Історія створення та розвитку факультету № 3

У середині 1990-х років для Донецького регіону особливої актуальності набули проблеми соціально-економічного реформування, більш ефективного забезпечення законності, удосконалення правової культури тощо. Проте відчувалася гостра нестача студентів-юристів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» серед осіб, які отримували вищу освіту у ВНЗ Донецької області. Відповідним чином зростання потреби регіону в юридичних кадрах вищого рівня кваліфікації вимагало істотного збільшення обсягу підготовки студентів-юристів за спеціальністю «Правознавство». Вирішенням цього питання зайнялося керівництво Донецького інституту внутрішніх справ. Оскільки в цей час розпочалося кардинальне реформування навчально-виховної, професійної, наукової роботи, значно поліпшувалася матеріально-технічна база за рахунок реконструкції старих приміщень і побудови нових навчальних споруд, все це потребувало достатнього фінансування. І тому, згідно з рішенням Колегії МВС України від 30 червня 1993 року та наказом Міністерства освіти України від 15 березня 1994 року, було вирішено з 1995/1996 навчального року організувати в Донецькому інституті внутрішніх справ підготовку спеціалістів для народного господарства на контрактній основі за спеціальністю «Правознавство».

Так, з квітня 1995 року наказом Донецького інституту внутрішніх справ у складі вишу було створено госпрозрахункове відділення з підготовки фахівців-юристів (на умовах повної компенсації витрат на навчання) освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Правознавство» для роботи у державних та комерційних структурах.

На перший курс на контрактній основі було набрано 125 студентів, із них 56 на денну та 69 на заочну форму навчання. Першим керівником, який очолив денну платну форму навчання, був підполковник міліції Юрій Петрович Грушко, саме ним було закладено основи навчально-виховної роботи серед студентів.

Студенти заочної форми підпорядковувалися факультету, який очолював проректор із заочного навчання, полковник міліції Володимир Петрович Філонов. Донецький інститут внутрішніх справ став одним із перших вищих навчальних закладів системи МВС України, що розпочав підготовку фахівців-правознавців на госпрозрахунковій основі для роботи в галузі державних і господарсько-правових відносин, а також в управлінських, фінансово-банківських і комерційних структурах. А восени 1996 року, у рік 35-ої річниці з Дні заснування навчального закладу, було здійснено перший набір групи післядипломної підготовки з числа абітурієнтів із вищою та середньою спеціальною освітою.

У зв’язку із щорічним збільшенням кількості студентів 16 липня 1998 року госпрозрахункове відділення, що об’єднало всі навчальні групи денного та заочного навчання, отримало нову назву – відділення підготовки фахівців на умовах повної компенсації витрат на навчання. Завідувачем підрозділу було призначено Олександра Івановича Ніколаєва. Ураховуючи велику кількість студентів (понад 500 осіб), до відділення з метою надання практичної допомоги було відряджено підполковника міліції Абузара Ахнаховича Абдулліна, на той час виконувача обов’язки начальника курсів початкової підготовки й підвищення кваліфікації. Він упродовж чотирьох років керував денною формою навчання госпрозрахункового відділення.

Історія не стоїть на місці: 30 листопада 2006 року відповідно до наказу МВС України на базі відділення було створено самостійний підрозділ, який іменовано як факультет права. Основним завданням факультету стала ступенева підготовка фахівців-юристів освітніх ступенів «бакалавр» та «спеціаліст» як на денній, так і на заочній формах навчання.

У 2008 році факультетом права було здійснено перший набір студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на денну форму навчання. Щорічний конкурс дозволяв відбирати до магістратури кращих випускників факультету права інституту та інших навчальних закладів регіону.

Навчально-методичну та виховну діяльність факультету права здійснювали три кафедри: кафедра кримінально-правових дисциплін, кафедра цивільно-правових дисциплін та кафедра господарського та екологічного права. З метою підготовки випускників до вступних випробувань на факультеті активно здійснювалася довузівська підготовка.

2014 рік вніс свої корективи. У зв’язку з неспокійною суспільно-політичною ситуацією на Сході України Донецький юридичний інститут передислоковано спочатку до м. Маріуполь Донецької області, а згодом до м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. На той момент в інституті було оптимізовано усі факультети, в тому числі і факультет права. Завдяки наполегливій та злагодженій роботі колективу на чолі з ректором, професором Віктором Миколайовичем Бесчастним докладено титанічних зусиль для відновлення та подальшого розвитку вишу-переселенця. Було проведено ряд організаційно-штатних заходів у ДЮІ, у грудні 2016 року, у рік 55-річниці з Дня заснування навчального закладу, факультет отримав нову назву – «юридичний». Це стало новою сторінкою в його історії.

Структура факультету № 3 (юридичного):

 

Декан факультету № 3 – Ампілогов Олександр Валерійович, кандидат юридичних наук.

Бібліографічна довідка:

Народився – 18 березня 1977 року у селі Іванівка, Покровського (Красноармійського) району, Донецької області, Україна.

У 2000 році закінчив Донецький національний університет за напрямом підготовки «Історик» та здобув кваліфікацію спеціаліста історика, викладача історії.

Трудову діяльність розпочав у вересні 1997 року в Іванівській ЗОШ вчителем історій та права.

З 2002 року починає працювати в Донецькому юридичному інституті МВС України.

Свою кар’єру в інституті розпочав з методиста. Пізніше займав посаду завідуючого відділення планування навчального процесу НМВ ДЮІ МВС України. З квітня 2017 року став деканом (юридичного) факультету №3.

Наукові досягнення:

У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЮСТИЦІЇ УСРР У 20-х роках ХХ СТОРІЧЧЯ» за спеціальністю 12.00.01 – «теорія та історія держави і права;історія політичних і правових учень». 

 

Методист денної форми навчання – Кукса Ольга Леонідівна

Методист заочної форми навчання – Васильченко Оксана Юріївна

Real time web analytics, Heat map tracking