Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Баланаєва Оксана Василівна

ФАХОВІ СТАТТІ

1. Баланаєва О.В. Восстановление смысловых основ юридических терминов // Науковий вісник Дрогобицького державного універитету ім. Івана Франка: Зб. наук. праць. Дрогобич, 2017. № 8. Том 1. с. 16-19.

2. Баланаєва О.В. Юридическая терминология: синонимия и антонимия (на материале украинской терминологии) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. праць. №.33. Том 1. Міжнар.гуман. ун-т, Одеса, 2018. с. 154-157.

3. Баланаєва О.В. Формування лінгвістичної компетенції в майбутніх юристів // Правовий часопис Донбасу. 2(67). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2019. С. 131-135.

4. Balanaieva O., Mamonova O. The semantic foundations of German legal terms // Modern world tendencies in the development of science. Vol. 2. London: Sciemcee Publishing, 2019. P. 128-140 (монографія Web of Science)

5. Balanaieva O.V., Salashchenko H.M., Shurupova K.V., Devos A.O., Romanchuk A.I Development of skills of intercultural communication in the process of studying at higher educational institutions // International Journal of Higher EducationVolume 9, Issue 7, Sciedu Press 2020, p. 243-256.

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18593 (Scopus)

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Баланаєва О.В. Відновлення смислових основ термінів німецької юридичної термінології // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України» (28-29 квітня 2017) м. Люблін, Республіка Польща.

2. Баланаева О.В Гиперо-гипонимические отношения как признак системности в языке права // Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Кривий Ріг, 10 листопада 2017 року / Упорядники: Сабельникова Т.М. та інш. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2017. С. 120-123.

3. Баланаева О.В Термины-доминанты современной правовой системы // Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Кривий Ріг, 9 лист. 2018 р. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. C. 170-173.

4. Баланаєва О.В., Мамонова О.І. CONTEXTUAL TEACHING OF ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES TO LAW-ENFORCEMENT CADETS // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів ХVІІІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 25 червня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 18. – c. 99-103.

5. Баланаєва О.В. Основні напрями розвитку юридичної термінології // Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Кривий Ріг, 8 лист. 2019 р. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2019. C. 137-139

6. Balanaieva O., Mamonova O. Contextual approach in teaching English and German languages to law-enforcement cadets // Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries, March 25-April 5, 2019. Wloclawek, Republic of Poland, 2019, p. 11-14.

7. Баланаева О.В Смысловые основы украинских юридических терминов // The 8-th International scientific and practical conference “Perspectives of world science and education” (April 22-24, 2020) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2020. С. 277-286.

8. Balanaieva Oksana, Kira Vyshnevska, Olga Bratanych, Sergii Skydan, Olena Hushko, Iryna Lopatynska Developing Business Communication Skills Through Interdisciplinary Approach to Study English // Proceedings of the  III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020). Publication Date 23 March 2020. P.63-72.

https://www.atlantis-press.com/proceedings/isc-sai-20/125937237

(Матеріали конференції на платформі Web of Science)

Волік Олена Валеріївна

ФАХОВІ СТАТТІ

 

1. Мамонова О.І., Волік О.В. Шляхи вдосконалення системи мової підготовки майбутніх правоохоронців за допомогою комп'ютерних технологій / О.І. Мамонова, О.В. Волік // Правовий часопис Донбасу. – 2019. – №3 (68). С. 146-152.

2. Волік О.В., Мамонова О.І. Особливості викладання іноземної мови курсантам ЗВО МВС України / О.В. Волік, О.І. Мамонова// Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. - № 28 Дрогобич, 2020. С. 260-265.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Волік О. В. Методи і засоби навчання іноземній мові майбутніх правоохоронців. Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку. Зб. матеріалів регіон. круг. столу (22 лют. 2018 р.). Маріуполь,  2018. С. 54-57.

2. Волік О. В. Оптимізація процесу викладання іноземних мов за допомогою мультимедійних засобів. Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості. Зб. матеріалів  ІІ Всеукр. круг. столу з міжнародною участю (29 бер.2018 р.). Київ, 2018. С. 17-23.

3. Волік О.В. Педагогічні аспекти використання іноземної мови в процесі формування іншомовної компетентності майбутнього юриста. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців з права. Зб. матеріалів VIII Міжвуз. наук.-практ. інтернет-конф. (25 трав. 2018 р.). Київ, 2018. С. 9-11.

4. Волік О. В., Мамонова О. І. Використання автентичних матеріалів у професійно спрямованому навчанні іноземної мови курсантів-правоохоронців. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура. Зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 .лист. 2018 р.). Київ, 2018. С. 231-235.

5. Волік О.В., Мамонова О.І. Значення іноземної мови в сучасній освіті майбутніх правоохоронців. Правова держава: междисциплінарний підхід. Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (05 груд. 2018 р.). Маріуполь,  2018. С. 344-347.

6. Волік О. В., Мамонова О.І. Деякі особливості навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи. Зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю (20 лют. 2019 р.). Харків,  2019 . С. 134-140.

7. Волік О. В. Використання комп’ютерных технологій під час викладання іноземної мови. Сучасна парадигма викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Зб. тез доповідей міжуніверситет. наук.-практ. семінару (20 квіт. 2019 р.). Харків,  2019 . С. 33-37.

8. Волік О. В., Мамонова О.І. Роль іншомовної підготовки курсантів вишу МВС України для майбутньої співпраці з Європолом. Україна і Європейський Союз: сучасні тенденції співпраці. Зб. матеріалів круг. столу (16 трав. 2019 р.). Маріуполь,  2019. С. 103-107.

9. Волік О. В., Мамонова О.І. Сучасні інноваційні тенденції в удосконаленні іншомовної підготовки майбутні правоохоронці. «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття». Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (8 листопада 2019 р., м. Кривий Ріг). Кривий Ріг, 2019 С. 141-143.   

10. Волік О.В., Мамонова О.І. The role of foreign language in modern training of future law enforcers. Поліцейська освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття. Зб. матеріалів круг. столу (28 листоп. 2019 р.). Маріуполь,  2019. C. 28-32.

11. Волік О. В., Мамонова О.І. Удосконалення іншомовної підготовки майбутніх правоохоронців за допомогою освітно-соціального проекту. Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО.  Зб. тез доповідей міжуніверситет. наук.-практ. семінару (28 жовт. 2019 р.). Харків, 2019 . С. 17-19.

12. Volik O. V. Modern Innovation Tendencies in improving foreign language training of future law enforcers. Теорія та практика сучасної науки та освіти. Зб. матеріалів Міжнарод. наук. конф. (29-30 листоп. 2019 р., м. Дніпро). Дніпро, 2019 С. 82-83.

13. Волік О. В., Мамонова О.І. Modern approach to foreign language training of future law enforcement officers. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права. Зб. матеріалів  X Всеукраїнській наук.-практ. інтернет-конференції. (30 квітня 2020 р., м. Киев). Киев, 2020. C.84-87.

14. Volik O., Mamonova O. Modern technologies in foreign language training of cadents. Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти. Зб. матеріалів II Міжнарод. наук. конф. (29 квітн. 2020 р., м. Дніпро). Дніпро, 2020 С. 86-88.

15. Volik O., Mamonova O. Problems of training future law enforcement officers for professional language communication. Modern science: problems and innovations. Зб. матеріалів VIII Міжнарод. наук. -практ. конф. (18-20 жовт. 2020 р., м. Стокгольм). Швеція, 2020 С. 156-159.

 

Дзевицька Лариса Сергіівна

ФАХОВІ СТАТТІ

1. Дзевицька Л.С., Романенко О.В. Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування студентам юридичних спеціальностей. Правовий часопис Донбасу. № 1(70), 2020. С. 192–200.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Дзевицька Л.С., Романенко О.В. Prerequisites of effective learning of professional terminology within the context of teaching business English for economics students./ «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки» : Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції 18 квітня 2019. С. 70–79.

2. Дзевицька Л.С. Освіта, як основна вимога сучасного суспільства. / Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття» Матеріали наукової конференції 2019-2020 р.

3. Л.Дзевицька, О.Зотова-Садило Ключові принципи відбору та розробки підручників для студентів вищих навчальних закладів / Fundamental and Applied Researches: Contemporary Scientifical and Practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects // October 25, 2019. Baku – Banska Bystrica – Uzhorod – Kherson, №5, Prosvit, 2019, pp.153-160

4. Oksana Romanenko, Larysa Dzevytska, Olena Zotova-Sadylo, Iryna Zabolotska, Olha Chyzhykova, Iryna Bazarenko Plurilingual Approach to Teaching a Second Foreign Language to Students of Non-Linguistic Specialties // III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 129, рр.. 73-84 doi: 10.2991/aebmr.k.200318.010

 

Зотова-Садило Олена Юріївна

ФАХОВІ СТАТТІ

1. Zotova-Sadylo O.Y. Problems of Business Communication Development of Future Specialists in Higher Educational Establishments // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy / Ed. V. Voronkova. – Issue 68 (2017), - Zaporozhye, EPD of ZSEA, 2017. – P.197-206. Фахове видання (Index Copernicus master List, CEJSH)

2. Зотова-Садило О.Ю. Трансформація ідей В.О.Сухомлинського щодо організації позаурочної роботи у практиці сучасного вищого навчального закладу // Педагогіка Василя Сухомлинського: від традицій до інновацій. Збірник наукових праць. – Дрогобич,  2018. – С. 93-104

3. Зотова-Садило О.Ю. Practical Ways of Implementation of the Integrated Approach to Training Professionals in the Field of Professional Communication // Traektoriâ Nauki = Path of Science. – 2018. Vol. 4, No 5 Section “Education” - p. 3001-3008 –  ISSN 2413-9009. DOI: 10/22178/pos.34-3 (Країна видання Словаччина, Index Copernicus master List, CEJSH) http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/491/531

4. Zotova-Sadylo О. Intercultural Communicative Skills: Progress Analysis // Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskhyi National University. Issue 5(118). Pp.33-39 Index Copernicus master List, CEJSH. doi: 10.30929/1995-0519.2019.5.3

5. Shalatska H. M., Zotova-Sadylo O.Yu., Muzyka I. O. Moodle course in teaching English language for specific purposes for masters in mechanical engineering / Hanna M. Shalatska, Olena Yu. Zotova-Sadylo, Ivan O. Muzyka // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019 / Edited by : Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina // CEUR Workshop Proceedings. – Vol. 2643. – P. 416–434. – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper24.pdf 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Зотова-Садило О.Ю. Міждисциплінарний підхід до підготовки майбутніх менеджерів промислової галузі у Фінляндії та Україні. // Міжнародна науково-практична конференція (22 грудня 2017) «VI Міждисциплінарні гуманітарні читання». – Київ, 2017. – с.163-166.

2. Olena Zotova-Sadylo Liberal Learning as a Part of Career-Oriented Education : Incentives and Motives // International Scientific Conference Modernization of Educational System: World Trends and National Pecularities (February 23rd,2018). –  Vitautas Magnus University (Kaunas. Lithuania), 2018. – p.135-137. - ISBN 9789934571251

3. Demida Natalia, Zotova-Sadylo Olena Liberal Learning as a part of career-oriented education: incentives and motives // Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: Матеріали міжнародної молодіжної науково-технічної конференції. – Кривий Ріг, КНУ, 2019. С.211-214

4. D.Segeda, N.Tsyvinda, O.Zotova-Sadylo Application of Vortex Method to Cut Round Tread in Conditions of Maintenance Manufacturing // Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному комплексі: Матеріали міжнародної молодіжної науково-технічної конференції. Кривий Ріг, КНУ, 2019, pp. 260-262

5. Л.Дзевицька, О.Зотова-Садило Ключові принципи відбору та розробки підручників для студентів вищих навчальних закладів / Fundamental and Applied Researches: Contemporary Scientifical and Practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects // October 25, 2019. Baku – Banska Bystrica – Uzhorod – Kherson, №5, Prosvit, 2019, pp.153-160

6. Oksana Romanenko, Larysa Dzevytska, Olena Zotova-Sadylo, Iryna Zabolotska, Olha Chyzhykova, Iryna Bazarenko Plurilingual Approach to Teaching a Second Foreign Language to Students of Non-Linguistic Specialties // III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 129, рр.. 73-84 doi: 10.2991/aebmr.k.200318.010

 

Лопатинська Ірина Сергіївна

ФАХОВІ СТАТТІ

 

1. Лопатинська І.С. Модель підготовки викладачів ВНЗ до створення емоційно сприятливого середовища у студентському колективі. / І.С. Лопатинська // Правовий часопис Донбасу №2 (60), 2017. – С.185 -194.

2. Лопатинська І.С. Дух (уклад) закладу вищої освіти як емоційно сприятливий фон освітнього процесу/Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред..-упор. В. Ільницький та інш..]  Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2018.  Вип. 20. Том 2. C. 133-137.

3. Лопатинська І.С., Мамонова О.І. Формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців-правооохоронців ( на матеріалі навчального посібника «Сrimes and punishment»). Правовий часопис Донбасу №4, 2018р., с.228-233.

4. Лопатинська І.С. Особливості подолання професійних бар’єрів іншомовного спілкування майбутніх юристів. Соціально-гуманітарний вісник. : зб. наук. пр. – Вип. 28. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019.  с.26-36.

5. Лопатинська І.С. Чинники, що впливають на характер середовища студентського колективу. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Серія: Педагогічні науки. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – с. 53-59. https://pedagogy.bdpu.org/2020/05/06/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-1-2020/

6. Лопатинська І.С., Андріяшевська М.С. Фасилітація як одна із умов результативності опанування іноземною мовою. Правовий часопис Донбасу №2 (71), 2020. 212-219с.

7. Lopatynska I., Soroka L., Korunchak L., Babenko K., Tomina D. Public policy and space activities: conceptual approaches.// Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 23, Issue 2, 2020 (Print ISSN: 1544-0036; Online ISSN: 1544-0044) https://www.abacademies.org/articles/public-policy-and-space-activities-conceptual-approaches-9130.html (БД Scopus)

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Лопатинська І.С. Використання педагогічних технологій у підготовці водіїв автотранспортних засобів./ Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 22 листопада 2016 року). – Кривий Ріг, 2017. – С. 159-161.

2. Лопатинська І.С.Умови ефективності соціально-психологічної адаптації  курсантів до навчання у ВНЗ зі специфічними умовами  навчання» // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – С.64-67.

3. Лопатинська І.С. Психолого-педагогічні умови створення емоційно сприятливого середовища в студентському колектив // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 лютого 2017 р. – К. : Міленіум, 2017. –С.294-296.

4. Лопатинська І.С. Методика вивчення соціально-психологічної адаптації курсантів першого курсу ВНЗ зі специфічними умовами навчання /  І.С. Лопатинська// Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : матеріали круглого столу (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 10 лютого 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С. 154-161.

5. Лопатинська І.С. Ефективність педагогічної взаємодії та співпраці  у системі взаємин «викладач - студентський колектив»» // «Управління в освіті»: зб.матеріалів  міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 26-27 квітня 2017 р., - Львів: Інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 54-56.

6. Лопатинська І.С. Комунікативні особливості інструктора під час підготовки водія-жінки до керування транспортним засобом // «Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху» (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 11 травня 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – C.67-70. 

7. Lopatiskaia I. Emotionally supportive environment is a ground for students’ creativity» // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  3 червня 2016 р./ За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2017. –  С.79-82.

8. Lopatiskaia I. Needs in English listening and speaking skills for future police officers // Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права [Текст] : тези доп. ІV Всеукраїнської наук.-теорет. конф. (Київ, 14 квіт. 2016 р.) /– К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 48-51.

9. Лопатинська І.С. Налагодження емоційно сприятливих взаємин співробітників патрульної поліції з громадянами // Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 17 листопада 2017 року). – Кривий Ріг, 2017. – С.149-152. 

10. Лопатинська І.С. Соціально-психологічна адаптація курсантів ‒ передумова успішної професійної діяльності // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 15 лютого 2018 року). – Кривий Ріг, 2018. – С.394-396.

11. Лопатинська І.С. Роль преподавателя в создании эмоционально благоприятной среды в студенческом коллективе // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали регіонального круглого столу (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 року). – Маріуполь, 2018. – С.163-166.

12. Лопатинська І.С. Механизм социально-психологической адаптации курсантов к учебно-служебной деятельности в ВУЗе. // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-62683-25-3; pp.210-212..

13. Лопатинська І.С. Середовище закладу вищої освіти ‒ джерело професійного становлення особистості студента.// Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 37. ‒ С. 154-157.

14. Лопатинська І.С. Особливості соціальної та психологічної адаптації першокурсників у ЗВО зі специфічними умовами навчання.// Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 07 лютого 2019 року). Кривий Ріг, 2019.  с. 434-437.

15. Лопатинська І.С. «Хмарні» технології навчання у вивченні іноземної мови./Сучасний рух науки: тези доп. VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – с.654-657.

16. Лопатинська І.С. Особливості створення емоційно сприятливого середовища в студентсько-курсантському колективі./ Формування професійно мобільного фахівця європейський вимір. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 квітня 2019 року) Дніпропетровський університет внутрішніх справ, за заг.ред. Л.Л. Сушенцевої. – Дніпро, Видавництво «Літограф», 2019, с. 139-142.

17. Лопатинська І.С.  “Cloud-based” technologies in teaching foreign languages/ Міжнародна науково-практична конференція подолання мовних та комунікативних бар’єрів. Київ 15-16 листопада 2019р.

18. Лопатинська І.С. Особливості створення емоційно сприятливого середовища в студентсько-курсантському колективі./ Формування професійно мобільного фахівця європейський вимір. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 квітня 2019 року) Дніпропетровський університет внутрішніх справ, за заг.ред. Л.Л. Сушенцевої. – Дніпро, Видавництво «Літограф», 2019. с. 139-142.

19. Лопатинська І.С. Особливості соціальної та психологічної адаптації першокурсників у ЗВО зі специфічними умовами навчання.// Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 07 лютого 2019 року). – Кривий Ріг, 2019. – с. 434-437.

20. Lopatynska I. The professional needs of police officers in foreign language communication// VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі». 05 червня 2020р.

21. Лопатинська І.С. Особливості емоційної фасилітації у викладанні./The 3rd International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (October 21-23, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. p.415-419.

22. K.Vyshnevska, Ol., Bratanych, S. Skydan, Ol. Hushko, Ir.Lopatynska, O. Balanaeva. Developing Business Communication Skills Through Interdisciplinary Approach to Study English. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 129, 2020. 63-71pp. ( БД Web of Science Core Collection)

СЕРТИФІКАТИ

Курс інтенсивної англійської мови професійного спрямування ( 25 год), Міжнародний сертифікат №06092019/08, що відповідає рівню володіння С2.

 

Мамонова Олена Іванівна

ФАХОВІ СТАТТІ

1. Мамонова О.І. Деякі особливості професійно спрямованого навчання української та англійської мов курсантів юридичного ВНЗ МВС України / О.І. Мамонова// Київський науково-педагогічний вісник №12 (12), 2017. С. 59-63.                                                                                                                                                                                                                   

2. Лопатинська І.С., Мамонова О.І. Формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців-правооохоронців ( на матеріалі навчального посібника «Сrimes and punishment»). Правовий часопис Донбасу №4, 2018р. С. 228-234.                                                                                                                                                          

3. Balanaieva O., Mamonova O. The semantic foundations of German legal terms / Modern world tendencies in the development of science. Vol. 2. London: Sciemcee Publishing, 2019. P. 128-140.

4. Мамонова О.І., Волік О.В. Шляхи вдосконалення системи мової підготовки майбутніх правоохоронців за допомогою комп'ютерних технологій / О.І. Мамонова, О.В. Волік // Правовий часопис Донбасу. – 2019. – №3 (68). С. 146-152.

5. Волік О.В., Мамонова О.І. Особливості викладання іноземної мови курсантам ЗВО МВС України / О.В. Волік, О.І. Мамонова// Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. - № 28 Дрогобич, 2020. С. 260-265.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Мамонова О.І Contextual education in the aspect of modern professionals training // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2017 року) / Відп. ред. О.Б. Чернега. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – C. 8-10.

2. Мамонова О.І. Контекстне навчання як перспективний засіб підвищення якості освіти / Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи : міжнародна науково-практична конференція (м. Сладковічево, Словацька Республіка 10–11 березня 2017 р). – Sladkovicovo, 2017. – С.241-243.

3. Мамонова О. І., Філатова К. О.,  Методичні засади лінгвокогнітивнго аналізу номінативних одиниць неблизькоспоріднених мов (англійської, української та новогрецької мов). Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи. Зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.- практ. конф. (18-19. квіт. 2018 р.). Маріуполь, 2018. С. 542-544.

4. Olena Mamonova, Oksana Balanaeva. Contextual teaching of English and German languages to law-enforcement cadets. Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Зб. матеріалів ХVІІІ міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (25 черв. 2018 р.). Переяслав Хмельницький, 2018. С. 99-103.                                  

5. Волік О. В., Мамонова О. І. Використання автентичних матеріалів у професійно спрямованому навчанні іноземної мови курсантів-правоохоронців. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура. Зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 .лист. 2018 р.). Київ, 2018. С. 231-235.

6. Волік О. В., Мамонова О.І. Значення іноземної мови в сучасній освіті майбутніх правоохоронців. Правова держава: междисциплінарний підхід. Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (05 груд. 2018 р.). Маріуполь,  2018. С. 344-347.

7. Волік О. В., Мамонова О.І. Деякі особливості навчання іноземної мови майбутніх правоохоронців. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи. Зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю (20 лют. 2019 р.). Харків,  2019 . С. 134-140.

8. Волік О. В., Мамонова О.І. Роль іншомовної підготовки курсантів вишу МВС України для майбутньої співпраці з Європолом. Україна і Європейський Союз: сучасні тенденції співпраці. Зб. матеріалів круг. столу (16 трав. 2019 р.). Маріуполь,  2019. С. 103-107.

9. Волік О. В., Мамонова О.І. Сучасні інноваційні тенденції в удосконаленні іншомовної підготовки майбутні правоохоронці. «Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття». Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (8 листопада 2019 р., м. Кривий Ріг). Кривий Ріг, 2019 С. 141-143.   

10. Волік О.В., Мамонова О.І. The role of foreign language in modern training of future law enforcers. Поліцейська освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття. Зб. матеріалів круг. столу (28 листоп. 2019 р.). Маріуполь,  2019. C. 28-32.

11. Волік О. В., Мамонова О.І. Удосконалення іншомовної підготовки майбутніх правоохоронців за допомогою освітно-соціального проекту. Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО.  Зб. тез доповідей міжуніверситет. наук.-практ. семінару (28 жовт. 2019 р.). Харків, 2019 . С. 17-19.

12. Волік О. В., Мамонова О.І. Modern approach to foreign language training of future law enforcement officers. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців із права. Зб. матеріалів  X Всеукраїнській наук.-практ. інтернет-конференції. (30 квітня 2020 р., м. Киев). Киев, 2020. C.84-87.

13. Volik O., Mamonova O. Modern technologies in foreign language training of cadents. Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти. Зб. матеріалів II Міжнарод. наук. конф. (29 квітн. 2020 р., м. Дніпро). Дніпро, 2020 С. 86-88.

14. Volik O., Mamonova O. Problems of training future law enforcement officers for professional language communication. Modern science: problems and innovations. Зб. матеріалів VIII Міжнарод. наук. -практ. конф. (18-20 жовт. 2020 р., м. Стокгольм). Швеція, 2020 С. 156-159.

 

Салащенко

Ганна Миколіївна

ФАХОВІ СТАТТІ

1. Салащенко Г.М. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції студентів та курсантів немовних закладів вищої освіти засобами проектних технологій.Правовий часопис Донбасу. 3(68). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2019. С. 153-160.

2. Balanaieva O.V., Salashchenko H.M., Shurupova K.V., Devos A.O., Romanchuk A.I Development of skills of intercultural communication in the process of studying at higher educational institutions // International Journal of Higher EducationVolume 9, Issue 7, Sciedu Press 2020, p. 243-256.

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18593 (Scopus)

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

  1. Салащенко Г.М. Безпека міжкультурного спілкування як умова ефективного діалогу культур./ Міжнародна наукова конференція "Безпека в сучасному світі", Дніпро, 27-28 вересня, 2019. с.172-173
  2. Салащенко Г.М. Особливості сприйняття часу у процесі міжкультурної комунікації / Матеріали міжнародної конференції «Ефективні методики викладання філологічних наук у закладах вищої освіти» / Effective methods of teaching philological sciences in higher educational institutions. Baia Mare, Romania.20.01.-28.02. 2020. C.97-101