Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Наукові праці кафедри

 1. Волобуєв А. Ф. Механізм злочину та його зв’язок з концептуальними положеннями криміналістики: монографія / Анатолій Федотович Волобуєв. Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 122 с.
 2. Волобуєв А. Ф., Орлова Т.А. Зґвалтування в Україні: проблемні питання доказування // Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 5. С. 50-53. URL: http://vjhr.sk/5-2019-2
 3. Волобуєв А. Ф., Меденцев А. М. Слідчо-оперативна група як суб’єкт досудового розслідування // Правовий часопис Донбасу. № 1 (70). 2020. с. 177-183.
 4. Volobuyev A., Orlova T., Pcholkin V., Petrova I., Fedosova O. 2020. «Medical and legal aspects in proof of rapes». Georgian Medical News. № 3 (300): 153-157. scopus.com.
 5. Волобуєв А. Ф., Орлова Т.А. Кримінальні проступки: забезпечення якісного розслідування // Правовий часопис Донбасу. № 3 (72). 2020. с. 183-187.
 6. Волобуєв А. Ф. Підготовка кадрів для органів дізнання в системі відомчої вищої юридичної освіти в Україні // Modern approaches to the organization of the educational process for law students. August 24-October 2, 2020. Frankfurt an der Oder, FRG, 2020. S. 40-44.
 7. Одерій О. В. Проблеми теорії та практики розслідування злочинів проти довкілля : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.09 / Одерій Олексій Володимирович. Х., 2015. 508 с.
 8. Одерій О. В. Теорія і практика розслідування злочинів проти довкілля: монографія / О. В. Одерій. Х. : Діса плюс, 2015. 528 с.
 9. Криміналістика: підручник у 2 т. Т. 2 / [А. Ф. Волобуєв, О.В. Одерій, Р. Л. Степанюк та ін.]; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 312 с.
 10. Одерий А.В. Открытие уголовного производства (теоретический аспект) /А.В.Одерий, В.Н.Бесчастный// I Минские криминалистические чтения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 дек. 2018 г.) : в 2 ч. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: М.П. Шруб (отв. ред.) [и др.]. Минск : Академия МВД, 2018. Ч. 2. с.150-153.
 11. Одерій О. В. Подолання тиску на учасників кримінального провадження під час судового розгляду/ Одерій О. В., Мудрецький Р. В. - Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. Riga : Izdevniecība «Baltija Publishing», 2019. Volume 2. P. 1-24.
 12. CORRELATION OF INDIVIDUAL AND JOINT INTEREST WITHIN MEDICAL LEGAL RELATIONS (REVIEW)/ Knysh S., Oderiy O., Sarana S., Hayrapetyan A., Bova Y. // Georgian Medical News. Tbilisi-New York./ 2019. № 7-8 (292-293). 134-139.
 13. Features of legal protection of medical inventions: present and future/ V. I. Teremetskyi, A. V. Matviichuk, O. M. Muzychuk, M. H. Shcherbakovskyi, O. V. Oderii // Pathologia. 2019; 16 (3), pp. 417-423.
 14. Evidentiary problems in the investigation of corruption crimes in Ukraine/ Shcherbakovskyi, M., Stepaniuk, R., Kikinchuk, V., Oderiy, O., Svyrydova, L. // Amazonia investiga. August, 2020. Volume 9. Issue p.p. 117-124.
 15. Olena Volobuieva, Tetiana Shevchenko Topical issues of economic crime investigation: european vector. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol 5, №1 (2019). Р. 33-38.

URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/596

 1. Olena Volobuieva, Andrii Borko, Vadym Nehodchenko, Ivan Kharaberiush. Fighting against cybercrime: problems and prospects in Ukraine and the world. Business Laws and Legal Rights: Research and Practice. 2019. Volume 22, Special Issue 2. P. 1-5. URL: https://www.abacademies.org/articles/Fighting-against-cybercrime-problems-and-prospects-in-Ukraine-and-the-world-1544-0044-22-SI-2-352.pdf.
 2. Volobuieva Olena, Oliinyk Olena, Farynyk Vasyl, Vozniuk Andrii, Beryslavska Oksana The principles of criminal law in the aspect of protection of constitutional rights of citizens. Revista Amazonia Investiga. Volume 9. Issue 27/ March 2020. P. 445-459. URL: https://www.amazoniainvestiga.info/ index.php/amazonia/ article/view/1259/1132.
 3. Волобуєва О.О. До порядку припинення діяльності інститутів спільного інвестування / О.О. Волобуєва, В.В. Кадала // Правовий часопис Донбасу. № 3. С. 58-64.
 4. Волобуєва О.О. Розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: проблемно-дискусійні аспекти освідування // Правовий часопис Донбасу. 2018. № 1. С. 177-182.
 5. Волобуєва О.О. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості: криміналістичний аналіз // Європейські перспективи. 2015. № 4. С. 111-115.
 6. Волобуєва О.О. Особливості пред’явлення для впізнання під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2015. № 2 (55). С.154-163.
 7. Волобуєва О.О. Проблемні питання застосування окремих норм КПК України / О.О. Волобуєва // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. Київ: НАВС, 2013. № 1. С. 98-102.
 8. Кримінальний процес України: досудове розслідування: навчальний посібник / О.О. Волобуєва, М.С. Городецька, Т.О. Лоскутов та ін.; за заг. ред. В.М. Бесчастного. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2019. 122 с.
 9. Криміналістика: навчальний посібник / А. Ф. Волобуєв, О. О. Волобуєва, О. А. Самойленко [та ін.]; / за ред. А. Ф. Волобуєва К.: КНТ, 2011. 504 с.
 10. Кримінальний процес України: загальна частина: підручник / О. О. Волобуєва, Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов [та ін.]. К.: Дакор, 2015. 72 с.