НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ 2018 РОКУ

 МОНОГРАФІЇ

Назимко Є. С., Пономарьова Т. І. Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному та кримінально-виконавчому праві України та Польщі : монографія / Є. С. Назимко, Т. І. Пономарьова. – Київ : ВД «Дакор», 2018 – 212 с.

У монографії здійснено аналіз основних аспектів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування в Україні та Польщі. Досліджено історію розвитку інституту звільнення від покарання та його відбування в зазначених країнах, вивчено поняття та підстави такого звільнення; надано характеристику умовним та безумовним видам звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування в Україні та Польщі, а також визначено правові наслідки такого звільнення. Окрему увагу звернуто на кримінально-виконавчі аспекти звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування в досліджуваних країнах. Книга розрахована на працівників суду, адвокатів, правозахисників, науковців, студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами ювенального кримінального та кримінально-виконавчого права.

Назимко Є. С. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : монографія / Є. С. Назимко. – Київ : ВД «Дакор», 2018 – 336 с.

У книзі розроблено загальнотеоретичний підхід до характеристики кримінально-правових інститутів, на основі якого встановлено поняття та ознаки інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Охарактеризовано принципи інституту покарання неповнолітніх. Проаналізовано міжнародні та європейські стандарти покарання неповнолітніх та встановлено їх вплив на функціонування моделей кримінального правосуддя неповнолітніх. Визначено базові засади теорії про покарання неповнолітніх (її поняття, система, принципи та завдання, функціональне призначення). Проаналізовано тенденції розвитку ювенального кримінального законодавства України, на основі чого обґрунтовано необхідність ухвалення Закону України «Про кримінальну відповідальність неповнолітніх» у якості додатку до КК України. Доведено, що метою покарання неповнолітніх є виправлення, запропоновано оновлені види покарань, які можуть призначатися неповнолітнім, розроблено загальні засади та спеціальні правила їх призначення. Книга розрахована на працівників суду, адвокатів, правозахисників, науковців, студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами ювенального кримінального та кримінально-виконавчого права.

 

Іванюта Н. В. Функції господарського процесуального права: теоретико-практичні аспекти: монографія. НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. Одеса: Фенікс, 2018. 516 с.

Монографію присвячено дослідженню теоретико-практичних аспектів функцій господарського процесуального права. Розглянуто та доопрацьовано теоретико-методологічні засади функцій господарського процесуального права, їх сутність та роль у забезпеченні ефективності господарського процесуального права. Розкрито основні питання класифікації та типології функцій господарського процесуального права. Проаналізовано теоретичні та практичні проблеми реалізації функцій господарського процесуального права та обґрунтовано пропозиції щодо його удосконалення. Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, суддям, адвокатам та всім тим, хто цікавиться питаннями з господарсько-процесуальної тематики.

 

Проблеми правового регулювання відносин на ринку фінансових послуг в умовах глобалізації : монографія / Чернадчук В. Д., Деревянко Б. В., Старинський М. В., Афанасієв Р. В., Гончарова А. В., Маланчук Т. В., Плотнікова М. В., Швагер О. А.; за заг. ред. В. Д. Чернадчука, М.В. Старинського. Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2017. 232 с.

У монографії досліджується сутність ринку фінансових послуг та правового регулювання відносин у цій сфері, фактори впливу на них в умовах глобалізації. Вивчається державний контроль у фінансовій сфері. Окрема увага приділена економічним санкціям та використанню криптовалют.

Розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників і практиків, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами правового регулювання відносин на ринку фінансових послуг.

 

Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського пасажирського транспорту: монографія / В. В. Родіна ; МВС України, Донецький юридичний інститут. Житомир: Вид. О. О. Євенюк, 2018. 198 с

У монографії досліджується правовий режим операцій із перевезення пасажирів, багажу і вантажів засобами міського пасажирського транспорту. Зроблено спробу вдосконалення правового регулювання діяльності підприємств міського пасажирського транспорту. Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників і практиків, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами господарського і транспортного права.

 

Федоренко О. Б. Козаки-характерники в українському романі другої половини ХХ ст. : монографія / Ольга Борисівна Федоренко. – Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2018. – 238 с.

Надважливим для української школи, суспільства в цілому є формування у молоді національної свідомості й патріотизму. Вдячним матеріалом у цьому аспекті бачиться всебічне вивчення вітчизняної літературної спадщини, зокрема історичних творів, присвячених висвітленню героїчної і водночас трагічної козацької доби. Вагоме місце в історії національної героїки належить козакам-характерникам – воїнам, які могли володіти своїми емоціями та виявляти у надзвичайних ситуаціях неабияку силу духу, досягати особливого стану невразливості до зброї, розуміти думки і настрої супротивника, копіювати поведінку тварин, перевтілюватися. Твори українських письменників про козаків-характерників поєднують у собі необмежені пізнавальні можливості та поглиблений інтерес до внутрішнього життя людини.

 

 

ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Кримінальне право України : Загальна частина : підручник / Є. С. Назимко, С. В. Лосич, Ю. О. Данилевська та ін. / за заг. ред. проф. В. М. Бесчастного та О. М. Джужи. – К. : ВД «Дакор», 2018. – 386 с.

Підручник підготовлено з урахуванням сучасних досягнень науки кримінального права, практики Європейського суду з прав людини та відповідно до чинних норм кримінального законодавства України. Підручник орієнтований перш за все на курсантів, студентів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, проте авторський підхід до основних дискусійних питань Загальної частини кримінального права може бути цікавим науковцям, співробітникам органів досудового розслідування, прокуратури, адвокатури та суду, а також усім, хто цікавиться питаннями кримінального права.

 

Пономаренко К. В., Сабельникова Т. М. Судова риторика. Кривий Ріг, 2018. 30 с.

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти здобувачам вищої юридичної освіти у виробленні навичок переконуючої комунікації. Видання містить матеріали до семінарських занять: плани занять, опорні конспекти у вигляді схем і таблиць, перелік контрольних питань, список літератури для підготовки, термінологічний мінімум, творчі завдання до самостійної роботи й питання підсумкового контролю. Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями культури мови.

 

Сусликов В. Є. Логіка. Кривий Ріг, 2018. 46 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Логіка» призначений для забезпечення вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання факультету № 3 та слухачами факультету № 4 підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність». Посібник спрямований на викладення базових знань з курсу, формування основних навичок роботи з навчальною та науковою літературою. Навчально-методичний посібник містить пояснювальну записку, тематичний план, програму курсу, тексти лекцій, плани семінарських занять та методичні вказівки для підготовки до них, завдання для самостійної роботи, списки рекомендованої літератури до кожної з тем та до курсу в цілому.

 

Сусликов В. Є., Суюсанов Л. І. Історія та культура України. Кривий Ріг, 2018. 40 с.

Навчально-методичні рекомендації з курсу «Історія та культура України» підготовлено для вивчення дисципліни курсантами та студентами І курсу підготовки бакалавра спеціальностей 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність». Рекомендації спрямовані на засвоєння базових знань з курсу, формування основних навичок роботи з навчальною та науковою літературою. Навчально-методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план, програму курсу, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, списки рекомендованої літератури як до кожної з тем, так і до курсу в цілому. Навчально-методичні рекомендації з історії та культури України розраховані на самостійне опрацювання курсантами та студентами Донецького юридичного інституту.

 

Суюсанов Л. І., Титаренко Д. М., Титаренко О. О. Соціологія. Кривий Ріг, 2018. 82 с.

Навчально-методичний посібник з курсу «Соціологія» підготовлений для вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання факультету № 3 (юридичний) та слухачами факультету № 4 (заочного та дистанційного навчання) Донецького юридичного інституту МВС України. Посібник розрахований на забезпечення засвоєння студентами та слухачами базових знань з курсу. Навчально-методичний посібник містить пояснювальну записку, програму курсу, тематичний план, тексти лекцій, плани семінарських занять, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та виконання завдань для самостійної роботи, списки рекомендованої літератури як до кожної з тем, так і до курсу в цілому. Навчально-методичний посібник з курсу «Соціологія» розрахований на самостійне опрацювання студентами та слухачами Донецького юридичного інституту, забезпечення їх підготовки до складання заліку та іспиту.

 

Баланаєва О. В. Безпека дорожнього руху. Навчальний посібник з німецької мови  для факультету № 1 (підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України). Кривий Ріг, 2018. 32 с.

Навчальний посібник з німецької мови призначений для курсантів юридичних інститутів МВС України. Посібник складений з урахуванням навчальної програми з курсу «Німецька мова» з профільною орієнтацією «Право» та «Правоохоронна діяльність». Посібник складається з розділів, кожний з яких включає навчальний текст, комплекс завдань на закріплення лексики. Посібник розрахований на 30 аудиторних годин.

 

Українсько-англійський розмовник для співробітників Національної поліції України / Укладачі: Є. С. Назимко, О. В. Баланаєва, І. С. Лопатинська. Кривий Ріг: ДЮІ, 2018. 45 с.

Видання призначене для співробітників Національної поліції України. Довідник містить інформацію про англомовні країни, необхідні дані про граматику англійської мови, найбільш уживані професійно орієнтовані терміни та вислови.

 

Корпоративне право: навчальний посібник / О. В. Гаранович, С. М. Грудницька, Л. М. Дорошенко, Л. М. Ніколенко [та ін.]; за заг. ред. О. В. Гарановича, С. М. Грудницької, Л. М. Дорошенко. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 400 с. 

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні правові проблеми нового для української правової дійсності нормативно-правового утворення – корпоративного права, а також актуальні питання діяльності корпоративних підприємств. У доступній формі викладено питання поняття та предмета корпоративного права, правового статусу корпоративних підприємств, корпоративних прав та обов’язків, корпоративного управління правового регулювання майнових відносин у корпоративних підприємствах, особливостей вирішення корпоративних спорів та ін. Навчальний посібник призначений для вивчення спеціального навчального курсу «Корпоративне право» студентами юридичних та економічних спеціальностей.

 

Зозуля Є. В., Туренко О. С., Іванов І. В. Історія вчень про державу і право: навчальний посібник. – Херсон : «Олді-Плюс», 2018. – 308 с.

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій, питання для самоконтролю, базову і допоміжну літературу, приклади текстів та запитання до кожної теми навчальної дисципліни. Посібник допоможе курсантам, студентам та слухачам ефективно організувати процес самостійної підготовки, глибше усвідомити зміст основних державно-правових теорій, контролювати ступінь готовності до іспиту й модульного контролю.

 

Зозуля Є. В., Іванов І. В., Гончаров А. В. Теорія держави і права : підготовка до державної атестації : навчальний посібник. – Херсон : «Олді-Плюс», 2018. – 164 с.

У навчальному посібнику автори розглянули питання щодо підготовки до заліку, екзамену, а також державної атестації з курсу «Теорія держави і права». Структура посібника містить теоретичну та практичну частини. У теоретичній частині розглядаються питання щодо формування, розвитку та функціонування держави і права. Особливу увагу приділено виникненню та функціонуванню шкіл права. У практичній частині наведено приклади вирішення завдань, пов’язаних із питаннями держави і права. Посібник розрахований на студентів (слухачів) та курсантів денної та заочної форми навчання.

 

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Станом на 3 квітня 2018 року [Текст] / за заг. ред.  Галунька В. В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал». 2018. – 752 с.

У даному науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу чинного Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів, наводиться постатейне тлумачення його положень, що визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Видання розраховане на адвокатів, юрисконсультів, працівників судових та правоохоронних органів, а також науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних та економічних закладів освіти.

 

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Станом на 3 квітня 2018 року [Текст] / за заг. ред.  Короєда С. О. – Київ : Видавничий дім «Професіонал». 2018. 1168 с.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 3 квітня 2018 року. Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів і прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження судами справ у порядку цивільного судочинства.

 

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 12 лютого 2018 року [Текст] / за заг. ред.  Короєда С. О. – Київ : Видавничий дім «Професіонал». 2018. – 496 с.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 12 лютого 2018 року. Видання розраховане на суддів та працівників суду, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації і провадження судами справ у порядку цивільного судочинства.

 

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Станом на 3 квітня 2018 року [Текст] / за заг. ред.  Журавльова Д. В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал». 2018. – 520 с.

У даному науково-практичному коментарі Сімейного кодексу України проведено ретельний аналіз усіх статей.

Аналіз статей проводився з урахуванням Цивільного, Господарського, Кримінального, Адміністративного кодексів та нормативно-правових актів України, які більш детально окреслюють норми статей Кодексу та застосовуються в судовій практиці.

Коментар буде корисним працівникам державних органів, нотаріусам, адвокатам, юрисконсультам, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, ад’юнктам, магістрам, курсантам, слухачам та студентам вищих навчальних закладів України, а також пересічним громадянам України.

 

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 7 вересня 2018 року [текст] / за заг. ред. Лошицького М. В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 1280 с.

Видання буде корисним не тільки співробітникам системи органів внутрішніх справ, викладачам і слухачам навчальних закладів МВС України, а й працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, командирам військових частин і начальникам військових установ, суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів, а також усім, зацікавленим у належному захисті від злочинних пося­гань національної безпеки України, прав та свобод людини і громадянина та ін.

 

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України Станом на 20 січня 2018 року [текст] / за заг. ред. Глунька В. В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 784 с.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 15 березня 2018 року. У процесі підготовки коментаря автори намагалися зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються. Видання розраховано на суддів, працівників правоохоронних органів, практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання в галузі кримінального законодавства в Україні.

 

Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України. Станом на 4 травня 2018 року [текст] / за заг. ред. Мінченка С. І. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 296 с.

Запропонований коментар враховує всі новації та зміни станом на травень 2018 року, а також досягнення і пріоритети правової науки в цій галузі права. Водночас перевага при побудові коментаря віддається саме практичному застосуванню норм права у сучасних політичних та соціально-економічних умовах нашої держави. Видання розраховане в першу чергу на працівників пенітенціарної служби, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, правозахисників, працівників соціальної служби, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, студентів юридичних факультетів, просто зацікавлених читачів.

 

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України Станом на 15 березня 2018 року: [текст] / за заг. ред. Журавльова Д. В.,Обушенка О. М. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 336 с.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Кодексу законів про працю України з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар призначений для практичного застосування, зацікавить керівників підприємств, установ, організацій, працівників профспілкових організацій, практикуючих правників, студентів юридичних факультетів та всіх, хто цікавиться трудовим правом.

 

Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар. Станом на 12 лютого 2018 року [текст] / за заг. ред. Гиренко І. В. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.

Даний науково-практичний коментар до Земельного кодексу України не є офіційним тлумаченням чинного законодавства України, носить рекомендаційний характер і пропонується для використання суддями, прокурорами, слідчими, детективами, адвокатами та спеціалістами в галузі земельного законодавства для використання в практичній роботі.

 

Науково-практичний коментар Житлового кодексу України. Станом на 4 травня 2018 року [текст] / за заг. ред. Журавльова Д. В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар призначений для правників, студентів юридичних факультетів, спеціалістів з управління житловим фондом та широкого кола читачів.

 

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 7 вересня 2018 року [текст] / за заг. ред.  Короєда С. О. – Київ : Видавничий дім «Професіонал». 2018. – 399 с.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Господарського процесуального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень. Мета коментаря – дати чітке системне уявлення про господарський процес як врегульовану нормами господарського процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних господарських процесуальних прав, обов'язків і господарських процесуальних дій суду, органу державного виконання та учасників процесу з їхньої реалізації.

 

Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України. Станом на 4 травня 2018 року [текст] / за заг. ред. Мацюка В. Я. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 304 с.

У даному науково-практичному коментарі подано ґрунтовний аналіз чинної редакції Бюджетного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар розрахований перш за все на спеціалістів у галузях фінансового права, працівників фіскальних органів України, усіх, хто за своїм фахом пов'язаний з фінансово-грошовою системою, а також правників, викладачів, аспірантів, студентів фінансово-економічних та юридичних факультетів.

 

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [текст] / за заг. ред. Журавльова Д. В. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2017. – 416 с.

У цьому науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням змін і доповнень, внесених до нього станом на березень 2018 року. Мета коментаря – дати чітке системне уявлення про адміністративний юрисдикційний процес як врегульовану нормами адміністративного процесуального права діяльність суду, що здійснюється в установленому законом порядку та визначається системою взаємопов'язаних адміністративних процесуальних прав, обов'язків і адміністративних процесуальних дій суду та учасників процесу з їх реалізації. Видання розраховано на суддів та працівників суду, адвокатів та інших практикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації та вирішення судами справ у порядку адміністративного судочинства.

 

Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [текст]. Станом на 10 квітня 2018 р. / за заг. ред. Журавльова Д. В. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 800 с.

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 10 квітня 2018 року. Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін у 2016–2018 рр., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем у цей період. При підготовці коментаря широко використано положення профільних законів та підзаконних актів, які встановлюють вимоги та правила, порушення яких утворюють склади адміністративних правопорушень. У додатках до книги подано тексти актуальних інструкцій та положень, які встановлюють процедуру оформлення матеріалів про адмінправопорушення та розгляду справ про ці порушення окремими органами (посадовими особами), уповноваженими на їх розгляд. Видання розраховано на суддів, прокурорів, адвокатів, посадових осіб органів, уповноважених вирішувати справи про адміністративні правопорушення, а також студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться питаннями адміністративно-правової відповідальності за проступки у різних сферах суспільних відносин.

 

Філіпенко Т. В. Фінансове право у схемах: [навчально-методичний посібник] / Т. В. Філіпенко, А. С. Філіпенко. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2018. – 153 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання фінансового права. Розкрито сутність фінансової діяльності держави, поняття фінансового права, фінансових норм і фінансових правовідносин. Визначено роль фінансового контролю, бюджетного та податкового права у функціонуванні фінансової системи держави. Розглянуто особливості правового регулювання державного боргу, державного кредиту, страхової та банківської діяльності, валютного регулювання в Україні. Навчально-методичний посібник призначено для викладачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів України, а також науковців і практичних працівників фіскальних органів, органів фінансового контролю, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами фінансового права.

 

Тактика і техніка боротьби «Самбо»: навчально-методичне видання / А. А. Кантур, В. М. Білобров. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. – 46 с.

У методичних матеріалах подано основні заходи, методи та засоби підготовки курсантів за темою «Техніка і тактика боротьби «Самбо»».

 

Фізичне виховання: навчально-методичний посібник з розділу «Спортивні ігри: Волейбол» / Л. В. Зубченко. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. – 90 с.

У навчально-методичному посібнику подано матеріали з історії виникнення та розвитку волейболу, розглянуто основи методики навчання техніки гри у волейбол та розвиток фізичних якостей студентів, які необхідні їм для ефективного оволодіння технікою гри і досягнення високих результатів у процесі фізичного виховання у ВНЗ, у додатках представлено основні  суддівські жести.

 

Довідник майбутнього управлінця : навчальний посібник / В. В. Храпкіна, Г. І. Матукова, В. В. Орлов, О. В. Коровіна, О. П. Гузенко, С. В. Архіпенко; за заг. ред. д. е. н., проф. В. В. Храпкіної, д. е. н., проф. Г. І. Матукової ; ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». – Вінниця : ПрАТ «Вінницька обласна друкарня», 2018. – 266 с.

У навчальному посібнику висвітлено коло актуальних питань з теорії та практики управлінської діяльності. Розкрито теоретичні та організаційні основи управлінської діяльності, наведено методичні засади, розглянуто теоретико-практичні аспекти управлінської діяльності.

Матеріал викладено у вигляді чотирьох розділів, наведено тестові завдання для контролю знань, перелік питань, задачі, впорядковано інформаційну базу для самостійної роботи. Навчальний посібник рекомендовано здобувачам вищої освіти, початківцям-підприємцям, науковцям та всім, хто цікавиться проблемами управлінської діяльності.

 

Шульга А. О. Моральність у кримінальному процесі : [навчальний посібник] / Андрій Олександрович Шульга. – Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. – 176 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні теоретично-прикладні положення щодо моральних засад кримінальних процесуальних відносин та висвітлено комплекс практичних рекомендацій їх реалізації у правотворчому та правозастосовному аспектах відповідно до міжнародних стандартів. Навчальний посібник може бути використаний при викладанні навчальної дисципліни «Моральність у кримінальному процесі», під час підготовки навчальних та робочих планів, лекційних, семінарських, практичних занять з курсу «Кримінальний процес України», «Прийняття процесуальних рішень та проведення слідчих  (розшукових) дій», «Європейські стандарти захисту прав людини у кримінальному процесі» тощо.

Real time web analytics, Heat map tracking