Історія створення, розвиток та основні напрями

Кафедра іноземних мов створена у 2017 році шляхом реорганізації кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Кафедра є базовим структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України, підпорядковується ректору та першому проректору інституту, взаємодіє з навчально-методичним відділом, відділом організації наукової роботи, факультетами та іншими відділами з питань, що належать до їх компетенції, у відповідності із законодавчими та нормативними документами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти та науки.

Основними завданнями кафедри іноземних мов є: здійснення освітньої та наукової діяльності; удосконалення навчально-методичної бази; підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників; зміцнення кадрового складу кафедри; подальше посилення практичної спрямованості занять; підготовка сучасних підручників, навчальних посібників, тестових та практичних завдань;.

Кафедра забезпечує вивчення таких навчальних дисциплін:

 1. Іноземна мова
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Іноземна мова професійного спрямування

Структура (штат, керівництво, співробітники)

Баланаєва Оксана Василівна – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук

Тема дисертації «Лексико-семанична, словотворча і синтаксична структура сучасної юридичної терміносистеми (на матеріалі російської, української, німецької термінологій)», спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Захист відбувся у 2013 році.

Дзевицька Лариса Сергіївна - доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації «Підготовка вчителів німецької мови в вищих педагогічних навчальних закладах Австрії», 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся у 2015 році.

Живіцька Інна Андріївна – доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук

Тема дисертації «Паремії на означення рис характеру людини в українській мові». Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Захист відбувся в 2013 році.

Лопатинська Ірина Сергіївна - доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації «Педагогічні умови підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика фахової освіти. Захист відбувся в 2015 році.

Салащенко Ганна Миколаївна - доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації «Дидактичні умови організації навчального діалогу в системі «вчитель-учень» в процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу». Спеціальність 13.00.09 - теорія навчання. Захист відбувся в 2008 році.

Наукова діяльність

Баланаєва Оксана Василівна

Тема дисертаційного дослідження «Лексико-семанична, словотворча і синтаксична структура сучасної юридичної терміносистеми (на матеріалі російської, української, німецької термінологій)», Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Захист відбувся у2013 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

 1. Баланаева О. В. Гиперо-гипонимические отношения в юридической терминологии / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 16. – С. 145-153.
 2. Баланаева О. В. Десимволизация лексики как фактор становления терминологии права / О. В. Баланаева // Лінгвістичні студії : [зб. наук. пр. /  наук. ред. Загнітко А. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – Вип 10. – С. 123-128.
 3. Баланаєва О. В. Десимволізація та юридична термінологія / О. В. Баланаєва // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах:  [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – Вип. 7. – С. 147-154.
 4. Баланаева О. В. От символа к термину / О. В. Баланаева // Лингвистическая организация дискурса: функциональные и содержательные аспекты: [межвуз. сб. тр. молодых учёных / под. ред. В. Тхорика и Н. Фанян]. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2004. –  Вып. 1. – С. 25-33.
 5. Баланаева О. В. Проблемы отбора лексических единиц для юридических словарей / О. В. Баланаева // Вестник международного славянского университета. Сер. Филология. – Х., 1999. – Т. 2. – Вып. 4. – С. 66-68.
 6. Баланаева О. В. Словообразовательный аспект в обучении иноязычной профессиональной лексики специалиста (на базе технической и юридической лексики) / О. В. Баланаева // Вестник Донбасской государственной академии строительства и архитектуры. Проблемы гуманитарной подготовки студентов в техническом вузе. – Макеевка : ДГАСА, 1998. – Вып. 98-5 (13). – С. 34-37.
 7. Баланаева О. В. Словообразовательный аспект юридической терминологии / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 28-38.
 8. Баланаева О. В. Сопоставительный анализ лексического состава юридических терминов (на материале русского, украинского и немецкого языков) / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 15. – С. 123-130.
 9. Баланаева О. В. Сопоставительный анализ многозначных терминов и терминов-омонимов юридической терминосистемы / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.].  – Донецьк : ДонНУ, 2004. – Вип. 10. – С. 168-176.
 10. Баланаева О. В. Юридическая терминология: восстановление смысловых основ / О. В. Баланаева // Лінгвістичні студії: [зб. наук. пр. / наук. ред. Загнітко А. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 242-246.
 11. Баланаева О. В. Смысловые основы юридических терминов / Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 62 - С. 130-136.
 12. Баланаева О. В. Синонимия и антонимия в сфере юридической лексики / Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 63 - С. 115-122.
 13. Баланаева О. В. Сравнительний анализ терминоэлементов и образование юридических терминов с помощью суффиксов / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Вип. 19. .– Т. 2. –  Одеса : МГУ, 2015. - С. 118-122.
 14. Баланаєва О.В. Юридическая терминология: синонимия и антонимия (на материале украинской терминологии) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. праць. - №.33. - Том 1. – Міжнар.гуман. ун-т, Одеса, 2018. – с. 154-157.
 15. Баланаева О. В. Синонимия и антонимия в сфере юридической лексики / Нова філологія. Збірник наукових праць.  Запоріжжя : ЗНУ, 2014. 63 -С. 115-122.
 16. Баланаева О. В. Сравнительний анализ терминоэлементов и образование юридических терминов с помощью суффиксов / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Вип. 19. Т. 2.  Одеса : МГУ, 2015. С. 118-122.
 17. Баланаєва О.В. Восстановление смысловых основ юридических терминов // Науковий вісник Дрогобицького державного універитету ім. Івана Франка:Зб. наук. праць. Дрогобич, 2017.  № 8. Том 1. с. 16-19.
 18. Баланаєва О.В. Юридическая терминология: синонимия и антонимия (на материале украинской терминологии) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. праць. №.33.  Том 1. Міжнар.гуман. ун-т, Одеса, 2018. с. 154-157.
 19. Баланаєва О.В. Формування лінгвістичної компетенції в майбутніх юристів / Правовий часопис Донбасу. 2(67). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2019. С. 131-135.
 20. .Balanaieva O., Mamonova O. The semantic foundations of German legal terms / Modern world tendencies in the development of science. Vol. 2. London: Sciemcee Publishing, 2019. P. 128-140 (стаття у монографії на платформі Web of Science)

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Баланаєва О. В. Юридична термінологія: процес становлення / О. В. Баланаєва // Право і лінгвістика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь – Ялта, 23‑26 вересня 2004р.): у 2-х ч. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2004 – Ч. 1. – С. 52-56.
 2. Баланаева О. В. Образование юридических терминов с помощью префиксов / О. В. Баланаева // Проблеми системного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення): матеріали міжвуз. конф. (Дніпропетровськ, 27 січня 2009 р.) / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 5-8.
 3. Баланаєва О. В. Процес становлення української юридичної термінології / О. В. Баланаєва // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. IV Міжвузівської наук.-практ. конф. (Київ, 7 листопада 2008 р.) / Київський національний університет внутрішніх справ. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 52-54.
 4. Баланаєва О. В. Символічні основи юридичних термінів / О. В. Баланаєва // Право і лінгвістика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь – Ялта, 18-21 вересня 2003р): у 2-х ч. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2003. – Ч.2. – С. 59-62.
 5. Баланаева О. В. Терминологический аспект профессионального языка сотрудников ОВД / О. В. Баланаева // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали наук.-метод. конф. (Донецьк, 25 січня 2011 р.) / Дон. юрид. ін.‑т Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 77-82.
 6. Баланаева О. В. Украинская юридическая терминология : восстановление смысловых основ / О. В. Баланаева // Актуальні проблеми мови права : історія та сучасність. Studia linguistica et juridical : доп. Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. питанням лінгвістики та права (Кіровоград, 8–9 грудня 2010 р.) / Кіровоград. юрид. ін.-т. ХНУВС. – Кіровоград : Кіровоград. юрид. ін.-т. ХНУВС, 2010. – С. 61-66.
 7. Баланаева О.В. Терминопроизводство сложных слов без соединительного гласного / Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 березня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 106-110.
 8. Баланаева О.В. О смысловых основах терминов немецкой юридической терминологии // The Thirteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (November 23, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. . – Vienna, 2016. – С.45-49.
 9. Баланаева О.В. Відновлення смислових основ термінів німецької юридичної термінології // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України» (28-29 квітня 2017) м. Люблін, Республіка Польща.
 10. Баланаєва О.В., Мамонова О.І. CONTEXTUAL TEACHING OF ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES TO LAW-ENFORCEMENT CADETS // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів ХVІІІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 25 червня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 18. – c. 99-103.

11.  Баланаєва О.В. Термины-доминанты современной правовой системы // Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Кривий Ріг, 9 лист. 2018 р. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2018. C.170-173.

12.  Balanaeva O., Mamonova O. Contextual approach in teaching English and German languages to law-enforcement cadets / Philological education as a component of the education system in Ukraine and EU countries, March 25-April 5, 2019. Wloclawek, Republic of Poland, 2019, p. 11-14.

13.  Баланаєва О.В. Основні напрями розвитку юридичної термінології// Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття: матеріали Всеукр. наук. конф., м. Кривий Ріг, 8 лист. 2019 р. Кривий Ріг : ДЮІ МВС України, 2019. C. 137-139.

СТАЖУВАННЯ

1. Полтавський університет економіки та торгівлі, 2017, відотцтво № ПК 01597997/00427-17;

2. Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща) з 25.03.2019 по 05.04.2019 (в обсязі 180 годин)

Дзевицька Лариса Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження «Підготовка вчителів німецької мови в вищих педагогічних навчальних закладах Австрії», 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захист відбувся у 2015 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

 1. Дзевицька Л.С. Система освіти Австрії в контексті соціально-історичного розвитку// Науково-практичне видання: Вища школа,2013. - с.46-55.
 2. Дзевицька Л.С. Система освіти Австрії: реалії сьогодення//Науково-практичне видання: Вища школа,2013. – c.-65-81.
 3. Дзевицька Л.С. Методологічні засади трьохфазової моделі підготовки вчителів у ВНЗ Австрії//VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти України та за кордоном»: збірник наукових праць (18-19 жовтня 2013 р.)  – 462 с.- с.66-72.
 4. Дзевицька Л.С. Формування образу сучасного вчителя Австрії в умовах розвитку новітніх технологій навчання//Науково-методичний збірник «Проблеми освіти», 2013. – с.70-74.
 5. Дзевицька Л.С. Дуальна система професійної освіти в Австрії: стан та перспективи розвитку//VIII Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»,2013. – с.113-119.
 6. Дзевицька Л.С. «Подготовка будущих учителей немецкого языка в педагогическом университете Австрии»//Научный журнал: «Социально-гуманитарный вестник Юга России», №2, 2014 – 114 с.- с.20-28.
 7. Дзевицька Л.С. Основні напрямки та особливості професійної підготовки вчителів німецької мови в Україні//Затверджено як фахове видання з педагогічних наук: постанова Президії ВАК України від 10.02.10 року № 1-05/1 «ПЕДАГОГІКА вищої та середньої школи», 2016. – с.58-63.
 8. Дзевицька Л.С. Die aktuelle Probleme der Wirtschaft der Ukraine// Іноземна мова як невід’ємна складова професійної компетенції майбутніх економістів: Матеріали ХІІ кафедральної науково-методичної конференції студентів та викладачів (14 квітня 2014 р.). Київ: вид-во ТОВ “Палітра К”.- 2014 р.-216 с. –с.21-23.
 9. Дзевицька Л.С. Globalne Aspekty Ekonomii Światowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności Gospodarczej//„The role of motivation and innovation in vocational training of future teachers of German in Austria” monografia Miedzynarodowei Konferencji Naukowo-Praktyczny, Czeslochowa, Academia Polonija, 2016, s. 897- s. 621-628
 10.  Дзевицька Л.С. Упровадження інформаційних технологій у процес викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах// Збірник наукових праць/»Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». Випуск№69 (1). Віддруковано друкарнею Запорізької державної інженерної академії, 2017. –64-69с.
  (Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, РІНЦ, Google Scholar)
 11. Дзевицька Л.С. Adequacy of translation of terminological lexicon in text with economic direction: functional aspect// Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 5–6 (2017)

ISSN 2310-5593 (Print) / ISSN 2519-1209 (Online)

12.  Дзевицька Л.С. Correlation linguocultureme human within east Russian, Ukrainian ans Belarusian languages: comparative analysis

[Реляция лингвокультуремы человек в русском, украинском и белорусском языках: компаративный анализ]// XLinguae, Volume 10, Issue 4, October 2017, ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X

Doi:10.18355/XL.2017.10.04.25
Міжнародні наукометричні бази: Scopus

XLinguae European Scientific Language Journal volume 10, Issue 4, October 2017, ISSN 1337-8384 The scientific language registered by Ministry of Culture of Slovak Republic no EV 2747/08

13.  Дзевицька Л.С. NEW APPROACHES TO TEACHING BUSINESS ENGLISH TO FUTURE ECONOMISTSScientific Journal of Polonia University

2018-02-23 | journal-article

DOI: 10.23856/2610

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Дзевицька Л.С. Дуальна система професійної освіти в Австрії: стан та перспективи розвитку//VIII Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»,2013. – с.113-119.
 2. Дзевицька Л.С. Die aktuelle Probleme der Wirtschaft der Ukraine// Іноземна мова як невід’ємна складова професійної компетенції майбутніх економістів: Матеріали ХІІ кафедральної науково-методичної конференції студентів та викладачів (14 квітня 2014 р.). Київ: вид-во ТОВ “Палітра К”.- 2014 р.-216 с. –с.21-23.
 3. Дзевицька Л.С. Entscheidung ist das Tätigkeitsprofil-Fremdsprachen am Arbeitsplatz// Іноземна мова як невід’ємна складова професійної компетенції майбутніх економістів: Матеріали ХІІ кафедральної науково-методичної конференції студентів та викладачів (14 квітня 2014 р.). Київ: вид-во ТОВ “Палітра К”.- 2014 р.-216 с. –с.35-37.
 4. Дзевицька Л.С. Особливості підготовки вчителів німецької мови в університеті Відня//«Настоящие исследования и развитие - 2014»: Матеріали 10-ї науково-практичної конференції (17-25 cічня 2014 року, м.Софія) Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД

5.      Дзевицька Л.С. Varianten und Variatäten der Deutschen Sprache // Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців/Mіжнароднa науково-практична конференція Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 березня 2017 р./ Кривий Ріг. Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. –76-79с.

6.      Дзевицька Л.С. NEW APPROACHES TO TEACHING BUSINESS ENGLISH TO FUTURE ECONOMISTSScientific Journal of Polonia University// IV Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин нестабільності економіки» 18 квітня 2019р./Кривий Ріг

СТАЖУВАННЯ

Педагогічне стажування в місті Гуйтінен Фінляндія 1.05.2017-7.05.2017 (108 годин).

Отримання звання доцента

АД №000812 - 16.05.2018

Живіцька Інна Андріївна

Тема дисертаційного дослідження «Паремії на означення рис характеру людини в українській мові». Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Захист відбувся в 2013 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

1. Живіцька І. Жінка в українських та англійських прислів’ях : оцінна характеристика / І. Живіцька  // Мандрівець. – Тернопіль. – 2006. –  № 4. –
С. 66–70.

2. Живіцька І. Прислів’я-антитеза як засіб відображення фольклорної картини світу / І. Живіцька  // Мандрівець. – Тернопіль. – 2007.  № 5. С. 31–34.

3. Живіцька І. Відображення протиставлення ”cвій – чужий” в українських пареміях / І. Живіцька  // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бурого,  2008. –  Вип. 10. – Т. V (105) : Мова і культура : [матеріали Міжнародної наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго] (Київ, 25–29 червня 2007 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С. 76–80.

4. Живіцька І. Категорія оцінності у пареміях на означення рис характеру людини / І. Живіцька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія ”Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград : РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (1): Мови і світ : дослідження та викладання : [матеріали Міжнародної наукової конференції]  (Кіровоград, 27–28 березня 2008 р.) / М-во освіти і науки України. – С. 116–120.

5. Живіцька І. Символ як стереотипізоване явище культури (на матеріалі українських паремій) / І. Живіцька  // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія ”Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград : РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81(1): Мови і світ : дослідження та викладання : [матеріали Міжнародної наукової конференції]  (Кіровоград,19–20 березня 2009 р.) / М-во освіти і науки України. – С. 271–275.

6. Живіцька І. Мовна картина світу як понятійна категорія /
І. Живіцька  // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Харків, 1–2 жовтня 2009 р.) / М-во аграрної політики України; Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – С. 94–96.

7. Живіцька І. Мовна картина світу як відображення реальності /
І. Живіцька  // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 4 / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 20–25.

8. Живіцька І. Національно-культурний компонент у лексичному складі мови / І. Живіцька  // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах” [матеріали V Міжнародної наукової конференції]  (Дніпропетровськ, 7–8 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара; упоряд.:Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2011. – С. 131–132.

9. Живіцька І. Композиційні моделі прислів’їв на означення рис характеру людини / І. Живіцька  // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць. – Вип. 8 / [редкол. :
Т. С. Пристайко (голова), С. М. Амеліна, А. В. Козлов та ін., О. Б. Каневська (відп. ред.), О. І. Гамалі (ред.)]. – Кривий Ріг, 2011. – С. 13–20.

10. Живіцька І. Застосування комп’ютерних технологій для навчання англійської мови / І. Живіцька  // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах : [матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Харків, 10–12 жовтня
2011 р.) / М-во аграрної політики та продовольства України; Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – С. 81–84.

11. Zhyvytska I. Podcasts in Language Teaching / I. Zhyvytska // English in Globalised World : [the collection of abstracts of the reports made at The XVII-th International TESOL-Ukraine Conference] (Kamianets-Podilsky, March 15-16, 2012) / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine;  Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. – P. 202–203.

12. Живіцька І. Використання прислів’їв у процесі навчання граматиці англійської мови / І. Живіцька  // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць. – Вип. 9 / [редкол. :
Т. С. Пристайко (голова), С. М. Амеліна, А. В. Козлов, О. І. Панченко та ін., О. Б. Каневська (відп. ред.), О. І. Гамалі (ред.), І. С. Зоренко (ред.)]. – Кривий Ріг, 2012. – С. 186–192.

13. Живіцька І. Національно-культурна своєрідність топонімів у прислів’ях на означення рис характеру людини / І. Живіцька  // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 4 / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко,
В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – С. 20–25

14. Живіцька І. Концепт «Beauty / Краса» в пареміологічному уявленні (на матеріалі англійських та українських прислів’їв) / І. Живіцька // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 9. Ч. 2  [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг, 2013. – С. 50–58.

15. Живіцька І. Ад’єктивні фразеологічні одиниці англійської й української мов (на матеріалі фразеологізмів із компонентом-зоонімом) /
І. Живіцька  // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 277–282.

16. Живіцька І. Семантична структура концепту «Time» і її відображення у фразеології англійської мови / І. Живіцька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. – Вип. 52. – Серія : Філологічні науки [укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк]. –  Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – С. 107–109.

17. Живіцька І. Граматичні перетворення при перекладі прикметників (на матеріалі англійської та української мов) / І. Живіцька / Вісник Київського національного лінгвістичного університету: зб. наук. праць. – Том 18 №2. – Серія : Філологія : Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 50–55.

 18. Живіцька І. Вербалізація концепту «Marriage» у пареміологічних одиницях англійської мови / І. Живіцька // Мови професійної комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти [матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції] (Київ, 21  квітня 2016 р.) / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – С. 85–87.

19. Живіцька І. Засоби вираження політичної коректності в професійній сфері англійської мови / І. Живіцька // Наука і освіта : Новий вимір [матеріали Міжнародної наукової та професійної конференції «Проблеми гуманітарних та соціальних наук»] (Будапешт, Угорщина, 20 грудня 2016 р. ). – Том IV № 27. – Випуск 107. – Серія : Філологія, 2016. – С. 89–92.

20. Живіцька І.А. Англійська юридична термінологія в історичному розвитку / І. Живіцька // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості [збірник наукових праць ІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю] (Київ, 29 березня 2018 р.) / Національний авіаційний університет. – С. 56–61.

21. Живіцька І. Засоби вираження неозначеної кількості в англійській мові / І. Живіцька // Освіта та наука у мінливому світі : проблеми та перспективи розвитку [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Дніпро, 29-30 березня 2019 р.) / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. –  С. 326-327.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ : Дослідження та викладання» (місто Кіровоград, 27-28 березня 2014 р.).
 2. Участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація : Мова – Культура – Особистість» (місто Острог, 23-24 квітня 2015 р.).
 3. Участь у Ш Міжнародній науково-практичній конференції «Мови професійної комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (місто Київ, 21 квітня 2016 р.).
 4. Участь у Міжнародній науковій та професійній конференції «Проблеми гуманітарних та соціальних наук» (місто Будапешт, Угорщина, 20 грудня 2016 р.).
 5. Живіцька І. Засоби вираження неозначеної кількості в англійській мові / І. Живіцька // Освіта та наука у мінливому світі : проблеми та перспективи розвитку [матеріали Міжнародної наукової конференції] (Дніпро, 29-30 березня 2019 р.) / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. –  С. 326-327.
 6. Живіцька І.А. Особливості перекладу англійської юридичної фразеології / І. Живіцька // Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] (Бая-Маре, Румунія, 20-21 вересня 2019 р.).  С. 148-151.

СТАЖУВАННЯ

1. Курси підвищення кваліфікації за навчальною програмою: "Технології дистанційної освіти у закладі вищої освіти (система управління курсами Moodle)" з 26 березня 2018 по 30 квітня 2018 р. у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК01566057/0004-18, видане 7 травня 2018 р. Реєстраційний №4/18.

Лопатинська Ірина Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження «Педагогічні умови підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика фахової освіти. Захист відбувся в 2015 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

1. Лопатинська І. С. Емоційно сприятливе середовище як умова результативності вивчення іноземної мови учнями/ І. С. Лопатинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. –
№8 (51). – Рівне. - 2014 р. – C.136-139.

2. Лопатинська І. С. Емоційно сприятливе середовище як фактор особистісного розвитку учня/ І. С. Лопатинська // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – №28 (281). – Черкаси. – 2013р. –
C.51-54.

3. Лопатинська І. С. Про взаємодію управління та співуправління
в створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі гімназії /І. С. Лопатинська // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. - №20 (313). – Черкаси. – 2014. – C. 112-117.

4. Лопатинська І. С. Модель підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі / І. С. Лопатинська//. – Наукові записки [ред.. кол.: В. В. Радул, В. А. Кушнир
та ін.]. Серія педагогічні науки.– Вип. 134. – Кіровоград: РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2014. – С.152-156.

5. Лопатинська І. С. Формування готовності вчителя гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі / І. С. Лопатинська //. – Педагогічні науки: теорія, історія,інноваційні технології. / [гол.ред. А. А. Сбруєва]. – №7(41). – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С.280-286.

6. Лопатинська І. С. Педагогічні умови створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі гімназії./ І. С. Лопатинська//. – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький ДПУ імені Г.Сковороди». – Додаток 1 до випуску № 5. – Том ІІІ (54). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Вид-во Гнозис: 2014. – С.409-416.

7. Лопатинська І.С. Передумови ефективності соціально-психологічної адаптації курсантів першого курсу ВНЗ зі специфічними умовами навчання./ І.С. Лопатинська //.- Проблеми правознавства  та правоохоронної діяльності № 3 (57) 2016. – С. 167-172.

8. Лопатинська І.С. Особливості подолання пофесійних бар’єрів іншомовного спілкування майбутніх юристів. Соціально-гуманітарний вісник. : зб. наук. пр. – Вип. 28. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2019, с.26-36.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Лопатинская И. С. Эмоциональные конфликты в системе отношений «учитель-учащиеся» и пути их преодоления./ И. С. Лопатинская // Образование в созданию. Современной действительности. Возможности и ограничения. – Том 1. – Седльце. – 2013. – С.155-160.

2. Лопатинская И. С. Эмоциональность как характеристика личности современного учителя-профессионала / И. С. Лопатинская // Формирование гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. – Вторая книга, том первый. – Габрово. – 2013 г. – С.411-415.

3. Лопатинская И. С. Личностное благополучие учителя
как составляющее эмоционально благоприятной образовательной среды
в ученическом коллективе. / И. С. Лопатинская// Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. – Рубіжне. – 2013. – С. 70-73.

4. Лопатинская И. С. Эмоционально благоприятная среда обучения– условие результативности работы педагога. / И. С. Лопатинская // Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: международное сотрудничество и интеграция. – Минск. – 2013. – С. 112-114.

5. Лопатинська І.С. Соціально-психологічна адаптація курсантів ‒ передумова успішної професійної діяльності // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 15 лютого 2018 року). – Кривий Ріг, 2018. – С.394-396.

6.Лопатинська І.С. Роль преподавателя в создании эмоционально благоприятной среды в студенческом коллективе // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали регіонального круглого столу (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 року). – Маріуполь, 2018. – С.163-166.

7.Лопатинська І.С. Механизм социально-психологической адаптации курсантов к учебно-служебной деятельности в ВУЗе. // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-62683-25-3; pp.210-212.

8. Лопатинська І.С. Середовище закладу вищої освіти ‒ джерело професійного становлення особистості студента.// Матеріали ХХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 37. ‒ С. 154-157.

10. Лопатинська І.С. Особливості соціальної та психологічної адаптації першокурсників у ЗВО зі специфічними умовами навчання.// Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 07 лютого 2019 року). Кривий Ріг, 2019.  с. 434-437.

11. Лопатинська І.С. «Хмарні» технології навчання у вивченні іноземної мови./Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – с.654-657.

12. Лопатинська І.С. Особливості створення емоційно сприятливого середовища в студентсько-курсантському колективі./ Формування професійно мобільного фахівця європейський вимір. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 квітня 2019 року) Дніпропетровський університет внутрішніх справ, за заг.ред. Л.Л. Сушенцевої. – Дніпро, Видавництво «Літограф», 2019, с. 139-142.

СТАЖУВАННЯ

1). Захист кандидтської дисертації Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 029073 від 30.06.2015.

2). Міжнародне стажування " Освітня система та інклюзивна освіта Фінляндії" Сертифікат №06092019/01 від 06.09.2019р.

Сертифікат з англійської мови С2.

Салащенко Ганна Миколіївна

Тема дисертаційного дослідження «Дидактичні умови організації навчального діалогу в системі «вчитель-учень» в процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу». Спеціальність 13.00.09 - теорія навчання. Захист відбувся в 2008 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

1. Активізація творчої пізнавальної діяльності учнів засобами дидактичної взаємодії в системі «вчитель-учень» // Творча особистість вчителя: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип.7. – С.192-198.

2. Підвищення якості навчання засобами навчального діалогу // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2003. - № 5. – С. 146-153.

 3.Особливості використання навчального діалогу при вивченні іноземної мови  // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004. - № 8 – С. 447-455.

4. Основні принципи організації навчального діалогу при вивченні гуманітарних дисциплін Ріг // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Бердянськ: БДПУ, 2005. - № 4. – С.34-38.

5. Особливості використання навчального діалогу на уроках англійської мови в старших класах // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – № 14. – С.299-304.

6. Ефективність використання діалогічних форм навчання учнів іншомовному спілкуванню // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. - № 15. – С.468-476.

7. Вдосконалення діалогічних умінь та навиків учнів на уроках іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. - № 17. – С.358  - 364.

8.Навчальний діалог як засіб вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції учнів старших класів // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – С.311 – 316

9. Салащенко Г.М. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції студентів та курсантів немовних закладів вищої освіти засобами проектних технологій // Правовий часопис Донбасу: зб. наук. праць. Вид. 3(68). 2019. С. 153-160.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу: проблеми та пошуки» Бердянськ, 2005.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика» Суми, 2006.

3. Безпека міжкультурного спілкування як умова ефективного діалогу культур // Матеріали між нар. наук. конференції «Безпека в сучасному світі», Дніпро 27-28 вересня, 2019. С. 172-173.

СТАЖУВАННЯ

1. Криворізький державний педагогічний університет: Курси підвищення кваліфікації "Міжкультурні аспекти аналізу тексту", 2016р. 

2. Міжнародна академія позитивної та транскультурної психотерапії:базовий консуультант позитивної психотерапії, сертифікат № UKR-091-2017, 2017р.

Кафедра іноземних мов проводить Всеукраїнську науково-практичну курсантську (студентську) інтернет-конференцію іноземними мовами.

Для курсантів кафедрою створена секція «Наукова стаття іноземною мовою».

Кафедра іноземних мов проводить тематичний колоквіум до Дня науки для курсантів «Наука на службі Британської поліції».

Виховна робота

Викладачі кафедри протягом навчального року проводять країнознавчий цикл бесід для курсантів та студентів «Велика Британія: історія, культура, традиції»

Real time web analytics, Heat map tracking