Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

28 травня відбулося засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України.

Засідання розпочалося з розгляду питання «Про внесення змін до складу Вченої ради».

Учений секретар секретаріату Вченої ради кандидат філологічних наук Катерина Пономаренко доповіла про те, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Вчену раду Донецького юридичного інституту МВС України та у зв’язку з проведеними організаційно-штатними змінами зі складу Вченої ради інституту виведено підполковника поліції Самаренка Віталія Олександровича; до складу Вченої ради введено проректора інституту кандидата юридичних наук майора поліції Нестерова Дениса Ігоровича, начальника відділу організації наукової роботи майора поліції Коссе Валерія Валерійовича, завідувача науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад доктора юридичних наук доцента Захарченка Андрія Миколайовича. Таким чином, кількісний склад Вченої ради інституту становитиме 33 особи.

Другим згідно з порядком денним засідання було розглянуто питання «Про реальний стан роботи Вчених рад факультетів Донецького юридичного інституту МВС України та заходи з її покращення».

Учений секретар секретаріату Вченої ради кандидат філологічних наук Катерина Пономаренко повідомила присутнім на засіданні, що в інституті на постійній основі працюють п’ять вчених рад факультетів, робота яких організована відповідно до затверджених положень. Персональний склад вчених рад факультетів відповідає вимогам щодо залучення науково-педагогічних представників та виборних представників з числа осіб, що навчаються на факультетах.

Питання, що були предметом розгляду вченими радами факультетів, відповідають повноваженням та функціям колегіальних органів. Плани роботи вчених рад виконано в повному обсязі. Питання планів відповідають плану роботи вченої ради інституту.

З питання «Про результати державної атестації за освітнім ступенем «магістр» спеціальностей 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» здобувачів вищої освіти заочної форми навчання факультету № 3» було заслухано доповіді декана факультету № 3, к. ю. н., доц. Володимира Буги, декана факультету № 2 КННІ, к. е. н., доц. Павла Каминського.

Четвертим було розглянуто питання «Про стан та вдосконалення наукової роботи здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр» інституту».

Начальник відділу організації наукової роботи майор поліції Валерій Коссе повідомив членам вченої ради, що в інституті функціонує Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів і молодих вчених, організовано роботу 17 науково-дослідних гуртків курсантів та студентів, метою діяльності яких є прищеплення навичок науково-дослідної роботи, поглиблення знань з предметів, що вивчаються курсантами та студентами, а також виявлення найбільш здібних кандидатів для продовження навчання в магістратурі та ад’юнктурі (аспірантурі).

У 2020/2021 навчальному році до роботи в наукових гуртках залучено 377 здобувачів вищої освіти, результати діяльності яких порівняно з минулим роком зросли. Розробки членів наукових гуртків кафедр впроваджено в освітній процес – 8, у науково-дослідну роботу – 14, у практичну діяльність Національної поліції та інших правоохоронних органів чи законотворчість – 2.

У Конкурсі наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України цьогоріч призові місця посіли 5 наукових робіт здобувачів вищої освіти:

І місце - «Актуальні питання та перспективи забезпечення кібербезпеки в Україні» курсанта 4-го курсу 406 навчального взводу факультету № 1 Нестєрова Вадима;  «Міжнародно-правові засади протидії кіберзлочинності» студентки 1 курсу 115 навчальної групи факультету № 3 Коваленко Марини; «Судові процеси над нацистськими злочинцями в Україні в період другої Світової війни та перші повоєнні роки» курсантки 2 курсу 204 навчального взводу факультету № 1 КННІ Суботіної Анастасії.

ІІ місце – «Гендерна асиметрія у кримінальному законодавстві України» курсанта 3 курсу 306 навчального взводу факультету № 1 Волобуєва Микити; «Медіація як правовий інструмент вирішення цивільних спорів» студентки 3 курсу 312 навчальної групи факультету № 3 Ковальової Яни.

Призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей МОН стали Артур Андріяшевський, Богдан Додуляк «Державно-правова теорія Хосе Ортеги-і-Гасета» та Микита Волобуєв «Гендерна нерівність у Кримінальному кодексі України».

З питання порядку денного «Про роботу методичної ради інституту у 2020/21 навчальному році та заходи з покращення її діяльності» було заслухано доповідь проректора інституту д. ю. н., доц. Олександра Куракіна.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання розглянуто питання про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам інституту, рекомендацію до переведення здобувачів вищої освіти на навчання за кошти державного бюджету, затвердження Порядку прийому для здобуття вищої освіти в Донецькому юридичному інституті МВС України осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, результати та шляхи вдосконалення роботи Школи підвищення педагогічної майстерності, про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо проведення Дня дисципліни, затвердження індивідуального плану роботи здобувача ступеня доктора філософії поза аспірантурою Тишлека М.М., схвалення Положення про перевірку наукових та кваліфікаційних робіт на академічний плагіат, схвалення Положення про мовний клуб «Speaking club «English in Law».

Членами Вченої ради інституту рекомендовано до друку випуск № 2 (75) 2021 збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»; науково-практичні рекомендації «Організаційно-правове забезпечення надання адміністративних послуг підрозділами Національної поліції» (автори: С. Вітвіцький, А. Захарченко, А. Бобкова); навчальний посібник «Адміністративний процес. Курс лекцій» (укладачі: С. Вітвіцький, А. Філіпенко); навчальний посібник «Цивільне право (загальна частина)» (укладачі: Н. Іванюта, Л. Ніколенко, В. Буга, О. Бондаренко, Р. Колосов); збірник матеріалів ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції «Безпека на дорозі»; збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу «Актуальні питання діяльності кримінальної поліції (з нагоди 60-річчя ДЮІ та Дня карного розшуку)»; навчально-методичний посібник «Англійська мова професійного спрямування: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності «Право (поліцейські)» (укладачі: О. Волік, О. Мамонова); Практикум з дисципліни «Юридична психологія» (укладач – Г. Мухіна).

 

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні пропозиції до них. Рішення, прийняті під час роботи, сприятимуть удосконаленню діяльності інституту.

Секретаріат Вченої ради