Ефективна робота будь-якої установи, підприємства, організації знаходиться в прямій залежності від зацікавленості кожного співробітника своєю справою, яку він робить задля досягнення загальної мети відповідного закладу. Не є виключенням і Донецький юридичний інститут МВС України. Враховуючи, що головними завданнями інституту є: провадження на високому рівні освітньої діяльності, провадження наукової діяльності, участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу, формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та само організовуватися в сучасних умовах, поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян, налагодження міжнародних зв’язків та проведення міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури та ін. перед кожним з працівників інституту постають доволі суттєві зобов’язання з виконання цих завдань.

На сьогодні до науково-педагогічного складу кафедри входять завідувач кафедри Віталій Кадала, професор кафедри Богдан Деревянко, доценти кафедри Олена Гузенко, Тетяна Хайлова, Юлія Громенко, Дмитро Іваненко, Олександра Роженко, Наталія Макаренко. Протягом 2019 року кафедра якісно та кількісно зміцнила кадровий потенціал: так невід’ємною частиною кафедри стали доценти Дмитро Іваненко та Олександра Роженко, яким притаманні ініціативність, прагнення до професійного зростання, інноваційність, що дозволило їм заслужити авторитет серед здобувачів вищої освіти та повагу колег. Разом з тим, на кафедрі створена атмосфера нетерпимості до непрофесіоналізму, байдужості до здобувача вищої освіти та небажання працювати на власний розвиток, розвиток кафедри, факультету, інституту. Щодо якісного зміцнення, то два співробітники кафедри в 2019 році отримали вчене звання доцент.

Кафедра господарсько-правових дисциплін як один із структурних підрозділів факультету №3 Донецького юридичного інституту МВС України виконує завдання з реалізації освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; формування в майбутнього фахівця професійної компетентності, громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина; розробки і впровадження нових форм, методів і технологій навчання; організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти через систему індивідуальних занять і консультацій; організації взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовки та видання наукової та навчально-методичної літератури; проведення профорієнтаційної роботи та участь у профорієнтаційних заходах інституту та ін.

Серед основних освітніх здобутків кафедри є забезпечення успішного випуску магістрів господарської спеціалізації у лютому 2019 року, участь представників кафедри у державних екзаменаційних комісіях та приймальній комісії, участь у розробці освітньо-професійних програм тощо. Майже всі працівники кафедри виконують функції кураторів навчальних груп, що дозволяє отримувати належний зворотній зв’язок від здобувачів вищої освіти, що дозволило здійснювати оптимізацію розкладу занять, запровадити курси підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності галузі знань Право, здійснювати контроль за академічною успішністю груп тощо.

Для організації наукової роботи студентів за напрямом підготовки «Право», з метою залучення обдарованої студентської молоді до науково-дослідної роботи у галузі правових наук, на кафедрі господарсько-правових дисциплін факультету №3 функціонує науково-дослідний гурток. Основні завдання гуртка – це дослідження актуальних правових питань діяльності підприємств, установ та організацій, сприяння участі студентами у наукових конференціях, публікації тез доповідей та наукових статей, розвиток особистості студентів як дослідників шляхом підвищення їх наукової активності. На сьогоднішній день учасниками наукового гуртка на постійній основі є студенти денної форми навчання: другого, третього та четвертого курсів, а також магістри першого та другого курсів. Керівником гуртка є доцент кафедри – Олександра Роженко, яка активно долучає до наукової роботи здобувачів вищої освіти всіх форм навчання. Результатом її роботи є якісне проведення всіх запланованих заходів, якісне і кількісне збільшення показників наукової роботи здобувачів вищої освіти.

Серед визначних наукових заходів кафедри слід відзначити проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин», виконання річного плану наукової роботи кафедри. Відповідальним за напрям наукової роботи кафедри є Богдан Деревянко.

Ще один із напрямів роботи кафедри, який дозволяє залучати до лав інституту студентів, курсантів, магістрантів, слухачів та аспірантів – це здійснення належної профорієнтаційної роботи. Систематичне здійснення профорієнтаційних заходів серед різних верств населення дозволяє наголосити, що на сучасному етапі розвитку нашої країни – в умовах побудови правової держави та докорінних змін у суспільстві потреба у високопрофесійних юристах як ніколи на часі. Основа профорієнтаційної роботи кафедри – проведення зустрічей із учнями випускних класів, на яких розповідається про переваги роботи юристом, правоохоронцем та про історію нашого навчального закладу, умови вступу та навчання, матеріально-технічну базу інституту. Для майбутніх абітурієнтів працівники кафедри проводили вікторини, надавали відомості стосовно особливостей відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб, наголошували на важливості високого рівня правосвідомості кожного окремого громадянина для побудови ефективної держави. Під час проведення днів відкритих дверей, які проводяться в стінах вишу, працівники кафедри всім зацікавленим особам надавали інформаційні матеріали інституту, повідомляли про роботу кафедри та напрями підготування майбутніх юристів, які здійснюються кафедрою, пояснюється за яких умов студенти, слухачі або їх батьки, які офіційно працюють, можуть повернути собі частину коштів, витрачених на здобування вищої освіти. Не менш важливою є профорієнтаційна робота серед працівників державних та недержавних підприємств, установ, організацій та правоохоронних органів. Так, науково-педагогічний склад кафедри здійснює відповідну роботу з розповсюдження інформації про інститут серед працівників судів, відділів юстиції, виконавчих служб, виконавчих комітетів, фіскальних служб, пенсійних фондів, нотаріусів, прокуратур, відділів поліції, юридичних фірм тощо. Причому така робота працівниками кафедри здійснюється і далеко за межами м. Кривий Ріг. Так, співробітники кафедри здійснювали виїзди з проведенням профорієнтаційних заходів до багатьох міст різних областей. Відповідальною за напрям профорієнтаційної роботи кафедри є Олена Гузенко.

Науково-педагогічний склад кафедри приймав активну участь і у загальноміських заходах з нагоди Дня Конституції, Дня вишиванки, Дня прапора та незалежності та ін. Не залишалася осторонь уваги працівників кафедри і благодійна діяльність, яка полягала у наповненні книжкового фонду бібліотеки, у зборі грошових коштів на потреби окремих осіб, що потрапили у скрутне становище, у проведенні благодійних акцій для шкіл-інтернатів тощо.

На 2020 рік перед кафедрою господарсько-правових дисциплін стоїть багато амбітних завдань, які дозволяє ставити впевненість у подальшому розвитку інституту. Серед основних завдань слід виділити налагодження наукових зв’язків з іншими закладами освіти, впровадження інноваційних методик у освітній процес, якісну профорієнтаційну діяльність, участь у грантових програмах та ін. Наразі Дмитром Іваненко ведеться робота щодо участі Донецького юридичного інституту МВС України у грантовій програмі, що фінансується Європейським Союзом.

Діяльність Донецького юридичного інституту МВС України – яскравий приклад того, як багато можна зробити, якщо організаторський талант керівництва і професійне позиціонування в системі освітніх послуг помножити на бажання працювати заради виховання поколінь добропорядних правоохоронців і висококваліфікованих юристів та забезпечення академічної мобільності та свободи.

Вітаємо всіх зі святами та бажаємо легкого та невідворотного виконання поставлених завдань!

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Кафедра господарсько-правових дисциплін

ДЮІ МВС України

Real time web analytics, Heat map tracking