Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Наукова рада Донецького юридичного інституту МВС України є органом, який створений на громадських засадах за ініціативи ректора інституту і діє у навчальному закладі з 2008 року. У зв’язку зі змінами, що відбулись у організаційно-штатній структурі, переміщенням навчального закладу до  м. Кривий Ріг, відповідно до наказу ректора, у жовтні 2015 року було сформовано оновлений склад Наукової ради Донецького юридичного інституту МВС України, перше засідання якої відбулося 11 листопада 2015 року.

На сьогдняшній день до складу Наукової ради входять 16 представників науково-педагогічного складу, які представляють більшість факультетів та кафедр інституту.

Діяльність Наукової ради у 2019 році була зосереджена на участі в організації наукових заходів, які систематично проходять у навчальному закладі, надання наукової консультаційної допомоги керівникам та виконавцям науково-дослідних робіт, підтримці перспективних науковців інституту та працівників, схильних до наукової роботи, розроблення рекомендацій Вченій раді інституту щодо призначення наукових керівників (консультантів) для роботи над дисертаційними дослідженнями та надання права наукового керівництва докторам та кандидатам наук, які працюють в Донецькому юридичному інституті; науковій експертизі тем дисертаційних досліджень, наукових видань, які виносяться на розгляд Вченої ради та ін.

Проттягом 2019 року обговорено та рекомендовано для затвердження Вченою радою 19 тем дисертаційних досліджень (з них 16 тем дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), 3 теми дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук; проведено наукову експертизу та запропоновано Вченній раді інституту рекомендувати для  друку 10 наукових видань ( з них 4 монографії,  2 науково-практичні рекомендації;      2 науково-практичних посібники, одне науково-популярне видання; одне науково-інформайційне видання.

При цьому Наукова рада активно застосовувала таку форму роботи, як обговорення питань, які потребують наукової експертизи для подальшого винесення їх на розгляд вченої ради в режимі їх дистанційного розгляду (через електронну пошту членів ради), що дозволяє оперативно розглядати зазначені питання;

Крім того члени Наукової ради приймають активну участь у реалізації кафедральних тем наукових досліджень.

Необхідно відзначити, що за участю членів Наукової ради в навчальному закладі поступово формуються напрямки наукових досліджень, зокрема:

 д.ю.н., старшим науковим співробітником Назимко Є.С. – розробляються механізми розвитку та удосконалення інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України;

 д.ю.н., професором Зозулею Є.В. – досліджуються питання історії правоохоронних органів, зокрема, міліції (Національної поліції) України в умовах розбудови незалежної держави;

 д.ю.н., доцентом Одерієм – теоретичні та практичні проблеми кримінального судочинства, розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, теорії і практики розслідування злочинів проти довкілля, особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення та ін.;

д.ю.н., доцентом Куракіним О.М. – теоретико-правові проблеми функціонування механізму правового регулювання;

 д.ю.н., професором Деревянко Б.В. – проблеми правового регулювання господарської діяльності навчальних закладів, правового регулювання інвестиційної та іноваційної діяльності;

д.ю.н., професором Ніколенко Л.М. – проблеми удосконалення господарського процесуального права та господарського процесу, доказування в господарському судочинстві та ін.;

д.ю.н., професором Клемпарським – проблеми національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері захисту трудових прав працівників;

- здійснювалась діяльність щодо формування резерву та підбору кандидатів з числа студентів та практичних працівників Національної поліції, інших органів державної влади та управління на навчання в аспірантурі (адʼюнктурі) інституту, та у подальшому члени Наукової ради у своїй більшості стали науковими керівниками адʼюнктів (аспірантів), які поступили на начання;

У 2019 році подовжувалась робота щодо отримання вчених звань, зокрема члени Наукової ради д.ю.н, професор Клемпарський М.М., д.ю.н, професор Зозуля Є.В., к.ю.н., доцент Мердова О.М. отримали за новими вимогами відповідно вчене звання професора та доцента.

Крім того, у 2019 році за ініціативи ректора інституту професора Бесчастного В.М. запроваджена  діяльність експертної комісії щодо оцінки діяльності здобувачів вчених звань професора і доцента. Члени Наукової ради інституту приймають участь у діяльності цієї комісії в якості її голів та членів. За результатами висновків цих комісій Вчена рада інституту порушила клопотання і Атестаційною колегією МОН України затверджено рішення щодо присудження трьом працівникам інституту вченого звання доцента.

Є результати у напрямі підготовки публікацій у наукових виданнях, які індексуються у  наукометричних базах Scopus або Web of Science (такі публікації вже мають ректор інстуту професор Бесчастний В.М., члени Наукової ради д.ю.н, професор Клемпарський М.М.; д.ю.н, професор Деревянко Б.В., д.ю.н, професор Зозуля Є.В., д.ю.н, професор Ніколенко Л.М., к.ю.н., доцент Мердова О.М.);

Також члени Наукової ради постійно брали участь у всіх наукових заходах, які проводились у навчальному закладі і представляли інститут у наукових заходах за його межами, у роботі конкурсних комісій загальноінститутського конкурсу на краще наукове та навчальне видання, у підбитті підсумків науково-дослідної роботи інституту та визначені переможців;

Важливим напрямком діяльності є участь членів Наукової ради в діяльності робочих групп МВС України з питань реформування відомчої освіти, розробки нормативних документів з організації  наукової, науково-технічної та іноваційної діяльності у системі МВС України.

Відтак, можна зробити висновок, що діяльность Наукової ради стала складовою підвищення ефективності та практичної значущості результатів НДР Донецького юридичного інституту МВС України.

Пріоритети діяльності Наукової ради в системі науково-дослідної роботи ДЮІ МВС України у 2020 році.

- участь у формуванні наукової стратегії інституту, надання допомоги у визначенні перспективних напрямів наукових досліджень кафедр та факультетів;

-  діяльність щодо формування наукових шкіл Донецького юридичного інституту МВС України;

- організація системної науково-експертної діяльності Наукової ради щодо результатів науково-дослідної діяльності працівників, творчих колективів, підрозділів інституту з метою забезпечення актуальності їх тематики, визначення наукового рівня і практичної значущості перш за все для діяльності органів Національної поліції України;

- розширення складу Наукової ради та організація роботи за участю науковців факультету № 2 (м. Маріуполь);

- забезпечення відповідності тем дисертаційних досліджень напрямам наукової роботи відповідних кафедр, факультетів інституту та потребам наукового забезпечення діяльності практичних підрозділів Національної поліції України;

- обговорення та рекомендація кандидатур наукових керівників дисертаційних досліджень, які виносяться на затвердження Вченою радою інституту;

- системна діяльність щодо участі у роботі з формування резерву та відбору кандидатів на навчання до докторантури, адюнктури (аспірантури) інституту, комісії з атестації докторантів, адʼюнктів (аспірантів), наукового консультування здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидатів наук);

- подальша діяльність з підвищення рейтингу навчального закладу та кожного науково-педагогічного працівника шляхом публікації наукових статей у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

- активна участь у роботи щодо підвищення якості публікацій та підвищенні рейтингу фахового наукового збірника «Правовий часопис Донбасу»;

- важливим завданням є підвищення рівня кваліфікації членів Наукової ради шляхом здобуття наукового ступеня доктора наук, вчених звань доцента та професора.

Результатом діяльності Наукової ради Донецького юридичного інституту МВС України у 2020 році повинно бути подальше вдосконалення та  науково-дослідної діяльності структурних підрозділів інституту, підвищення наукового й теоретичного рівня, практичної значущості наукових досліджень і культури видавничої роботи.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Голова Наукової ради д.ю.н., професор Євген Зозуля

Світлини: архів ДЮІ