Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

Аспірантура (ад’юнктура) та докторантура є структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України, який здійснює підготовку докторів філософії та докторів наук.

Завідувач аспірантури – Юлія Данилевська, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Профіль Google Scholar

АСПІРАНТУРА (АД’ЮНКТУРА)

Підготовка докторів філософії та докторів наук здійснюється за такими науковими напрямами:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право;

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Підготовка докторів філософії здійснюється як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 року на денній формі навчання в аспірантурі становить 16800 грн., на заочній формі – 13600 грн.

Підготовка докторів наук здійснюється як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 року на денній формі навчання в докторантурі становить 19900 грн.

На навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі за державним замовленням мають право вступати особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), та цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Указані особи для вступу до ад’юнктури повинні мати стаж роботи (служби) не менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Вступники, які планують навчатися в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі за державним замовленням (денна форми навчання), для оформлення документів для вступу звертаються до відповідних кадрових підрозділів за місцем проходження служби. 

Вступники, які планують навчатися в аспірантурі за кошти фізичних та юридичних осіб (денна та заочна форми навчання) особисто подають до ДЮІ МВС України такі документи:

1) заяву із зазначенням наукового напряму;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) 4 кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраного ними наукового наряму

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього;

6) витяг з протоколу засідання відповідної кафедри ДЮІ МВС України про рекомендацію вступу до аспірантури;

7) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

8) копію довідки про присвоєння ІПН;

9) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

Увага! Терміни було змінено!

Інформація про вступ до аспірантури (ад’юнктури) у 2020 році

Науковий ступінь, який здобувається

Шифр та спеціальність

Термін навчання 

Вступні випробування для денної і заочної форми навчання

Терміни

доктор філософії у галузі знань 08 «Право» (кандидат юридичних наук)

081 спеціальність «Право»

4 роки

(і денна і заочна форми)

- науковий напрям у формі тестування;

- іноземна мова;

- додатковий іспит (для осіб, які ступають до аспірантури з іншої спеціальності ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста)

прийому документів:

з 10 серпня до 04 вересня 2020 року;

 проведення вступних випробувань:

з 14 вересня до 25 вересня 2020 року.

ДОКТОРАНТУРА

Докторантура здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за державним замовленням та за кошти юридичних або фізичних осіб – за умови укладання угоди на підготовку.

Форми навчання – денна (термін навчання 2 роки).

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 081 «Право» за такими науковими напрямами:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

На навчання в докторантурі за державним замовленням мають право вступати особи з числа державних службовців (працівників) МВС України, осіб середнього та вищого складу Національної поліції України, офіцерського складу Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, співробітників Державної міграційної служби України та цивільних осіб, які працюють в системі МВС України, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС України, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники, які планують навчатися в докторантурі за державним замовленням (денна форма навчання), для оформлення документів для вступу до докторантури звертаються до відповідних кадрових підрозділів за місцем проходження служби.

Вступники, які планують навчатися в докторантурі за кошти фізичних або юридичних осіб (денна форма навчання) особисто подають до ДЮІ МВС України такі документи:

1) заяву в паперовій формі із зазначенням наукової спеціальності та профільної кафедри;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів;

4) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

5) висновок відповідної кафедри ДЮІ МВС України про рекомендацію до зарахування до докторантури;

6) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ДЮІ МВС України, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

7) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;

8) копію документа державного зразка про здобутий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

9) 4 кольорові фотокартки 3×4;

10) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

11) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

12) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

13) папку для паперів на зав’язках.

Вчена рада ДЮІ МВС України в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Увага! Терміни було змінено! 

Інформація про вступ до докторантури у 2020 році

Науковий ступінь, який здобувається

Шифр та спеціальність

Термін навчання

Терміни

доктор юридичних наук

081 спеціальність

«Право»

2 роки

(тільки денна форма навчання)

прийому документів – до 1 жовтня 2020 року.

 

За додатковою інформацією щодо вступу до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури можна звертатись до завідувачки аспірантури Данилевської Юлії Олександрівни (тел. 050 750 47 24, 098 732 15 79)