29 травня 2019 року відбулося чергове засідання Вченої ради Донецького юридичного інституту.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про стан діяльності та перспективи розвитку факультету № 4 відповідно до вимог МОН, МВС України щодо забезпечення якісного освітнього процесу, дотримання службової та транспортної дисципліни, антикорупційного законодавства відповідно до вимог Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».

Проректор інституту полковник поліції Микола Панченко доповів про діяльність факультету за напрямами освітньої, кадрової, профорієнтаційної роботи структурного підрозділу. На факультеті проводиться робота щодо впровадження у навчальний процес вишу-переселенця спеціалізованих навчальних об’єктів, а саме навчально-практичного комплексу «Офіс заочного та дистанційного навчання». Такий спеціалізований навчальний об’єкт допомагатиме слухачеві більш зручно та ефективно адаптуватися у нових умовах, забезпечить оперативність роботи з мережею «Інтернет» та електронною бібліотекою, надасть можливість науково-педагогічному складу більш ефективно надавати навчальні матеріали та оперативно здійснювати перевірку рівня знань і навичок слухача тощо.

Актуальним залишається відродження практики використання інноваційних технологій в навчальному процесі: створення електронних засобів навчання (електронних посібників, відео та аудіолекцій) використання інтерактивних засобів навчання відновлення практики створення навчальних полігонів, що передбачає реалізацію таких заходів: самоосвіту науково-педагогічного складу з питань впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, створення відповідних дидактичних матеріалів, використання інформаційних технологій на заняттях та під час самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Декан факультету № 4 Пилип Єпринцев зауважив на ефективному проведенні профорієнтаційної роботи, спрямованої на забезпечення набору слухачів – 2019 відповідно до ліцензійних обсягів набору.

Другим питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Діяльність Донецького юридичного інституту з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: стан роботи та напрямки подальшого розвитку».

Завідувач аспірантури Юлія Данилевська зазначила, що підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в тимчасово переміщеному закладі вищої освіти здійснюється через аспірантуру (ад’юнктуру) і докторантуру. В докторантурі та  аспірантурі (ад’юнктурі) вишу-переселенця забезпечується підготовка за 6 науковими спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Доповідачем звернено увагу членів Вченої ради на те, що з березня поточного року законодавчо унормовано присудження ступеня доктора філософії відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 167). Таким чином, аспіранти та ад’юнкти інституту мають змогу захищати свої дисертації згідно з новим порядком. Разом із цим, нагадаємо, що невід’ємною складовою підготовки докторів філософії є виконання ними навчального плану аспірантури, який був розроблений та схвалений у 2016 році. Цей навчальний план розрахований на 4 роки, тобто весь період підготовки здобувачів в аспірантурі.

Третім питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про заходи з підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів інституту щодо попередження корупційних правопорушень та службових зловживань».

Проректор інституту майор поліції Руслан Врадій наголосив на тому, що діяльність вишу-переселенця щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства забезпечується відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Антикорупційної програми МВС України на 2019 рік та розробленої відповідно до зазначених нормативно-правових актів Антикорупційної програми інституту на 2019 рік.

Доповідач зазначив, що з метою профілактичної роботи та підвищення діяльності структурних підрозділів інституту щодо запобігання корупції і службових зловживань в кожному структурному підрозділі інституту розроблено низку відповідних документів з питань запобігання корупції, а саме: плани роботи підрозділу на поточний навчальний рік, семестр та місяць; плани зміцнення дисципліни та законності, в яких передбачено окремі розділи з питань дотримання антикорупційного законодавства; журнали проведення інструктажів щодо дотримання антикорупційного законодавства тощо.

Наступним питанням порядку денного розглянуто питання «Про планування навчального процесу на 2019/20 навчальний рік та напрямки удосконалення його навчально-методичного забезпечення».

Т.в.о. першого проректора інституту Лариса Лоц наголосила на тому, що освітній процес у виші-переселенці здійснюється на підставі «Тимчасового положення організації освітнього процесу в Донецькому юридичному інституті МВС України», затвердженого наказом ректора інституту від 13.09.2016 № 137, Закону України «Про вищу освіту» та максимального наближення до Європейських стандартів освітянської діяльності. Це Положення містить структуру кредиту, тривалість тижнів теоретичних занять, мінімальну кількість тижнів навчання (тривалість канікул) тощо. Також, доповідач проінформувала присутніх про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедр вишу-переселенця на 2019/20 навчальний рік з урахуванням специфіки підготовки здобувачів вищої освіти на чотирьох факультетах Донецького юридичного інституту МВС України.

П’ятим питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про стан виконання Плану основних заходів Донецького юридичного інституту на 2018/19 навчальний рік.

Завідувач відділення документального забезпечення відділу режимно-секретного та документального забезпечення старший лейтенант поліції Марина Шульга зазначила, що план основних заходів Донецького юридичного інституту МВС України схвалений на засіданні Вченої ради інституту у серпні 2019 року.

Основними завданнями Плану були завдання, що стосувалися  приведення навчальних корпусів тимчасово переміщеного закладу вищої освіти у відповідність до встановлених вимог МВС та МОН України; створення та облаштування спеціальних навчальних об’єктів (полігонів) для відпрацювання практичних навичок курсантами інституту; зміцнення кадрового потенціалу та формування кадрового резерву; розширення профілю Спеціалізованих вчених рад; проходження акредитації за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр», розширення ліцензії на надання освітніх послуг за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» та «Економіка» освітнього ступеня «бакалавр»; подальший розвиток міжнародного співробітництва інституту; розширення практичної спрямованості науково-дослідної роботи; відкриття та забезпечення функціонування режимних приміщень інституту; подальше формування фонду загальної та спеціальної бібліотек інституту; забезпечення належного стану дотримання працівникам інституту службової дисципліни та вимог антикорупційного законодавства тощо.

В цілому План основних заходів вишу-переселенця виконано в повному обсязі. На виконанні перебувають заходи строк виконання, яких ще не сплинув.

Наступним питанням порядку денного засідання розглянуто питання «Про стан забезпечення та заходи покращення подальшого розвитку матеріально-технічної бази інституту у м. Кривому Розі й м. Маріуполі відповідно до Концепції Міністерства внутрішніх справ України про визначення 2019 року – роком оснащення матеріально-технічної складової освітнього процесу. Стратегія розвитку закладу вищої освіти за напрямом матеріально-технічного оснащення освітнього процесу».

Т.в.о. проректора інституту Олександр Костюченко зазначив, що основною метою діяльності Донецького юридичного інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців для підрозділів Національної поліції України та фахівців для різних сфер юридичної практики, зберігаючи при цьому традиції тимчасово переміщеного закладу вищої освіти.

З метою реалізації вищезазначеної мети перед вишем-переселенцем постає завдання щодо виконання завдань за різними напрямками вдосконалення матеріально-технічної бази інституту. Серед яких слід відмітити: капітальне будівництво, реконструкція та реставрація будівель (м. Маріуполь); створення та оновлення полігонів для якісної підготовки фахівців та відпрацювання ними навичок роботи в різних ситуаціях; закупівля зброї спеціального призначення та страйкбольної зброї для практичної підготовки курсантів інституту; створення аудиторного фонду для теоретичного навчання; забезпечення речовим майном курсантів інституту тощо. Олександр Павлович наголосив на тому, що реалізація вищезазначених завдань передбачає формування узагальненої потреби Донецького юридичного інституту МВС України.

Фінансова частина стратегії матеріально-технічного оснащення освітнього процесу відповідає за реальне її втілення у життя, що вимагає використання державними закладами вищої освіти, як класичних методів залучення коштів, так і інноваційних. Серед інноваційних методів доповідачем була запропонована фандрайзингова діяльність, що є професійною діяльністю стосовно мобілізації фінансових та інших ресурсів з різноманітних джерел для реалізації соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових проектів, яка вимагає спеціальних знань та навичок фандрайзера, що можуть вплинути на прийняття позитивного рішення донора.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання шляхом таємного голосування обрано кандидатур на вакантні посади наукового та науково-педагогічного складу вишу-переселенця; розглянуто питання «Про угоди  щодо співпраці Донецького юридичного інституту з навчальними закладами та науковими установами України та інших держав»; рекомендовано до друку: 1) науково-практичний посібник «Організаційно-правовий механізм протидії екстремізму в Україні; 2) науково-практичний посібник «Стресостійкість та ефективна комунікація патрульних поліцейських: науково-практичний посібник для психологів правоохоронних органів» (автор Когут О.О.); 3) збірник матеріалів Молодіжної науково-практичної конференції «Безпека на дорозі» (м. Кривий Ріг, 07.05.2019); 4) монографію «Джерела господарського процесуального права» (автор Загородня Н.В.); 5) підручник «Правове регулювання вирішення конфліктів в органах місцевого самоврядування» (укладач Батечко А.І.); 6) збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Кривий Ріг, 17 травня 2019 року); 7) збірник матеріалів XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (м. Кривий Ріг, 12.04.2019) тощо.

Робота Вченої ради пройшла у дружній, творчій обстановці, всі присутні приймали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні, фахові пропозиції до них.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Секретаріат Вченої ради

Real time web analytics, Heat map tracking