Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Наукова рада Донецького юридичного інституту МВС України є органом, який створений на громадських засадах за ініціативи ректора інституту і діє у навчальному закладі з 2008 року. Оновлений склад Наукової ради ДЮІ МВС України  діє з листопада 2015 року.

Основними завданнями Наукової ради є формування наукової стратегії інституту, визначення перспективних напрямів  наукових досліджень, сприяння розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень в інституті, надання наукової консультаційної допомоги керівникам та виконавцям науково-дослідної робіт, підтримка перспективних науковців інституту та працівників, схильних до наукової роботи, розроблення рекомендацій Вченій раді інституту щодо обрання наукових керівників (консультантів) для роботи над дисертаційними дослідженнями та надання права наукового керівництва кандидатам наук, які працюють в Донецькому юридичному інституті, розгляд тем дисертаційних досліджень та ін.

Наукова рада ДЮІ МВС України протягом 2020 року повною мірою виконала поставлені перед нею завдання. Зокрема було обговорено та рекомендовано для затвердження Вченою радою 21 тема дисертаційних досліджень; проведено наукову експертизу та запропоновано Вченній раді інституту рекомендувати для  друку 14 наукових видань ( з них 6 монографій,  4 науково-практичні рекомендацій;      2 науково-методичних рекомендацій, 2 науково-практичних посібника). На цьому напрямку активну позицію займають члени Наукової ради д.ю.н., професор Деревянко Б.В., д.ю.н., старший науковий співробітник Назимко Є.С., д.ю.н., доцент Куракін О.М., к.ю.н., доцент Мердова О.М.

 Квалфікована діяльність членів Наукової ради сприяє високому науковому рівню видань, які виходять друком під логотипом ДЮІ МВС України;

Члени Наукової ради також прийняли активну участь в обговоренні 11 тем наукових досліджень кафедр інституту, які готуюються до державної реєстрації;

Важливим досягненням діяльності Наукової ради є те, що за участю членів Наукової ради в навчальному закладі поступово формуються напрямки наукових досліджень, зокрема:

 д.ю.н., старшим науковим співробітником Назимко Є.С. – розробляються механізми розвитку та удосконалення інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України;

 д.ю.н., професором Зозулею Є.В. – досліджуються питання історії правоохоронних органів, зокрема, міліції (Національної поліції) України в умовах розбудови незалежної держави;

 д.ю.н., доцентом Одерієм – теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства, розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, теорії і практики розслідування злочинів проти довкілля, особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення та ін.;

д.ю.н., доцентом Куракіним О.М. – теоретико-правові проблеми функціонування механізму правового регулювання;

 д.ю.н., професором Деревянко Б.В. – проблеми правового регулювання господарської діяльності навчальних закладів, правового регулювання інвестиційної та іноваційної діяльності;

д.ю.н., професором Ніколенко Л.М. – проблеми удосконалення господарського процесуального права та господарського процесу, доказування в господарському судочинстві та ін.;

д.ю.н., професором Клемпарським – проблеми національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері захисту трудових прав працівників;

Члени Наукової ради активно працюють над підготовкою публікацій у наукових виданнях, які індексуються у  наукометричних базах Scopus або Web of Science (найбільш активно за цим напрямом працюють д.ю.н., професор Деревянко Б.В., д.ю.н., професор Ніколенко Л.М. ).

Крім того члени Наукової ради постійно брали участь у всіх наукових заходах, які проводились у навчальному закладі і представляли інститут у наукових заходах за його межами, у роботі конкурсних комісій загальноінститутського конкурсу на краще наукове та навчальне видання, у підбитті підсумків науково-дослідної роботи інституту та визначені переможців.

Науковою радою ДЮІ МВС України визначено пріоритети діяльності в системі науково-дослідної роботи ДЮІ МВС України у 2021 році. Сред них:

- участь у формуванні наукової стратегії інституту, надання допомоги у визначенні перспективних напрямів наукових досліджень кафедр та факультетів;

-  діяльність щодо формування наукових шкіл Донецького юридичного інституту МВС України;

- організація системної науково-експертної діяльності Наукової ради щодо результатів науково-дослідної діяльності працівників, творчих колективів, підрозділів інституту з метою забезпечення актуальності їх тематики, визначення наукового рівня і практичної значущості перш за все для діяльності органів Національної поліції України;

- забезпечення відповідності тем наукових досліджень напрямам наукової роботи відповідних кафедр, факультетів інституту та потребам наукового забезпечення діяльності практичних підрозділів Національної поліції України;

- обговорення та рекомендація кандидатур наукових керівників дисертаційних досліджень, які виносяться на затвердження Вченою радою інституту;

- проводити системну діяльність щодо участі у роботі з формування резерву та відбору кандидатів на навчання до докторантури, адюнктури (аспірантури) та докторантури інституту, комісії з атестації докторантів, адʼюнктів (аспірантів), наукового консультування здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидатів наук);

- подальша діяльність з підвищення рейтингу навчального закладу та кожного науково-педагогічного працівника шляхом публікації наукових статей у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

- активна участь у роботи щодо підвищення якості публікацій та підвищенні рейтингу фахового наукового збірника «Правовий часопис Донбасу», надання дієвої допомоги у становлення нового наукового видання ДЮІ МВС України «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика»;

- важливим завданням є підвищення рівня кваліфікації членів Наукової ради шляхом здобуття наукового ступеня доктора наук, вчених звань доцента та професора;

Результатом діяльності Наукової ради Донецького юридичного інституту МВС України повинно бути подальше вдосконалення та  науково-дослідної діяльності структурних підрозділів інституту, підвищення наукового й теоретичного рівня, практичної значущості наукових досліджень і культури видавничої роботи.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Голова Наукової ради Донецького юридичного

інституту МВС України д.ю.н., професор Євген Зозуля

кафедра загально-правових дисциплін