Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

методичної ради інституту

31 березня 2016 року відбулося чергове засідання методичної ради інституту. На розгляд були винесені питання стосовно організації навчально-методичної роботи в інституті та окремих кафедр. У зв’язку із проведеними реформами системи МВС та становленням Національної поліції України перед кафедрами інституту, що здійснюють підготовку кадрів Національної поліції постало питання щодо перебудови та модернізації навчальних дисциплін професійно-практичної спрямованості. В рамках цього питання керівники зазначених кафедр звітували про виконану роботу та надали свої пропозиції щодо перспектив підготовки поліцейських кадрів з урахуванням норм сучасного законодавства та організаційно-структурних змін в системі Національної поліції України.

Друге питання порядку денного було присвячено пошуку шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, розробці методів та організаційних форм взаємодії викладача і студента (курсанта). На сьогодні вища школа поступово переходить від передавання інформації у готовому вигляді до керівництва самостійною пізнавальною діяльністю студентів (курсантів), формування у них досвіду самостійної навчальної роботи. Особливого значення в цьому контексті набуває впровадження практикумів, що сприятимуть формуванню стратегій самостійної роботи, вихованню творчої активності та ініціативи, професійному та особистісному розвитку майбутніх юристів. Самостійна робота курсантів та студентів у вигляді практикуму проводиться з метою систематизації і закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь. Членами методичної ради було прийнято рішення щодо обов’язковості впровадження практикумів з навчальних дисциплін професійно-практичного спрямування та обговорено формат їх підготовки.

Іти у ногу з часом: на засіданні методичної ради інституту розглядались актуальні питання подальшого розвитку навчально-методичної роботи в сучасних умовах

З інформацією «Про новітні педагогічні методики та технології у вищий школі» виступила доцент кафедри цивільного та господарського права, кандидат наук з державного управління Хайлова Тетяна Володимирівна. Незважаючи на те, що Донецький юридичний інститут МВС України досить активно використовує в своїй діяльності різноманітні сучасні педагогічні методики та технології, науково-викладацький склад дуже пильно слідкує за виникненням педагогічних новел для використання у своїй професійній діяльності. Отже, було прийнято рішення для розгляду зазначеного питання на засіданнях кафедр інституту, для розповсюдження актуальної інформації серед науково-педагогічних працівників інституту.

Наприкінці на засіданні методичної ради інституту було рекомендовано для розгляду на Вченій раді інституту питання щодо надання дозволу для друку навчального посібника «Організаційно-правові засади запобігання корупції», який розроблений доцентом кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, кандидатом юридичних наук Пекарським С.П. та професором кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, доктором юридичних наук Хараберюшом І.Ф.

Всі члени методичної ради брали активну участь в прийнятті та ухваленні рішень, а також були проінформовані про порядок денний наступного засідання.

 

 

Завідувач відділення методичного забезпечення
навчального процесу навчально-методичного
відділу Марина Шульга