Історична довідка

Утворення й розвиток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін безпосередньо пов’язані з переміщенням та кадровою реорганізацією Донецького юридичного інституту МВС України в 2014-2015 рр.

За рішенням Вченої ради  від 28 січня 2015 р. в її межах було об’єднано  колишні кафедри ДЮІ: українознавства, філософії та політології, іноземних мов, психології та соціології, спеціальної фізичної підготовки.

Перед кафедрою постало завдання щодо відновлення в повному обсязі необхідної документації, методичного забезпечення закріплених за нею дисциплін, провадження дистанційного навчання студентів 2014 року набору, формування кадрового потенціалу тощо.

Кафедра пройшла непростий шлях перетворень у процесі свого формування та розвитку. Після роз’єднання кафедр соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов та спеціальної фізичної підготовки в березні 2017 року штат кафедри складається з 10 науково-педагогічних працівників, з-поміж яких 2 мають науковий ступінь доктора наук та 8 – кандидата наук.

Це колектив науково-педагогічних працівників, наукові здобутки якого знані не лише в рідному навчальному закладі. Кафедрою багато зроблено для покращення освітнього процесу, піднесення якості освітніх послуг, поглиблення зв'язку здобутків теоретичної науки з юридичною практикою.

Кафедра продуктивно працює в усіх напрямах організаційної, науково-дослідницької, навчально-методичної та виховної роботи.

Головний набуток кафедри і справжній її скарб - це її люди, кадровий потенціал, самодостатній науково-педагогічний колектив, структурний підрозділ інституту, здатний до виконання складних завдань щодо гуманітарної підготовки фахівців різного профілю для роботи, перш за все, у підрозділах Національної поліції України, інших правоохоронних органах та загалом у юрисдикційних органах нашої країни.

Міжкафедральні зв'язки

Кафедра успішно співпрацює із суміжними кафедрами інших вищих навчальних закладів України, а зокрема: з кафедрою української мови Київського університету імені Бориса Грінченка (д.філол.н., проф. Вінтонів М.О.), кафедрою історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (д.іст.н., проф. Луняк Є.М.), кафедра історії України та правознавства Криворізького національного університету (д. іст. н., проф. Стецкевич В.В.), кафедра політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (д. політ. н., проф. Третяк О.А.), кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (д. філос. н., проф. Овчаренко С.В.) та ін.

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок;

- здійснення контролю та аналізу рівня здобутих особою знань, умінь та навичок через систему поточного, проміжного і підсумкового контролю, захисту курсових робіт та атестації;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

- формування, під час забезпечення освітнього процесу, особистості шляхом патріотичного, правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

- впровадження нових методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

- організація роботи здобувачів вищої освіти у роботі наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного досвіду, юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- керівництво підготовкою фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі права та наукового ступеня доктора наук, рецензування, обговорення на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах представлених досліджень;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до академії;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів» тощо;

- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника науково-педагогічним працівникам кафедр;

- надання допомоги підрозділам органів внутрішніх справ у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

- опрацювання та надання рекомендацій щодо підготовки документів, які надходять з МОН України, МВС України, інших державних органів та організацій;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів МВС України;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення професіограм, кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією, організаційно-методичних документів;

- підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;

- залучення провідних науковців, фахівців правоохоронних органів до проведення навчальних занять, контролю знань здобувачів вищої освіти, участі у проведенні атестації здобувачів вищої освіти;

- забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти до проходження атестації.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій.

Структура

Всі працівники кафедри мають наукові ступені докторів та кандидатів наук, зокрема:

 • Кононенко Тетяна Володимирівна, професорка кафедри. У 1994 р. закінчила Володимирівський державний педагогічний університет. Докторка філософських наук (2012 р.), доцентка (2005 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Філософія», «Філософія права», «Філософія науки».
 • Титаренко Дмитро Миколайович, професор кафедри. У 1998 р. закінчив Донецький державний університет. Доктор історичних наук (2015 р.), доцент (2011 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Методологія наукового дослідження», «Методологія й організація наукового дослідження», «Основи наукового дослідження».
 • Когут Олександра Олександрівна, доцентка кафедри. У 2001 закінчила Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки. Кандидатка психологічних наук (2014). Викладає навчальні дисципліни «Психологія», «Юридична психологія», «Конфліктологія», «Професійно-психологічна підготовка правоохоронця», «Стресостійкість».
 • Мухіна Галина Вікторівна, доцентка кафедри. У 1989 році закінчила Ворошиловградський педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка. Кандидатка педагогічних наук (2012 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Психологія управління», «Психологія», «Методика викладання навчальних дисциплін», «Юридична психологія».
 • Новікова Ольга Олександрівна, доцентка кафедри. У 2003 р. закінчила Донецький національний університет. Кандидатка філологічних наук (2006 р.). Викладає навчальні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Основи лінгвістики юридичного тексту», «Основи наукового стилю мовлення», «Удосконалення мовної компетенції юриста».
 • Пономаренко Катерина Вікторівна, доцентка кафедри, т.в.о. секретаря Вченої ради Донецького юридичного інституту. У 2004 р. закінчила Донецький національний університет. Кандидатка філологічних наук (2010 р.). Викладає навчальну дисципліну «Професійна риторика».
 • Сабельникова Тамара Миколаївна, доцентка кафедри. У 1988 р. закінчила Донецький державний університет. Кандидатка філологічних наук (2000 р.), доцентка (2008 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Комунікативна компетентність працівників Національної поліції», «Культурологічні виміри права».
 • Сусликов В’ячеслав Євгенійович, доцент кафедри. У 2000 р. закінчив Донецький державний університет. Кандидат історичних наук (2005 р.). Викладає навчальні дисципліни: «Історія та культура України», «Логіка», «Юридична логіка».
 • Титаренко Оксана Олексіївна, доцент кафедри. У 2000 р. закінчила Донецький державний університет. Кандидат історичних наук (2004 р.), доцент (2012 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Соціологія».

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін здійснює викладання таких дисциплін:

 • «Історія та культура України»
 • «Комунікативна компетентність працівників Національної поліції»
 • «Конфліктологія»
 • «Культурологічні виміри права»
 • «Логіка»
 • «Методика викладання навчальних дисциплін»
 • «Методологія й організація наукового дослідження»
 • «Методологія наукового дослідження»
 • «Основи лінгвістики юридичного тексту»
 • «Основи наукового дослідження»
 • «Основи наукового стилю мовлення»
 • «Педагогіка та психологія вищої школи»
 • «Політологія»
 • «Професійна риторика»
 • «Професійно-психологічна підготовка правоохоронця».
 • «Психологія управління»
 • «Психологія»
 • «Соціологія»
 • «Стресостійкість»
 • «Удосконалення мовної компетенції юриста»
 • «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
 • «Філософія науки»
 • «Філософія права»
 • «Філософія»
 • «Юридична логіка»
 • «Юридична психологія»

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін забезпечує:

 • викладання на курсах підготовки абітурієнтів до вступу у заклади вищої освіти з дисциплін «Історія України», «Українська мова та література»
 • підготовку вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти до складання Тесту загальної навчальної правничої компетентності.

Викладачі кафедри задіяні також у роботі Школи педагогічної майстерності Донецького юридичного інституту та курсів підвищення кваліфікації працівників Національної поліції України.

Real time web analytics, Heat map tracking