Наукова діяльність

здійснюється за кафедральними науковими темами:

- «Захист прав особи у кримінальному процесі»;

- «Використання судових експертиз у кримінальному провадженні».

Співробітники кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз є авторами і співавторами підручників, навчальних посібників, монографій та збірників законодавства.

На кафедрі кримінально-правових дисциплін та судових експертиз функціонує науковий гурток, здійснюється керівництво науковою діяльністю курсантів та магістрів.

Кафедрою кримінально-правових дисциплін та судових експертиз проводяться щорічні науково-практичні конференції, круглі столи, семінари за основними темами науково-дослідної роботи кафедри.

Співробітниками кафедри підготовлено та захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. У 2015 році Одерій Олексій Володимирович захистив докторську дисертацію на тему «Проблеми теорії та практики розслідування злочинів проти довкілля». У 2017 році Лоскутов Тимур Олександрович захистив докторську дисертацію на тему «Предмет правового регулювання у кримінальному процесі».

Співпраця кафедри з практичними органами, організаціями, установами:

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз співпрацює з практичними співробітниками Національної поліції України, адвокатами, прокурорами, суддями тощо. Співпраця з практичними працівниками відбувається шляхом запрошення  на науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, засідання наукового гуртка, лекційні та практичні заняття.

Заняття з навчальних дисциплін «Долікарська допомога» та «Судова медицина та психіатрія» проводяться на базі Криворізького міського Бюро судово-медичної експертизи.

Навчальні дисципліни:

 • Особливості розслідування окремих видів кримінальних правопорушень

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ» є закономірності механізму злочинної діяльності та діяльності з її розслідування, яка (діяльність з розслідування) здійснюється із використанням спеціальних засобів, прийомів та методів, розроблених на основі пізнання таких закономірностей, досягнень природничих, технічних та інших наук, а також узагальнення судово-слідчої практики з метою встановлення істини.

 • Доказування у кримінальному провадженні

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ» є норми доказового права, теорія доказів, правила та особливості доказування у кримінальному провадженні.

 • Особливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ» є норми процесуального законодавства та практика їх застосування щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

 • Європейські стандарти захисту прав людини

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» є норми міжнародно-правових актів, кримінальний процесуальний закон та практика його застосування.

 • Кримінальний процес

Предметом вивчення навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» є кримінальне процесуальне право як галузь права, що регу­лює відносини у сфері досудового й судового кримінального провадження.

 • Дізнання

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ДІЗНАННЯ» є кримінальне процесуальне право як галузь права, що регу­лює відносини у сфері проведення дізнання.

 • Криміналістика

Предметом вивчення навчальної дисципліни «КРИМІНАЛІСТИКА» є закономірності механізму кримінального правопорушення, виникнення інформації про кримінальне правопорушення і його учасників, а також закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання доказів і заснованих на пізнаннях цих закономірностей засобах і методах досудового та судового кримінального провадження.

 • Забезпечення конституційних прав учасників досудового розслідування

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ» є комплекс теоретичних положень та тактичних завдань щодо аналізу правовідносин, що виникають в процесі забезпечення конституційних прав учасників кримінального провадження під час досудового розслідування.

 • Використання судових експертиз у кримінальному провадженні

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ВИКОРИСТАННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ» є предмет, система, задачі, методи, об'єкти, процесуальні і організаційні питання та сучасні можливості судової медицини та психіатрії.

 • Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ» комплекс теоретичних положень та тактичних завдань щодо аналізу правовідносин, що виникають в процесі взаємодії під час досудового розслідування кримінальних проваджень.

 • Кваліфікація кримінальних правопорушень, підслідних Національній поліції

Предметом вивчення навчальної дисципліни «КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПІДСЛІДНИХ НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ» є загальні принципи та правила кваліфікації кримінальних правопорушень, підслідних Національній поліції.

 • Кримінологія

Предметом вивчення навчальної дисципліни «КРИМІНОЛОГІЯ» є загальнотеоретичні засади вивчення злочинності як соціально-правового явища, особи злочинця, причин та умов злочинності, протидії злочинності.

 • Кримінально-виконавче право

Предметом вивчення навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО»  є загальнотеоретичні засади загальної та особливої частин кримінально-виконавчого права України, сукупність усталених поглядів, ідей та уявлень про порядок виконання покарань, ресоціалізації та реабілітації засуджених.

 • Кримінальне право

Предметом вивчення навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО» є загальнотеоретичні засади загальної та особливої частин кримінального права України, сукупність усталених поглядів, ідей та уявлень про кримінально-правові явища: злочин  і заходи кримінально-правового впливу.

 • Правозастосування (Актуальні проблеми кримінального права)

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ (АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА)» є система загальних наукових знань про окремі найбільш актуальні проблеми кримінального права з урахуванням сучасних підходів до оцінки тих або інших кримінально-правових явищ, переосмислення теоретичних положень про їхню суть, та основні, фундаментальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку основних інститутів кримінального права.

 • Долікарська допомога

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА» є організація та методика проведення комплексу термінових заходів, спрямованих на припинення дії фактора (джерела) ураження, усунення явищ, що загрожують життю, полегшення страждань і підготовку потерпілого для відправлення до лікувально-профілактичного закладу, що вживаються в разі нещасних випадків і раптових захворювань.

 • Судова медицина та психіатрія

Предметом вивчення навчальної дисципліни «СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ» є організація та методика проведення судово-медичних експертиз потерпілих, підозрюваних та інших осіб, трупів, речових доказів та матеріалів кримінального провадження, оцінка психічного стану підозрюваних, обвинувачених, потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.

Структура (штат, керівництво, співробітники:

ВОЛОБУЄВА Олена Олексіївна – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент (спеціальність – 12.00.09)

Волобуєва Олена Олексіївна народилась 24 квітня 1977 року. Освіта вища, у 1998 році закінчила Донецький інститут внутрішніх справ МВС України.

Дисертацію захистила  24.03.2006 року у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету внутрішніх справ (диплом ДК № 035931, виданий Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 14 вересня 2006 року (протокол № 1-06/8). Тема дисертації «Взаємодія слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, яка скоїла злочин». Доцент кафедри криміналістики (рішення Атестаційної колегії МОН від 14.04.2011, протокол № 2/59-D).

Має понад 40 наукових публікацій. Серед значимих публікацій: Криміналістика: навчальний посібник / А. Ф. Волобуєв, О. О. Волобуєва, О. А. Самойленко [та ін.]; / за ред. А. Ф. Волобуєва – К.: КНТ, 2011. – 504 с. - (МОН України); Кримінальний процес України: загальна частина: підручник / О. О. Волобуєва, Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов [та ін.]. – К.: Дакор, 2015. – 172 с.

Педагогічний стаж – 10 років.

 

ВОЛОБУЄВ Анатолій Федотовичпрофесор кафедри, доктор юридичних наук, професор (спеціальність – 12.00.09).

08.04.1956 року народження. Закінчив Харківський юридичний інститут (1980 р.) з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». Після закінчення аспірантури по кафедрі криміналістики захистив кандидатську дисертацію на тему «Слідча тактика та її взаємозв'язок з методикою розслідування злочинів» у спеціалізованій вченій раді  К 068.25.01 в Харківському юридичному інституті (1984 р.). Вчене звання доцента по кафедрі криміналістики і спецтехніки присвоєно 31 січня 1991 р.  Доктор юридичних наук з грудня 2002 р. - дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.01  в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого (тема дисертації «Наукові основи  комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва»). Має вчене звання професора  з лютого 2005 р.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації – з 1983 р. Головний напрямок наукових досліджень – економічна злочинність, виявлення, попередження і розслідування економічних злочинів.  За активної участі професора Волобуєва А.Ф. реалізовано міжнародні проекти: «Норми та стандарти поведінки учасників організованих злочинних угруповань» (2000–2002 рр.); «Партнерство у розвитку правових і криміналістичних навичок» (2003-2005 рр.). За матеріалами проектів видані монографії: «Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное (социологический очерк)» /Ярмыш А.Н., Соболев В.А., Рущенко И.П., Волобуев А.Ф., Слипченко А.Е. / Под общей ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Н.Ярмыша. – Харьков: Нац. ун-т внутр. дел, 2002. –336 с.; «Протидія економічній злочинності» (Орлов П.І., Волобуєв А.Ф., Осика І.М., Степанюк Р.Л., Зарецька І.М., Едвард Картер, Річард Ворнер).  – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 568 с.; «Взаємодія при розслідуванні економічних злочинів». Монографія /Кол. авт.: А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика, Р.Л. Степанюк та ін..; За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора А.Ф. Волобуєва. – Х.: Курсор, 2009. – 320 с.

Має понад 135 наукових і навчально-методичних публікацій (у т.ч. підручники з криміналістики), бере активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів (є членом 2-х спеціалізованих вчених рад).  Здійснює керівництво та консультування при підготовці кандидатських і докторських дисертацій. Під його науковим керівництвом (консультуванням) захищено 19 кандидатських і 2 докторські дисертації.  За досягнення у науково-педагогічній діяльності нагороджений орденом  «За заслуги» ІІІ ступеня (2003 р.) та преміями МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ і І ступенів (2002 р., 2008 р.).

 

ОДЕРІЙ Олексій Володимировичпрофесор кафедри, доктор юридичних наук, доцент (спеціальність – 12.00.09).

Народився 5 липня 1966 року в м. Харків у родині робочих. Навчався у 25-й загальноосвітній школі м. Харкова та паралельно закінчив музичну школу. Після закінчення другого курсу Харківського музичного училища ім. Лятошинського (заочне відділення, клас народних інструментів) був призваний до лав Збройних Сил. Строкову службу проходив у внутрішніх військах (судово-слідчий взвод) у м. Ставрополі, забезпечуючи охорону резонансних судових процесів у Ставропольському крайовому суді, зокрема, і щодо серійного дітовбивці – Сливка А.О.

У 1987 році поступив до Харківського юридичного інституту (вечірнє відділення), який закінчив у 1992 році (на той час вже Українську юридичну академію) за спеціальністю правознавство.

В органах внутрішніх справ розпочав свою діяльність з посади слідчого.

У 1995 році закінчив ад'юнктуру Харківського національного університету внутрішніх справ. Працював викладачем, старшим викладачем та доцентом кафедри криміналістики.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію «Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів» (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки М.В.Салтевський). З серпня 1999 року начальник кафедри Донецького інституту внутрішніх справ МВС України (на цей час Донецький юридичний інститут МВС України), а з березня 2017 – професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз.

У жовтні 2015 року захистив дисертацію «Проблеми теорії та практики розслідування злочинів проти довкілля» на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України В.А.Журавель). Вчене звання доцента присвоєно у 2004 році.

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, науково-практичні рекомендації, фахові публікації, методичні розробки. Співавторр двох підручників з криміналістики. До числа праць О.В. Одерія належать, зокрема такі: «Розслідування злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» (у співавт., 2004); «Практикум з криміналістичної техніки» (2010); «Практикум з криміналістичної тактики та методики» (2011); «Основи методики розслідування вбивств на замовлення та вбивств, учинених під час здійснення релігійних ритуалів: монографія» (у співавт., 2011); «Тактика слідчого огляду комп’ютерних систем та їх елементів» (у співавт., 2010); «Розслідування злочинів, пов’язаних з насильством у сім’ї» (у співавт., 2011);  «Теорія і практика розслідування злочинів проти довкілля: монографія» (2015).

Автор ідеї та учасник наукових експедицій з вивчення феномену серійних сексуальних вбивць (2011 р.) та педофілів (2013 р.).

Підготував 5 кандидатів юридичних наук.

Член редакційної колегії збірника наукових праць Донецького юридичного інституту «Правовий часопис Донбасу».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 11.737.01 Донецького юридичного інституту МВС України зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Напрямки наукової діяльності – кримінальний процес, криміналістика, судова експертиза.

Переможець обласного конкурсу «Кращий вчитель року» у номінації «Викладач професійно орієнтованих дисциплін» (2003).

 

ЛОСКУТОВ Тимур Олександровичпрофесор кафедри, доктор юридичних наук, доцент (спеціальність – 12.00.09).

Народився 19.12.1984 року. У 2006 році закінчив Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У 2008 році закінчив Академію управління МВС. Працював на посадах слідчого та старшого слідчого Жовтневого районного відділу Криворізького міського управління Головного управління МВС України в Дніпропетровській області, на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри кримінального процесу Донецького юридичного інституту МВС України.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09: «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» на тему: «Кримінальне переслідування, здійснюване слідчим». У 2014 році отримав вчене звання доцента по кафедрі кримінального процесу.

У 2016 році був уведений до персонального складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України за кримінально-правовою спеціалізацією.

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09: «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» на тему: «Предмет правового регулювання у кримінальному процесі».

 

КОМІССАРОВА Наталя Олександрівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент (спеціальність – 12.00.09).

05.06.1975 року народження, освіта – вища, у 1995 році закінчила Донецький інститут внутрішніх справ при ДонНУ.

Перебуває на посаді доцента кафедри з лютого 2015 року. На посаді доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз інституту зарекомендувала себе як відповідальний, професійний та дисциплінований педагог. Викладає навчальні дисципліни: долікарська допомога, судова медицина та психіатрія, використання судових експертиз у кримінальному процесі.  Вміло планує свою роботу, проводить виховну роботу з курсантами, займається організаційними, науковими, навчальними  питаннями в сфері виховання підлеглих курсантів.

У службовій діяльності використовує керівні накази, інструкції та інші нормативні акти, які регламентують діяльність навчальних закладів.

Проводить постійну роботу щодо якісного проведення практичних занять у курсантів. Контролює своєчасність та якість навчання курсантів.

Приймає участь у роботі наукового гуртка кафедри.

Відповідає на кафедрі за навчальне навантаження. Приймає активну участь у профорієнтаційних заходах кафедри та інституту.

 

ДАНИЛЕВСЬКИЙ Андрій Олександровичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент (спеціальність – 12.00.08).

Народився 03.01.1983 року. У 2005 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації». У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри кримінального права.

Керівник наукового гуртка кафедри.

Автор понад 60 наукових публікацій у сфері кримінального права, серед яких підручники, монографії, науково-практичні посібники (як одноосібно, так і у співучасті).

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Правозастосування (актуальні проблеми кримінального права)», «Кримінально-виконавче право», «Кримінологія».

Сфера наукових інтересів: вторинні злочини, злочини проти громадської безпеки, терористичні злочини.

 

ПОЛІТОВА Анна Сергіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук (спеціальність – 12.00.08).

Народилась 16.07.1977 року. У 1998 році закінчила Національну академію внутрішніх справ (м. Київ) і здобула диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство», а у 2000 р. – Національну академію внутрішніх справ – диплом магістра за спеціальністю «Правознавство».

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Автор понад 100 наукових праць, з яких 4 навчально-методичні видання (1 навчально-методичний посібник).

У 2017 р. пройшла навчання у онлайн-семінарах компанії Clarivate Analytics щодо роботи на платформі Web of Science.

Підтримує дружні зв’язки із зарубіжними партнерами Донецького юридичного інституту МВС України з питань підготовки кадрів та наукової діяльності.

Сфера наукових інтересів: кримінальний проступок, злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, кримінологічна характеристика окремих злочинів

 ГРАНКІНА Валентина Ігорівна – викладач кафедри

Народилась 26 серпня 1982 року Освіта: вища юридична. У 2016 році закінчила Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,  здобула диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство». З  2012 р. по 2019 р. проходила службу в органах Державної кримінально-виконавчої служби України. Працювала на посадах старшого інспектора та заступника начальника Центрально-Міського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області. З жовтня 2019 року працює в Донецькому юридичному інституті на кафедрі кримінально-правових дисциплін та судових експертиз. Викладає дисципліну «Кримінально-виконавче право».

Боровик Анна Миколаївна – викладач кафедри.

Народилась 02.01.1984 року. У 2006 році закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана і здобула диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», а у 2012 р. – Національну академію внутрішніх справ (м. Київ) – диплом магістра за спеціальністю «Правознавство». З 2007 року по 2019 рік працювала на посаді слідчого слідчого відділення Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області. З червня 2019 року працює в Донецькому юридичному інституті  на кафедрі кримінально-правових дисциплін та судових експертиз; викладає криміналістику, методику розслідування окремих видів кримінальних правопорушень.

 

Real time web analytics, Heat map tracking