Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

 1. Теорія держави та права : навчальний посібник / Л. М. Ніколенко,Н. В. Іванюта, А. І. Батечко. Київ : ВД «Дакор», 2021. 216 с.
 2. Велика українська юридична енциклопедія. У 20-ти томах. Т. 15.: Господарське право./ редкол.: В.А. Устименко (голова), Ю.Є. Атаманова, О.О. Бакалінська, О.А. Беляневич, А.Г. Бобкова, Л.М. Ніколенко, Н.В. Іванюта та інш.; Нац.акад.прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава Мудрого., 2019. 748 с: іл.

3.Ніколенко Л.М., Іванюта Н.В. Господарське процесуальне право України: підручник. Київ: ВД «ДАКОР», 2020. 284 с.

4.Іванюта Н.В. Функції господарського процесуального права: теоретико – практичні аспекти: монографія. НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. Одеса : Фенікс, 2018. 516 с.

 1. Буга В.В., Буга Г.С. Оцінка ефективності державного регулювання системи соціального захисту населення: Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права: колективна монографія. За ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є. Краковської та О.Г.Турченко. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 364 с. (С.48-55).

6.Нотаріально-процесуальне право: навчальний посібник / В.В. Буга, Г.С. Буга. Кривий Ріг, 2017. 151 с.

7.Іванюта Н.В. Електронне правосуддя в цивільних справах: національний та європейський досвід. Право і суспільство. 2020. № 4. С.72-76

 1. Іванюта Н.В. Колосов Р.В, Корпоративні права: дуалізм правової природи. Право і суспільство. 2020. №6. С.27-34

9.Іванюта Н.В. Окремі аспекти юридичної техніки в контексті створення господарсько – процесуальних документів. Правовий часопис Донбасу. 2019. №1. С.60-64            

 1. Іванюта Н.В. Особливості правотворчості та нормотворчості у господарському процесуальному праві. Право та державне управління. 2018. №1. Т.1. С.88–93.

11.Іванюта Н.В. Позасудові форми захисту прав та вирішення господарських спорів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право. 2018. №49. Т.1. С.172–175.

12.Колєснік Т.В. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів. Право і суспільство.  2019.  №1. С. 54-59.

 1. Колєснік Т.В. Правові засади забезпечення дисципліни праці у країнах із розвиненою ринковою економікою. Підприємництво, господарство і право. 2019. №1. С. 66-70.
 2. Колєснік Т.В. Застосування спеціальних дисциплінарних стягнень до окремої категорії працівників. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2019. №1. С. 79-83.
 3. Колєснік Т.В. Сучасні підходи до запобігання мобінгу у трудових відносинах. Правовий часопис Донбасу. 2019. №3 (68). С. 65-72.
 4. Колєснік Т.В. Регламентація етичної поведінки працівників поліції у сфері забезпечення дисципліни праці. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2020. №2. С. 81-85.
 5. Косарєва І.П. Клемпарський М.М. Використання страхування у створенні механізму запобігання банкрутства підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. Том 2. № 23. С. 156-166.
 6. Косарєва І.П., Безугла Ю. Є., Клемпарський М.М. Стратегічний вплив зовнішньої сфери на діяльність машинобудівних підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Том 1. № 24. С. 374-382.

19.Клемпарський М.М. Особливості розвитку та припинення службово-трудових правовідносин за участю державних службовців. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Випуск 2. Т. 4. С. 188-192.

 1. 20. Клемпарський М.М. Роль та значення професійних спілок, як суб’єктів трудового права. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 3. С. 77-81.
 2. 21. Клемпарський М.М. Права та обов’язки, як ключові елементи правового статусу суб’єктів пенсійних правовідносин. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 4. С. 72-75.
 3. Бондаренко О. О. Деякі сучасні проблеми цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні. Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. Київ: Київський університет права НАН України. 2014/2. С.242-244.
 4. 23. Бондаренко О. О. Значення суттєвих ознак при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка. Часопис Київського університету права: український науково-теоретичний часопис. Київ: Київський університет права НАН України, 2014/4 . С.203-206.
 5. 24. Колосов Р.В. Корпоративні права в українському законодавстві: поняття та зміст. Часопис цивілістики. Одеса, 2020. Вип. 36. С. 40-45.
 6. Колосов Р.В. Теоретичні засади співвідношення понять «частка у статутному капіталі» та «корпоративні права». Порівняльне аналітичне право. 2018. №6. С.153-155.
 7. Колосов Р.В. Концептуальні засади визначення частки у статутному капіталі корпоративного підприємства. Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право, 2018, вип. 16, С. 70-76
 8. Колосов Р.В. Суб’єкт та учасник корпоративних правовідносин: особливості юридичного розуміння та тлумачення. Актуальні проблеми правознавства. 2018. №1(13). С.135-140.
 9. Буга В.В. Правове регулювання договорів про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №3. С.80-83. URL: http://www.pap.in.ua/3_2019/20.pdf.
 10. Буга В.В. Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої транспортним засобом, як джерелом підвищеної небезпеки. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №4. С. 104-107. URL: http://www.pap.in.ua/4_2019/28.pdf
 11. 30. Буга В.В., Турбін Д.О. Право на забуття в системі захисту персональних даних. Правовий часопис Донбасу. 2020. №1(70). С.46-53.

 

Публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science

 

ПІБ

 

Назва статті

Scopus та/або Web of Science Core Collection

Іванюта Наталя Валеріївна, д.ю.н., професор

1. Liudmyla Nikolenko & Evgeniy Jurakovskiy & Natalya Ivanyuta & Olena Andronik & Svitlana Sharkovska, 2018. "Investment Policy of Governance of Economic Security of Agrarian Sector of Ukraine on the Basis of Theory of Fuzzy Logics," Montenegrin Journal of Economics, Economic Laboratory for Transition Research (ELIT), vol. 14(4). 125-140.

doi: 10.14254/1800-5845/2018.14-4.9

https://ideas.repec.org/a/mje/mjejnl/v14y2018i4p125-140.html

Scopus

2. Butyrskyi A., Nikolenko, L., Poliakov B., Ivanyuta N., Donchak L., Butyrska I. Economic, Investment and Legal Paradigm of shall Gas Development World Experience and Prospects for Ukraine. Montenegrin Journal of Economics. Vol. 15. №2 (2019). 169-183.

doi: 10.14254/1800-5845/2019.15-2.13

https://ideas.repec.org/a/mje/mjejnl/v15y2019i2165-179.html

 

Scopus

3. Serhii Kozlovskyi, Andrii Butyrskyi, Boris Poliakov, Antonina Bobkova, Ruslan Lavrov and Natalya Ivanyuta (2019). Management and comprehensive assessment of the probability of bankruptcy of Ukrainian enterprises based on the methods of fuzzy sets theory. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 370-381.

doi:http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.30

https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-326/management-and-comprehensive-assessment-of-the-probability-of-bankruptcy-of-ukrainian-enterprises-based-on-the-methods-of-fuzzy-sets-theory

Scopus

4. Serhii Kozlovskyi, Illya Khadzhynov, Ruslan Lavrov, Oleh Skydan, Natalya Ivanyuta, Natalia Varshavska (2019). Economic-Mathematical Modeling and Forecasting of Competitiveness Level of Agricultural Sector of Ukraine by Means of Theory of Fuzzy Sets under Conditions of Integration into European Market. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)’, ISSN: 2277-3878 (Online), Volume-8 Issue-4, November 2019. Page No.: 5316-5323.

 doi: 10.35940/ijrte.D7541.118419

https://www.researchgate.net/publication/338083810_Economic mathematical_modeling_and_forecasting_of_competitiveness_level_of_agricultural_sector_of_Ukraine_by_means_of_theory_of_fuzzy_sets_under_conditions_of_integration_into_European_market

Scopus

5. Andrii Kozlovskyi, Daria Bilenko, Serhii Kozlovskyi, Ruslan Lavrov, Oleh Skydan, Natalya Ivanyuta. Determination of the risk-free rate of return on an investment efficiency based on the fractal markets hypothesis. 

Forum Scientiae Oeconomia • Volume 8 (2020) • No. 3 P.61-72 DOI: https://doi.org/10.23762/FSO_VOL8_NO3_4 http://ojs.wsb.edu.pl/index.php/fso/article/view/316/247

Scopus

6.Serhii Kozlovskyi, Mykola Pasichnyi, Ruslan Lavrov, Natalya Ivanyuta Anton Nepytaliuk

An Empirical Study of the Effects

of  Demographic Factors on Economic Growth

in   Advanced and Developing Countrie.

Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe Volume 23, Number 4, 2020 P.45-69

DOI:

https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.27

 

Scopus

Клемпарський Микола Миколайович

д.ю.н., професор

1.Yanchuk, A. O. Modern trends of development of shadow economy and methods of public policy of counteraction. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4 (8), ч. 1. С. 51-56.

 

Web of Science

2. Косарєва І.П. Клемпарський М.М. Використання страхування у створенні механізму запобігання банкрутства підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. Том 2. № 23. С. 156-166.

 

3. Косарєва І.П., Безугла Ю. Є., Клемпарський М.М. Стратегічний вплив зовнішньої сфери на діяльність машинобудівних підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018.Том 1. № 24. С. 374-382

Колєснік Тетяна Володимирівна

д.ю.н., професор

1. Koliesnik T.V. Efficiency improvement of productivity by employees’participation in the distribution of enterprise profit

 / KostyuchenkoO.E. Krasytska L.V. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. V. 4. № (27). Р. 476-484. http://fkd.org.ua/article/view/154308/153965

Web of Science

2. Koliesnik T.V. Robotization of manufacturing process: economic and social problems and legal ways of their solution /  KostyuchenkoO.E. Koliesnik T.V.Bilous Z.V., TavolzhanskyiО.V.  Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. V. 3. № (30). Р. 454-462.

http://fkd.org.ua/article/view/179847/180782

3. Koliesnik T.V. European standards for the protection of  social rights of migrant worces / Inshyn M. І. Koliesnik T.V. Kovalenko R. I. Dashutin I. V. PavlichenkoV.M. Journal  of  legal,  ethical and regulatory issues.  2019. V. 22. № (6). Р. 1-8.  https://www.abacademies.org/journals/journal-of-legal-ethical-and-regulatory-issues-home.html

Буга Володимир Васильович

к.ю.н.

1. Buha V. Nazymko E. Franchising as an alternative for small business development (статтю прийнято до друку до журналу «Journal of Business Economics and Management», Германия, Scopus)

Scopus

Бондаренко Ольга Олегівна

к.ю.н.

Serhii Kozlovskyi, Daria Bilenko, Oleksandr Dluhopolskyi, Serhii Vitvitskyi, Olha Bondarenko, Oleksandr Korniichuk. Determinants of COVID-19 Death Rate in Europe: Empirical Analysis. PROBLEMY EKOROZWOJU – PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2021, 16(1), 17-28

DOI:

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097050622&origin=AuthorNamesList&txGid=990061e822e4d17d5bf4e9935056e5d8

 

Scopus