Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Кафедра оперативно-розшукової діяльності (далі - ОРД) була створена згідно наказу МВС України «Про організаційно-штатні зміни у МВС України» № 1024 від 17 грудня 2018 року в структурі факультету №1 (з підготовки поліцейських у м. Кривому Розі) Донецького юридичного інституту МВС України. З липня 2019 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, майор поліції Шапарь Артем Олександрович.

Кафедра ОРД є базовим структурним підрозділом факультету №1 Донецького юридичного інституту МВС України, що здійснює навчально-виховну, методичну, а також науково-дослідну діяльність з метою забезпечення фундаментальної юридичної підготовки кваліфікованих фахівців для правоохоронних органів України, насамперед для підрозділів Національної поліції України. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної загальноінститутської концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, з дисциплін кафедри, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування теоретичного змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;

- здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему поточного, модульного й підсумкового контролів, державних екзаменів, захист кваліфікаційних (курсових, дипломних, магістерських) робіт;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, які викладають кафедри, їх мультимедійного супроводу, електронних навчальних посібників (підручників);

- розробка, постійний розвиток та удосконалення дистанційних курсів з навчальних дисциплін кафедри;

- формування у майбутнього фахівця професійної компетентності, громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

- організація контролю за прийнятими рішеннями з питань виконання вимог керівних документів з організації навчально-виховного процесу;

- керівництво самостійною навчальною та науково-дослідною роботою курсантів, слухачів і студентів;

- організація роботи наукових гуртків, різних заходів наукової спрямованості за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах та вищих навчальних закладах за напрямом спеціальності, організація наставництва;

- участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- рецензування, обговорення досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань доцента і професора працівникам кафедри;

- з удосконалення навчально-матеріальної бази;

- організація і проведення занять в системі службової підготовки для атестованих працівників;

- надання допомоги практичним підрозділам у вивченні змісту занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

- здійснення експертної діяльності щодо підготовки документів, які надходять з Міністерства освіти і науки України, МВС України, інших державних органів та організацій, окремих громадян та громадських організацій;

- розробка відповідних документів щодо навчально-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів системи МВС України;

- підготовка, рецензування і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, задачників, словників, довідників, (збірників, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти та правоохоронної діяльності для вищих навчальних закладів системи МВС України, а також літератури загального користування на замовлення інших установ та організацій;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи та попередження кримінальних правопорушень, що вчинюються неповнолітніми;

- участь у профорієнтаційних заходах інституту.

СКЛАД КАФЕДРИ

Шапарь Артем Олександрович – завідувач кафедри, к.ю.н., майор поліції.  

У 2004 році закінчив Луганську академію внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України та почав працювати в практичних підрозділах ОВС спочатку оперуповноваженим відділення карного розшуку Центрально-Міського РВ Криворізького міського управління УМВС України в Дніпропетровській області.

У 2007 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ та здобув освітній ступінь «магістр», після чого був призначений старшим оперуповноваженим відділення карного розшуку Центрально-Міського РВ Криворізького міського управління УМВС України в Дніпропетровській області.

З 2008 по 2014 рік проходить службу на викладацьких посадах Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

В подальшому обіймав посаду начальника відділення кадрового забезпечення Криворізького факультету ДДУВС, а згодом, після реорганізації зазначеного навчального закладу, начальника навчально-методичного відділення Центру спеціалізації (м. Кривий Ріг) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У 2016 році, для подальшого проходження служби, був направлений до Національної поліції України, де після вдалого проходження атестації призначений на посаду інспектора з дорожнього нагляду Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

В 2017 році, для подальшого проходження служби, був відряджений до Донецького юридичного інституту МВС України та призначений на посаду доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України, а згодом, в цьому ж році, заступником декана з навчально-методичної роботи цього ж факультету.

За час перебування на різних посадах в Криворізькому факультеті ДДУВС та в Донецькому юридичному інституті МВС України активно займався науковою діяльністю та викладанням таких дисциплін, як: «Оперативно-розшукова діяльність», «Режим секретності», «Психологія оперативно-розшукової діяльності», «Організація роботи підрозділів карного розшуку», «Організація роботи з негласним апаратом».

З липня 2019 року призначений на посаду завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету №1 Донецького юридичного інституту МВС України.  

Наукові досягнення:

У 2008 році вступив до ад’юнктури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на кафедру оперативно - розшукової діяльності де займався написанням дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Попередня перевірка оперативної інформації підрозділами карного розшуку».

В 2014 році, після вдалого захисту дисертаційного дослідження, отримав наукову ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

За штатом на кафедрі передбачено 7 посад: 1 – завідувача; 2 – професора; 3 – доцента; 1 – старший викладач.

На кафедрі працюють:

 • Старший викладач – майор поліції Ткаченко Юрій Сергійович (за рахунок посади доцента, за сумісництвом на 0,25 ставки);
 • Викладач – капітан поліції Колісніченко Андрій Олександрович;
 • Викладач – Ємельянов Роман Олександрович;
 • Викладач – Ровков Олег Миколайович (за сумісництвом на 0,25 ставки).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна діяльність здійснюється на підставі Плану науково-дослідної роботи Донецького юридичного інституту МВС України і Плану науково-дослідної роботи кафедри ОРД факультету №1 Донецького юридичного інституту МВС України.

В межах науково-дослідної роботи, науково-педагогічним складом кафедри здійснюється підготовка до видання конспектів лекцій та методичних рекомендацій з навчальних дисциплін, що викладаються.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ:

 • «Оперативно-розшукова діяльність»;
 • «Оперативно-розшукова діяльність (Загальна частина)»;
 • «Оперативно-розшукова діяльність (Особлива частина)»;
 • «Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції України»;
 • «Опепративно-розшукове документування»;
 • «Оперативно-розшукова тактика»;
 • «Конфіденційне співробітництво»;
 • «Режим секретності»;
 • «Агентурно-оперативна робота»
 • «Психологія оперативно-розшукової діяльності».

    

  Співпраця з практичними органами, організаціями, установами:

  Кафедра ОРД плідно співпрацює з практичними підрозділами різних правоохоронних органів України, зокрема: Національна поліція України, Державна виконавча служба, Служба безпеки України, судові органи, а також іншими організаціями, підприємствами та установами. З метою ознайомлення з різними аспектами майбутньої професії та особливостями оперативної діяльності, до навчальних занять систематично запрошуються практичні працівники оперативних підрозділів різних служб та відомств, а також представники правоохоронних  та судових органів.

  Здійснюються профорієнтаційні заходи у навчальних закладах різних областей України.