Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Освіта сприяє формуванню високої мовної культури та мовної компетентності громадян, поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантного ставлення до носіїв різних мов. Грамотна мова фахівця – це свідчення його професійного потенціалу.

Оскільки мова є важливим інструментарієм професійної діяльності правоохоронців, предмети мовознавчого спрямування в програмі їх професійної підготовки слід сприймати та усвідомлювати як фахові. У той же час, процес вивчення іноземної мови має ґрунтуватися на тісній взаємодії з іншими фаховими предметами, виявляючи у такий спосіб цілісність та практичну спрямованість мовної підготовки. Невід’ємним традиційним засобом формування мовно-комунікативних знань, умінь та навичок на всіх освітніх рівнях, в тому числі й у закладі вищої освіти, є спеціальні навчальні посібники.

Таким чином, навчальні посібники в курсі іноземної мови мають бути  інформаційно насиченими, вони одночасно мають містити як іншомовні лексико-граматичні матеріали, так і матеріали, що висвітлюють професійно значущу сферу діяльності майбутніх фахівців-правоохоронців.

Науково-викладацький склад кафедри іноземних мов докладає зусиль для якісного забезпечення освітнього процесу в Донецькому юридичному інституті та використовує на практичних заняттях не тільки підручники, посібники, які видані в Україні та за кордоном, але й власні друковані видання. Ми пропонуємо ознайомитися з виданнями- новинками!

Англійська мова: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання (укладач: І.С. Лопатинська). Навчальний посібник з англійської мови розрахований для здобувачів вищої освіти юридичних спеціальностей. Посібник складено з метою розширення, поглиблення та закріплення фахової лексики англійської мови з опорою на правничі тексти, які супроводжуються лексико-граматичними вправами та завданнями на розуміння змісту текстів. Навчальне видання містить граматичні завдання та вправи. Матеріал навчального посібника побудований для використання, як під час аудиторних занять, так і під час самостійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Практикум з англійської мови для вступників до магістратури (укладач: Дзевицька Л.С.). Практикум з англійської мови є призначеним для вступників до магістратури юридичних інститутів МВС України, та містить матеріали для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. До посібника входить двадцять комплексних тестів, рівень яких відповідає програмі підготовки до складання ЄВІ, а також відповіді до завдань. Посібник є розрахованим на 28 аудиторних годин.

Практикум з граматики англійської мови (для здобувачів вищої освіти спеціальностей «Право», «Правоохоронна діяльність» на основі підручника Career Path. Police / John Taylor - Jenny Dooley. Частина І. (укладач: Г.М. Салащенко). Практикум призначений для здобувачів вищої освіти спеціальностей «Право», «Правоохоронна діяльність» з метою формування, закріплення та вдосконалення їх навичок з базових тем граматики англійської мови. Практикум містить теоретичні коментарії та пояснення певних граматичних явищ англійської мови у поєднанні з практичним блоком. Практикум призначений як для аудиторної робот під керівництвом викладача, так і для самостійної роботи під час підготовки до поточного та підсумкового контролю.

Німецька мова. Навчальний посібник з німецької мови є призначеним для курсантів та слухачів юридичних інститутів МВС України (укладач: О.В. Баланаєва). Посібник складений з урахуванням навчальної програми з курсу «Німецька мова» з профільною орієнтацією «Право» та «Правоохоронна діяльність». Посібник складається з розділів, кожний з яких включає тематичний словник, навчальний текст, комплекс завдань на закріплення лексики, граматичний довідник і граматичні вправи. Посібник є розрахованим на 120 аудиторних годин.

Розробляючи навчальні посібники та практикуми, доценти кафедри прагнули стимулювати мовну активність здобувачів, підтримувати й направляти їх мовленнєву діяльність іноземною мовою стосовно завдань своєї майбутньої професійної діяльності в конкретній навчальній ситуації.

Всі навчальні видання наявні у бібліотеці Донецького юридичного інституту та активно використовуються в освітньому процесі!

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Кафедра іноземних мов