Офіційна пошта        

Телефон приймальної ректора   (0629) 515587

Донецький юридичний інститут МВС України

АСПІРАНТУРА (АД’ЮНКТУРА)

Підготовка докторів філософії та докторів наук здійснюється за такими науковими напрямами:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право;

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Підготовка докторів філософії здійснюється як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 року на денній формі навчання в аспірантурі становить 20160 грн., на заочній формі – 16320 грн.

Підготовка докторів наук здійснюється як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 року на денній формі навчання в докторантурі становить 23800 грн.

На навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі за державним замовленням мають право вступати особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), та цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Указані особи для вступу до ад’юнктури повинні мати стаж роботи (служби) не менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Вступники, які планують навчатися в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі за державним замовленням (денна форми навчання), для оформлення документів для вступу звертаються до відповідних кадрових підрозділів за місцем проходження служби. 

Вступники, які планують навчатися в аспірантурі за кошти фізичних та юридичних осіб (денна та заочна форми навчання) особисто подають до ДЮІ МВС України такі документи:

1) заяву із зазначенням наукового напряму;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) 4 кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраного ними наукового наряму

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього;

6) витяг з протоколу засідання відповідної кафедри ДЮІ МВС України про рекомендацію вступу до аспірантури;

7) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

8) копію довідки про присвоєння ІПН;

9) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

Інформація про вступ до аспірантури (ад’юнктури) у 2021 році

Ступінь вищої освіти, який здобувається

Шифр та спеціальність

Термін навчання 

Вступні випробування для денної і заочної форми навчання

Терміни

доктор філософії у галузі знань 08 «Право» (кандидат юридичних наук)

081 спеціальність «Право»

4 роки

(і денна і заочна форми)

- науковий напрям у формі тестування;

- іноземна мова;

- додатковий іспит (для осіб, які ступають до аспірантури з іншої спеціальності ніж та, що зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста)

прийому документів:

з 05 липня до 06 серпня 2021 року;

 проведення вступних випробувань:

з 16 серпня до 22 серпня 2021 року.

 

Розклад вступних випробувань

для здобуття ОС "доктор філософії" зі спеціальності 081 "Право"

16 серпня понеділок

Реєстрація вступників, 9.30, навчальний корпус (м. Маріуполь, пр. Будівельникив, 145), ауд. 301

Основи правознавства, консультація, 10.00, ауд. 301

17 серпня вівторок

Основи правознавства, вступний іспит, 14.00, ауд. 301  

Фаховий іспит, консультація, 15.30, ауд. 301

18 серпня середа

Фаховий вступний іспит, 9.30, ауд. 301 

Іноземна мова, консультація, 11.00, ауд. 301

19 серпня четвер

Іноземна мова, вступний іспит, 9.30, ауд. 301

20 серпня п’ятниця

Оприлюднення рейтингового списку вступників, надання рекомендацій до зарахування, 15.00

25 серпня середа

Виконання вимог до зарахування - до 15.00

до 31 серпня

Зарахування вступників

 ДОКТОРАНТУРА

Докторантура здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за державним замовленням та за кошти юридичних або фізичних осіб – за умови укладання угоди на підготовку.

Форми навчання – денна (термін навчання 2 роки).

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 081 «Право» за такими науковими напрямами:

12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право;

12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

На навчання в докторантурі за державним замовленням мають право вступати особи з числа державних службовців (працівників) МВС України, осіб середнього та вищого складу Національної поліції України, офіцерського складу Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, співробітників Державної міграційної служби України та цивільних осіб, які працюють в системі МВС України, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС України, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Вступники, які планують навчатися в докторантурі за державним замовленням (денна форма навчання), для оформлення документів для вступу до докторантури звертаються до відповідних кадрових підрозділів за місцем проходження служби.

Вступники, які планують навчатися в докторантурі за кошти фізичних або юридичних осіб (денна форма навчання) особисто подають до ДЮІ МВС України такі документи:

1) заяву в паперовій формі із зазначенням наукової спеціальності та профільної кафедри;

2) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів;

4) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

5) висновок відповідної кафедри ДЮІ МВС України про рекомендацію до зарахування до докторантури;

6) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ДЮІ МВС України, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

7) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;

8) копію документа державного зразка про здобутий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

9) 4 кольорові фотокартки 3×4;

10) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

11) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

12) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

13) папку для паперів на зав’язках.

Вчена рада ДЮІ МВС України в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Інформація про вступ до докторантури у 2021 році

Ступінь вищої освіти, який здобувається

Шифр та спеціальність

Термін навчання

Терміни

доктор юридичних наук

081 спеціальність

«Право»

2 роки

(тільки денна форма навчання)

прийому документів – з 05 липня до 01 вересня 2021 року.

 

 
За додатковою інформацією щодо вступу до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури можна звертатись до завідувача аспірантури кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Данилевської Юлії Олександрівни (тел. 050 750 47 24, 098 732 15 79)