Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

28 травня відбулося чергове засідання Вченої ради тимчасово переміщеного закладу вищої освіти.

Засіданню передували теплі привітання й урочисте вручення атестатів про присвоєння вчених звань: професора – професору кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Юлії Коротковій, доцента – доценту кафедри іноземних мов Ірині Лопатинській.

Робота Вченої ради розпочалася з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради».

З питання «Про реальний стан роботи Вчених рад факультетів Донецького юридичного інституту МВС України та заходи з її покращення» було заслухано доповідь ученого секретаря секретаріату Вченої ради к.філол.н., доц. Катерини Пономаренко.

З питання порядку денного «Про результати державної атестації за освітнім ступенем «магістр» спеціальностей 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» здобувачів вищої освіти заочної форми навчання факультету № 3» було заслухано й обговорено доповіді декана факультету № 3, к. ю. н., доц. Володимира Буги, декана факультету № 2 КННІ, к. е. н., доц. Павла Каминського.

Питання «Про стан та вдосконалення наукової роботи здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» інституту» висвітлив начальник відділу організації наукової роботи майор поліції Валерій Коссе.

З питання «Про роботу методичної ради інституту у 2020/21 навчальному році та заходи з покращення її діяльності» виступив проректор інституту д. ю. н., доц. Олександр Куракін.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам інституту, рекомендацію до переведення здобувачів вищої освіти на навчання за кошти державного бюджету, затвердження Порядку прийому для здобуття вищої освіти в Донецькому юридичному інституті МВС України осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, результати та шляхи вдосконалення роботи Школи підвищення педагогічної майстерності, про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо проведення Дня дисципліни, затвердження індивідуального плану роботи здобувача ступеня доктора філософії поза аспірантурою Тишлека М.М., схвалення Положення про перевірку наукових та кваліфікаційних робіт на академічний плагіат, схвалення Положення про мовний клуб «Speaking club «English in Law».

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку випуск № 2 (75) 2021 збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»; науково-практичні рекомендації «Організаційно-правове забезпечення надання адміністративних послуг підрозділами Національної поліції» (автори: С. Вітвіцький, А. Захарченко, А. Бобкова); навчальний посібник «Адміністративний процес. Курс лекцій» (укладачі: С. Вітвіцький, А. Філіпенко); навчальний посібник «Цивільне право (загальна частина)» (укладачі: Н. Іванюта, Л. Ніколенко, В. Буга, О. Бондаренко, Р. Колосов); збірник матеріалів ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції «Безпека на дорозі»; збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу «Актуальні питання діяльності кримінальної поліції (з нагоди 60-річчя ДЮІ та Дня карного розшуку)»; навчально-методичний посібник «Англійська мова професійного спрямування: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності «Право (поліцейські)» (укладачі: О. Волік, О. Мамонова); Практикум з дисципліни «Юридична психологія» (укладач – Г. Мухіна).

 

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

 

Секретаріат Вченої ради