Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Стійкий характер розвитку суспільства на сучасному етапі розвитку країни значною мірою пов'язаний з активною позицією молоді.

У складних і суперечливих умовах становлення України, як сильної і незалежної держави, молоде покоління обрало правильні орієнтири у визначенні своєї життєвої позиції.

До числа ключових орієнтирів можна віднести прагнення представників сучасної молоді до повноцінної самореалізації себе як особистості, орієнтацію на гідне життя в суспільстві, утвердження індивідуальності і неповторності свого ціннісного світосприйняття і способу життя. Для реалізації життєвих перспектив необхідна повноцінна і якісна освіта.

Одна з першопричин того, що сьогодні ми маємо справу з творчо мислячою, позитивно мотивованою і конструктивно діючою молоддю, полягає в тому, що в нашій країні і її освітній системі практично ніколи не переривалася багатостороння і цілеспрямована виховна робота з підростаючим поколінням.

В Україні, останнім часом, було докладено багато зусиль до інтенсивної роботи науково-педагогічної громадськості країни з переосмислення сутнісного призначення виховання і пов'язаних з ним понять стосовно до нових реалій соціального життя. Був опублікований ряд авторських концепцій виховання, здійснювався пошук нових технологій реалізації.

Найбільшу складність представляло обґрунтування категорії «виховання» стосовно до вищої школи. Виникла необхідність пошуку нового методологічного розуміння даної категорії, що відображає реалії соціальної ситуації розвитку сучасних студентів в контексті особливостей процесу їх соціалізації.

Реалізація системного підходу в сучасних умовах виховання учнів і студентів об'єктивно спричинила за собою необхідність наукового узагальнення і уніфікації програм діагностики якості та ефективності.

Виходячи з аналізу проведених виховних робіт, слід відмітити, що враховувались вікові особливості, інтереси, нахили, прагнення та ідеали студентів.

Виховна робота в інституті проводиться відповідно до основних положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативних документів МОН України, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепції національного виховання студентської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, стрижнем яких є національна ідея, що відіграє роль консолідуючого фактора в суспільному розвитку, спрямованого на вироблення активної життєвої позиції людини.

Пріоритетними напрямами у виховній роботі є національно-патріотичне та фізичне виховання, утвердження здорового способу життя студентської молоді.

Головним завданням є формування у студентства громадянської позиції, патріотизму, почуття гордості за свою країну, навчальний заклад, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, майбутнє суспільства, держави та людства.

Застосований арсенал форм і методів роботи постійно збагачується участю у виховному процесі досвідчених педагогів, кураторів академічних груп. Незважаючи на значні здобутки в організації виховної роботи, основними завданнями виховного процесу залишаються:

 • підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;
 • виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної та фізичної культури;
 • створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, спортивної, правоохоронної);
 • формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин;
 • усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянським обов'язком;
 • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, любові до рідної землі, підняття престижу української мови в академічному середовищі, розвиток україномовного освітнього простору, збагачення естетичного досвіду;
 • збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій;
 • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
 • пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушень;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;
 • формування поваги до свого інституту, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій в Донецькому юридичному інституті МВС України.

Викладачі кафедри іноземних мов постійно шукають нові форми та методи виховної роботи. Зі студентами та курсантами проводяться бесіди з тем «Велика Британія: історія, культура, традиції», «Діяльність педагога та письменника В. Сухомлинського», «Процес євроатлантичної інтеграції України» та інші.

Кафедра іноземних мов