Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

14 вересня 2016 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 у Донецькому юридичному інституті МВС України.

До порядку денного було включено питання про захист двох дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність:

1. Прокурора Полтавської місцевої прокуратури, аспіранта Донецького юридичного інституту МВС України Гнатюка Андрія Юрійовича за темою «Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні».

Науковий керівник – Лобойко Леонід Миколайович, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу  дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Офіційними опонентами по дисертації виступили:

Галаган Володимир Іванович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Єна Ірина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету.

Дисертацію присвячено розгляду актуальних питань визначення функціональної структури кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні.

Визначені сучасні методологічні основи дослідження кримінальних процесуальних функцій прокурора у досудовому провадженні. Досліджено вплив цілей кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні на формування функціональної структури його діяльності. Обґрунтовано наявність і сформульовано презумпцію «тотального нагляду» прокурора за законністю усіх процесуальних дій і процесуальних рішень піднаглядних йому органів досудового розслідування. Належність певних напрямів діяльності прокурора у досудовому провадженні до системи його кримінальних процесуальних функцій як окремих і самостійних елементів поставлена в залежність від того чи є вони дотичними до вирішення основного питання кримінального провадження - питання про кримінальну відповідальність. Обґрунтовано положення про те, що прокурор не повинен самостійно здійснювати процесуальні дії, бо в такому разі він набуває статусу свідка і підлягає відводу, що суперечить принципу незмінності прокурора у кримінальному провадженні. Досліджено зв’язок кримінальних процесуальних функцій прокурора з його повноваженнями і предметом відання.

2. Прокурора Полтавської місцевої прокуратури, аспіранта Національної академії прокуратури України Острійчука Олега Павловича за темою «Показання як процесуальне джерело доказів у кримінальному провадженні».

Науковий керівник – Єні Олена Василівна, кандидат юридичних наук, Національна академія прокуратури України, заступник начальника відділу підготовки та підвищення кваліфікації  військових прокурорів.

Офіційними опонентами по дисертації виступили:

Кучинська Оксана Петрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Пазинич Тетяна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Дисертація є першим комплексним науковим дослідженням місця та значення показань у кримінальному провадженні. Досліджено наукове та нормативне розуміння сутності показань в системі процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні. Визначено поняття та структуру показань, їх значення та місце у кримінальному провадження. Удосконалено розуміння показань, як процесуального джерела доказів. На підставі широкого кола наукових поглядів на значення показань у кримінальному провадженні та на основі отриманих відомостей соціологічного опитування, сформульовано власне бачення показань для доказування.

Особливу увагу приділено місцю та значенню показань учасників кримінального провадження. Визначено процесуальні особливості збирання та використання показань потерпілого у кримінальному провадженні. Досліджено особливості та значення показань підозрюваного та обвинуваченого, як процесуального джерела доказів. Проведено глибоке дослідження питання допиту особи під час досудового розслідування слідчим суддею та наголошено на прогалинах законодавчого регулювання допиту понятих та «закупного» під час проведення під час проведення  негласних слідчих (розшукових) дій. Висвітлено обов’язкові умови використання показань у кримінальному провадженні та розкрито їх сутність.

Необхідно відмітити, що у роботі спеціалізованої вченої ради взяли активну участь не тільки її члени та працівники Донецького юридичного інституту, але й гості навчального закладу, які спеціально прибули на її засідання: професор кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юридичних наук, доцент Гловюк Ірина Василівна, та депутат Криворізької міської ради, завідувач кафедри права Економічного інституту Криворізького національного університету доктор юридичних наук, доцент Макаренко Олександр Юрійович.

Спеціалізованою вченою радою одноголосно було прийнято рішення про те, що Гнатюк Андрій Юрійович та Острійчук Олега Павлович заслуговують на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Весь науково-педагогічний склад Донецького юридичного інституту вітає здобувачів з успішним захистом дисертацій та бажає їм подальших творчих та наукових звершень.

14 вересня 2016 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України 114 вересня 2016 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України 2
14 вересня 2016 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України 314 вересня 2016 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України 4
14 вересня 2016 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України 5

 

Відділ організації наукової роботи