Історія створення, розвиток та основні напрями діяльності

кафедри загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України

Кафедра загально-правових дисциплін створена у 2014 році шляхом реорганізації кафедри теорії та історії держави і права (створена у січні 2003 року) та кафедри конституційного та міжнародного права (створена у січні 2003 року).

Кафедра є базовим структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України, підпорядковується ректору та першому проректору інституту, взаємодіє з навчально-методичним відділом, відділом організації наукової роботи, факультетами та іншими відділами з питань, що належать до їх компетенції, у відповідності із законодавчими та нормативними документами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти та науки.

Основними завданнями кафедри загально-правових дисциплін є: удосконалення навчально-методичної бази; підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників; зміцнення кадрового складу кафедри; подальше посилення практичної спрямованості занять; підготовка сучасних підручників, навчальних посібників, тестових та практичних завдань;.

Керівництво роботою кафедри здійснює:

Завідувач кафедри кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Іванов І.В.;

Якісний склад кафедри теорії та історії держави і права

П.І.Б.

Посада

Спеціальне звання

Науковий ступінь

Вчене звання

Пед.

стаж

1

Іванов Іван Володимирович

завідувач

кафедри

підполковник поліції

кандидат юридичних наук

доцент

14 р.

2

Зозуля Євген Вікторович

професор

кафедри

 

доктор юридичних наук

професор

22 р.

3

Делія Юрій Володимирович

доцент

кафедри

 

доктор юридичних наук

доцент

22 р.

4

Туренко Олег Станіславович

доцент

кафедри

 

доктор філософських наук

 

22 р.

5

Пашутін Вадим Володимирович

доцент

кафедри

 

кандидат юридичних наук

доцент

29 р.

6

Князькова Любов Михайлівна

доцент кафедри

 

кандидат юридичних наук

доцент

23 р.

7

Кравцова Маргарита Олександрівна

викладач кафедри

 

 

 

3 р.

8

Гончаров Андрій Вікторович

доцент

кафедри (за сумісництвом)

 

кандидат юридичних наук

 

13 р.

9

Веденєєв Віталій Олексійович

доцент

кафедри (за сумісництвом)

 

кандидат політичних наук

доцент

22 р.

Науково-педагогічним складом кафедри викладаються такі дисципліни:

освітній ступінь «бакалавр»

 • Теорія держави і права;
 • Юридична деонтологія;
 • Поліцейська деонтологія;
 • Деонтологічні основи правоохоронної діяльності;
 • Історія держави та права України;
 • Історія держави та права зарубіжних країн;
 • Історія держави та права;
 • Історія вчень про державу та право;
 • Конституційне право;
 • Конституційне право України;
 • Державне право зарубіжних країн;
 • Судові та правоохоронні органи України;
 • Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності.

освітній ступінь «магістр»:

 • Актуальні проблеми теорії держави і права;
 • Проблеми муніципального права;
 • Проблеми місцевого самоврядування.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з такими навчальними закладами та освітніми організаціями:

 • Інститут законодавства Верховної Ради України;
 • Національна академія внутрішніх справ;
 • Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України;
 • Донецький національний університет;
 • Донецький державний університет управління;
 • Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого;
 • Академія СБУ;
 • Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка;
 • Міжнародна асоціація істориків права;
 • та ін.

Сфера наукових інтересів науково-педагогічного складу кафедри загально-правових дисциплін

Завідувач кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Іванов Іван Володимирович. У  2001 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Кандидат юридичних наук з 2004 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації: «Повітові земства в українських губерніях друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.».

У 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

   

Професор кафедри загально-правових дисциплін доктор юридичних наук,  доцент Зозуля Євген Вікторович. У 1983 році закінчив Донецьке вище військово-політичне училище за спеціальністю «Офіцер з вищою військово-політичної освітою», кваліфікація за дипломом – вчитель історії та суспільствознавства. У 2014 році закінчив Донецький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Доктор юридичних наук з 2015 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації «Міжнародне співробітництво ОВС України в умовах розбудови незалежної держави: історико-правове дослідження».

У 2005 році отримав вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент Делія Юрій Володимирович. У 1997 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст- юрист.

Кандидат юридичних наук з 2003 року, спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Тема дисертації: «Організаційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні».

Доктор юридичних наук з 2018 року, спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Тема дисертації: «Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні».

У 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри конституційного та міжнародного права.

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін доктор філософських наук Туренко Олег Станіславович. У 1991 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю – «Історія», кваліфікація за дипломом – історик, викладач історії та суспільствознавства.

Доктор філософських наук з 2016 року, спеціальність 09.00.03 «Філософія історії та соціальна філософія»

Тема дисертації: «Пошуки смислів сумісності індивідуального й колективного: соціально-філософськи досвіди середньовіччя».

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент Пашутін Вадим Володимирович. У 1993 році закінчив Українську академію внутрішніх справ МВС України за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Кандидат юридичних наук з 1999 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації: «Правова природа розпорядчих актів».

У 2003 року отримав вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін кандидат юридичних наук, доцент Князькова Любов Михайлівна. У 1990 році закінчила  Ростовський державний університет за спеціальність – «Правознавство», кваліфікація за дипломом – юрист.

Кандидат  юридичних наук з 2002 року, спеціальність 12.00.05. – «Трудове право та право соціального забезпечення»,

Тема дисертації: «Пенсії за вислугу років працівникам органів внутрішніх справ».

У 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави та права.

 

Викладач кафедри загально-правових дисциплін Кравцова Маргарита Олександрівна. У 2013 році закінчила Національний Університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого».

Аспірантка аспірантури Дніпропетровського  державного університету внутрішніх справ за науковою спеціальністю: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін (за сумісництвом) кандидат юридичних наук  Гончаров Андрій Вікторович. У 2003 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом – спеціаліст-юрист.

Кандидат юридичних наук з 2011 року, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових учень.

Тема дисертації: «Організаційно-правові засади державного управління соціальним захистом в Україні».

 

Доцент кафедри загально-правових дисциплін (за сумісництвом) кандидат політичних наук, доцент Веденєєв Віталій Олександрович. У 1987 році закінчив Дніпропетровський державний університет.

Кандидат політичних наук з 2004 року, спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Тема дисертації: «Політична культура України як чинник політичного процесу».

У 2005 році отримав вчене звання доцента кафедри філософії.

Основні досягнення науково-дослідної та навчально-методичної роботи науково-педагогічного складу кафедри у 2017 році

Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) за кафедрою загально-правових дисциплін закріплено проведення досліджень за наукою темою «Організаційно-правові засади міжнародної діяльності ОВС в контексті європейської інтеграції України». Термін проведення дослідження 2015-2019 рр. У рамках виконання наукової теми викладацьким складом кафедри підготовлено та триває робота над такими монографічними дослідженнями:

 1. Органи внутрішніх справ України на етапі розбудови незалежної держави (історико-правове дослідження) (автор – професор кафедри Зозуля Є.В.);
 2. Нариси з міжнародного та зарубіжного трудового права та права соціального забезпечення (автори В.М. Бесчастний, М.М. Клемпарський та О.В. Назимко).
 3. Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності (автор – доцент кафедри Делія Ю.В.).
 4. Забезпечення прав людини правоохоронними органами (автори С.В. Пєтков, І.В. Іванов, Ю.В. Делія).

Навчальні посібники

 1. Історія держави та права зарубіжних країн: навчальний посібник / за заг. ред. док. юрид. наук, доцента Зозулі Є.В., канд. філософ. наук О.С. Туренка, 2017. – 313 с.
 2. Теорія держави та права: підготовка до державної атестації : навчальний посібник / Є.В. Зозуля, І.В.Іванов, А.В.Гончаров; за заг. ред. Є.В. Зозулі. – ДЮІ МВС України. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 164 с.
 3. Історія вчень про державу і право : навч. посіб / Є.В. Зозуля, О.С. Туренко, І.В. Іванов. – Херсон: «Олді-Плюс», 2018. – 308 с.
Real time web analytics, Heat map tracking