26 лютого відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про перспективи призначень осіб з числа кадрового резерву на посади, які введено до штатного розкладу Донецького юридичного інституту у грудні 2018 року та січні 2019 року».

Проректор інституту полковник поліції Микола Панченко звернув увагу присутніх на те, що Наказами МВС України внесено зміни до штатного розкладу Донецького юридичного інституту МВС України. На теперішній час до штату  вишу-переселенця внесено наступні зміни: збільшилася чисельність кафедр з 12 до 15, створено підрозділ міжнародних зв’язків; групу юридичного забезпечення, чергову частину у м. Маріуполь Донецької області; збільшено кількість посад курсової ланки на факультеті № 2 у м. Маріуполі Донецької області; введено посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності тощо. На теперішній час відбувається комплектування зазначених структурних підрозділів інституту досвідченими працівниками. Такі організаційно-штатні зміни є яскравим підтвердженням зміцнення кадрового потенціалу вишу-переселенця та повернення його на рівень, який заклад вищої освіти мав до подій 2014 року на сході України.

Другим питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про стан та діяльність факультету № 1 за усіма напрямами роботи відповідно до вимог МОН, МВС України та заходи забезпечення навчально-виховного процесу, службової дисципліни, антикорупційного законодавства, зміцнення дисципліни та законності з урахуванням норм Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».

Проректор інституту полковник поліції Микола Панченко доповів про організацію роботи факультету № 1 за усіма напрямами діяльності, зокрема, акцентовано увагу присутніх на навчально-виховному процесі, науковій, профорієнтаційній роботі, організації несення служби тощо.

За напрямом освітньо-виховного забезпечення діяльності факультету № 1 актуальним залишається відродження практики використання інноваційних технологій в навчальному процесі: створення електронних засобів навчання (електронних посібників, відео та аудіо-лекцій), використання інтерактивних засобів навчання, відновлення практики створення навчальних полігонів, що передбачає реалізацію таких заходів: самоосвіту науково-педагогічного складу з питань впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, створення відповідних дидактичних матеріалів, використання інформаційних технологій на заняттях та під час самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Активно продовжується робота факультету по підготовці навчально-методичної та наукової літератури за напрямками діяльності кафедр відповідно до планів науково-дослідної роботи та залученню обдарованих курсантів до участі у творчих, наукових конкурсах тощо. Крім того, працівниками факультету проводиться системна профорієнтаційна робота, спрямована на забезпечення набору абітурієнтів з усіх регіонів України.

Наступним питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників на кафедрах інституту у другому семестрі 2018/19 навчального року». Начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц звернула увагу присутніх на те, що на сьогоднішній день у закладі вищої освіти проводиться активна робота щодо впровадження та апробування офісної програми «Деканат». Для цього кафедрами вишу надається інформація про навчальні дисципліни діючих навчальних планів відповідно до встановленої форми.

Четвертим питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про стан комплектування фонду загальної бібліотеки інституту у 2018 році: напрями покращення та збільшення бібліотечного фонду, перспективи розвитку електронної бібліотеки; стан підготовки до проведення акції «Книга-безумовна одиниця добра» до дня заснування закладу вищої освіти».

Директор загальної бібліотеки Наталя Малюгіна акцентувала увагу членів Вченої ради на тому, що для якісного комплектування фонду загальної бібліотеки вишу-переселенця важливим є науковий підхід.

Комплектування фонду загальної бібліотеки вишу-переселенця здійснюється за двома напрямками: 1) науковий (відповідно до вимог ліцензійних умов), 2) практичний (з урахуванням швидкоплинних змін у чинному законодавстві України). Такий підхід до обґрунтованого, планового, системного комплектування загальної бібліотеки вишу дозволяє створити фонд, який включає в себе відповідну сукупність документів, необхідних для якісного забезпечення роботи бібліотеки.

На теперішній час фонд загальної бібліотеки інституту становить понад 103 тисячі примірників. За минулий рік фонд збільшився на 32,5 тисячі примірників літератури різних галузей знань.

Вже сьогодні в тимчасово переміщеному закладі вищої освіти оголошено та діє акція «Книга безумовна одиниця добра», до якої може залучитися кожен небайдужий до долі Донецького юридичного інституту та подарувати бібліотеці вишу наукову та навчально-методичну літературу.

«Дарча література – одне з надійних джерел поповнення фонду бібліотеки» - зазначила Наталя Малюгіна.

Під розгляду п’ятого питання порядку денного засідання схвалено фінансовий план інституту на 2019 рік.

Шостим питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про стан та подальше вдосконалення документації з питань планування та методичного забезпечення організації навчального процесу в підрозділах інституту».

Начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц зазначила, що навчальний процес у виші-переселенці здійснюється відповідно до вимог державних нормативно-правових документів, зокрема Тимчасового положення про організацію освітнього процесу у Донецькому юридичному інституті МВС України. Одним із головних чинників у підготовці майбутніх фахівців з високим рівнем фахової  та соціальної компетенції є навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в інституті. Навчально-методичне забезпечення повинно бути орієнтовано на розробку і впровадження в освітній процес інноваційних освітніх систем і технологій, адекватних компетентному підходу в підготовці випускника вишу.

З метою удосконалення навчально-методичних матеріалів протягом І семестру 2018/19 навчального року здійснювались: планові та позапланові педагогічні контролі та взаємні відвідування, а також педагогічний контроль з боку керівництва та досвідчених працівників інституту згідно з відповідними графіками; координація діяльності факультетів, кафедр інституту з організації та методичного забезпечення освітнього процесу; розробка та вжиття заходів з удосконалення методичної роботи, підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу інституту; ознайомлення науково-педагогічного складу з новими технологіями у галузі освітньо-виховного процесу, організація їх засвоєння та втілення в практику; інформатизація освітнього процесу та активне впровадження елементів дистанційного навчання.

Лариса Лоц акцентувала увагу на те, що з метою систематизації нормативних документів з питань організації освітнього процесу навчально-методичним відділом проводиться робота зі створення збірника, до якого увійдуть не тільки внутрішні документи інституту, але й інші нормативні акти України з питань освіти.

Наступним питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про виконання рішень Вченої ради інституту у першому семестрі 2018/19 навчального року».

Відповідно до Плану роботи Вченої ради інституту на 2018/19 навчальний рік, у першому семестрі поточного навчального року проведено п’ять чергових засідань Вченої ради.

Загалом на засіданнях розглянуто 94 питань порядку денного. Зазначені питання стосувалися організації діяльності навчально-методичної, наукової, виховної роботи, фінансово-господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу та інших напрямків діяльності навчального закладу, з яких 27 питань основного порядку денного та 67 - різного порядку денного.

Протягом першого семестру поточного навчального року на засіданнях Вченої ради інституту затверджено 13 тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктор філософії; уточнено одну тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктор філософії; рекомендовано до друку 3 збірника матеріалів Всеукраїнських науково-практичних конференцій; 3 монографії; 3 методичні рекомендації; 5 навчально-методичних посібника; 4 навчальних посібника; 2 збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»; 2 науково-практичні рекомендації тощо.

Восьмим питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про стан та вдосконалення наукової роботи курсантів, студентів та слухачів інституту».

Начальник відділу організації наукової роботи майор поліції Сергій Лосич зазначив, що виш-переселенець усіляко підтримує творчу ініціативу курсантів, студентів, слухачів та створює необхідні умови для творчого розвитку і здійснення їх науково-дослідної роботи. Центром молодіжної наукової роботи в інституті є наукове товариство аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, яке залучає аспірантів, курсантів та студентів інституту до наукової діяльності.

Що стосується досягнень членів Наукового товариства, то необхідно відмітити, що курсантка факультету № 1 Дар’я Рижакова,  приймаючи участь у Національному конкурсі наукових робіт «Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні» до Дня Конституції України зайняла почесне ІІ місце, а у Національному конкурсі наукових робіт «Громадянське суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії» (в підтримку внутрішньо переміщених осіб з окремих регіонів України), який проводився поміж докторів та кандидатів юридичних наук, курсантів і студентів закладів вищої освіти міжнародного представництва та України, виборола ІІІ місце.

Пріоритетним для наукового товариства на 2019 рік визначено налагодження співпраці представником Національного контактного пункту «Європейської Ради Досліджень, Національним центром співробітництва з ЄС в галузі науки і технологій щодо програми - можливості грантової підтримки для українських вчених з Валентиною Андрущенко.

Активною є діяльність здобувачів вищої освіти в наукових гуртках кафедр закладу вищої освіти. Основною метою діяльності гуртків є прищеплення навичок науково-дослідної роботи, поглиблення знань з предметів, що вивчаються курсантами та студентами, а також виявлення найбільш здібних кандидатів для продовження навчання в магістратурі та ад’юнктурі (аспірантурі) вищих навчальних закладах.

З позитивного боку було відмічено, створення в науковому гуртку кафедри гуманітарних дисциплін двох секцій: наукова стаття іноземними мовами; світ навколо нас. Створення секцій дозволяє залучити більшу кількість молоді до роботи у гуртках. Таким чином створюються умови для творчого розвитку і зацікавлення науково-дослідною роботою курсантів і студентів.

Окрему увагу приділено призерам конкурсів державного та відомчого рівня. Так, у Донецькому юридичному інституті МВС України протягом лютого-березня 2018 року проведено відбірковий етап ІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської і студентської творчості ім. М. Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці.

За підсумками Всеукраїнського етапу конкурсу курсант 104 навчального взводу Шпак Тарас посів перше місце в номінації «Твір» і третє місце в номінації «Декламація». Науковий керівник – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Пономаренко К.В. Також курсант 104 навчального взводу Чередюк Марина нагороджена Подякою за участь у номінації «Декламація». Науковий керівник – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Сабельникова Т.М.

17-18 березня 2018 року на запрошення оргкомітету конкурсу курсант Шпак Тарас відвідав урочистий гала-концерт та церемонію нагородження дипломом І ступеня у м. Чернівці.

Також, протягом 9-19 лютого 2018 року в інституті на виконання доручення МВС «Про організацію літературно-мистецьких заходів «Шевченківські читання» з нагоди 204-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка та з метою виховання здобувачів вищої освіти інституту на традиціях культурних надбань Українського народу, а також формування національно-патріотичних цінностей проведено конкурс серед здобувачів вищої освіти на краще декламування творів Т.Г. Шевченка. У конкурсі взяли участь 20 курсантів та студентів.

19 лютого 2018 року проведено другий етап конкурсу, переможцем якого стала курсант 201 навчального взводу Дар’я Чевичалова. 12 березня 2018 року в Національній академії внутрішніх справ (м. Київ) на підсумковому конкурсі Шевченківських читань серед вишів МВС України курсант Дар’я Чевичалова (наукові керівники: доценти кафедри соціально-гумантіраних дисциплін Новікова О.О. та Пономаренко К.В.) посіла ІІІ місце та нагороджена дипломом Голови Національної поліції Сергія Князєва.

Ще одним здобутком інституту стали напрацювання студента 2 курсу факультету № 3 Шульги Артема Андрійовича та його наукового керівника - доцента кафедри загально-правових дисциплін Делії Ю.В. Так, у травні 2018 року відбувся обласний конкурс наукових проектів серед слухачів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України та здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах Дніпропетровщини в галузі гуманітарних та соціальних наук за напрямом право. Проект Делії Ю.В. та Шульги А.А. на тему: «Конституційні права внутрішньо переміщених осіб в Україні: проблеми теорії та шляхи вирішення» зайняв ІІ призове місце отримавши одразу 2 грамоти та цінний подарунок (зовнішній накопичувальний диск) від заступника голови обласної ради Тюріна В.Ю. в стінах Малої академії наук України (м. Дніпро).

Проведення конкурсів засвідчило те, що для конкурентоспроможності якість робіт має бути кращою, більше уваги потрібно приділяти актуальним проблемам діяльності Національної поліції її реформуванню та розвитку.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання шляхом таємного голосування обрано кандидатур на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр інституту; розглянуті питання «Про організацію та стан проведення заходів по співпраці з рекрутинговими центрами України щодо набору абітурієнтів – 2019», а також питання «Про готовність Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» до забезпечення шестимісячної підготовки поліцейських за усіма напрямами діяльності»; рекомендовано до друку: 1) навчально-методичний посібник «Юридична психологія» ( автор Мухіна Г.В.); 2) навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для магістрів, аспірантів та ад’юнктів (укладач Мухіна Г.В.); схвалено: 1) положення про юридичну клініку «Правовий захист» факультету № 2 Донецького юридичного інституту МВС України; 2) Положення про «школу підвищення педагогічної майстерності».

Робота Вченої ради пройшла у дружній, творчій обстановці, всі присутні приймали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні, фахові пропозиції до них.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Секретаріат Вченої ради

Real time web analytics, Heat map tracking