Склад кафедри

 1. Піддубна Дар'я Сергіївна- завідувач кафедри. У 2012 році закінчила з відзнакою Національний університет «Одеська юридична академія». Кандидат юридичних наук (2015 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Цивільне та сімейне право, Цивільне право та процес, Цивільне право (загальна, особлива частини), Аграрне право, Екологічна безпека, Правове регулювання органічного господарювання.
 2. Колєснік Тетяна Володимирівна- професор кафедри. У 2003 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Доктор юридичних наук (2017), доцент (2012). Викладає такі навчальні дисципліни: Трудове право, Право соціального забезпечення.
 3. Ямковий Владислав Іванович- доцент кафедри. У 1999 р. закінчив Київський національний економічний університет та отримав кваліфікацію юриста-економіста. Кандидат юридичних наук (2007), доцент (2013). Викладає такі дисципліни: Цивільний процес, Порівняльне судове право.
 4. Мажара Світлана Борисівна– викладач кафедри. У 1994 р. закінчила Томський державний університет ім. В.В. Куйбишева та отримала кваліфікацію юрист. Викладає такі навчальні дисципліни: Цивільне право та процес
 5. Склема Тетяна Юріївна– викладач кафедри. У 2016 р. закінчила Національний університет «Одеська юридична академія». З 2017 р. аспірантка заочної форми навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Викладає такі навчальні дисципліни: Цивільне та сімейне право, Цивільне право та процес, Цивільне право (загальна, особлива частини), Спадкове право.
 6. Абдель Фатах Анна Станіславівна – викладач кафедри. У 2007 р. закінчила з відзнакою Національний університет «Одеська юридична академія». Викладає такі дисципліни: Розгляд окремих категорій цивільних спорів, Складання цивільно-процесуальних документів, Правочини з нерухомістю, Міжнародне приватне право, Правове регулювання відносин власності, Проблеми міжнародного приватного права.

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної загальноінститутської концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, з дисциплін кафедри, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

організація та здійснення на високому рівні освітньої та навчально-методичної роботи із закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень за профілем кафедри;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєння знань й оволодіння вміннями;

- здійснення контролю та аналізу якості знань та вмінь через систему поточного, модульного й підсумкового контролів, державних екзаменів, захист кваліфікаційних (курсових, дипломних, магістерських) робіт;

- здійснення освітнього процесу за всіма формами навчання та видами занять із закріплених за кафедрою дисциплін;

- розробка, постійний розвиток та удосконалення дистанційних курсів з навчальних дисциплін кафедри;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі;

- формування в майбутнього фахівця професійної компетентності, громадянської позиції щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

- розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

- організація та проведення наукових досліджень за основними науковими напрямами кафедри;

- організація контролю за прийнятими рішеннями з питань виконання вимог керівних документів з організації навчально-виховного процесу;

- забезпечення виконання планів підвищення кваліфікації викладачів кафедри;

- виховна діяльність;

- керівництво самостійною навчальною та науково-дослідною роботою курсантів, слухачів і студентів;

- проведення навчальних занять, організації керівництва самостійною роботою студентів (курсантів), здійсненні контрольних заходів відповідно до програм навчальних дисциплін, робочих програм навчальних дисциплін;

- організація роботи наукових гуртків, різних заходів наукової спрямованості за профілем діяльності кафедри;

- удосконалення змісту навчання із урахуванням сучасних досягнень юридичної та інших наук;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;

- організація, проведення та контроль процесу проходження практики (стажування) студентами, їх захисті в установленому порядку;

- координація та забезпечення підготовки випускних кваліфікаційних робіт;

- участь у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- рецензування, обговорення досліджень на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах;

- вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів», підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

- залучення студентів до наукової роботи;

- налагоджування співпраці з профільними кафедрами інших навчальних закладів у науковій сфері за відповідними напрямками;

- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань доцента і професора працівникам кафедр;

- підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури (підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, задачників, словників, довідників, (збірників, методичних розробок тощо) з проблем юридичної освіти для вищих навчальних закладів, у тому числі і вищих навчальних закладів системи МВС України, а також літератури загального користування;

- рецензування авторефератів, монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, та звітів тощо;

- забезпечення діловодства кафедри згідно із затвердженими номенклатурою справ та інструкцією з діловодства;

- висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах, веб-сайті Інституту, а також у засобах масової інформації;

- розробка, постійний розвиток та удосконалення дистанційних курсів з навчальних дисциплін кафедри;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- участь у профорієнтаційних заходах інституту;

- забезпечення роботи кураторів навчальних груп;

- вжитті заходів щодо пропагування у студентському середовищі здорового способу життя і слідування цьому.

- організація та відбір на конкурентній основі докторантів, аспірантів, ад’юнктів, за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення;

- організація та контроль навчання докторантів, аспірантів, ад’юнктів за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення.

- розгляд дисертацій, представлених до захисту, контроль за дотриманням термінів захисту дисертацій докторів філософії у галузі знань «Право» та докторів наук за науковою спеціальністю 12.00.05 – трудове право та право соціального забезпечення.

- керівництво науковою роботою студентів, курсантів, слухачів, які беруть участь у виконанні НДР кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах, безпосереднім організатором яких є кафедра.

Поштова адреса: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21, каб. 203

Завідувач кафедри - Піддубна Дар'я Сергіївна, кандидат юридичних наук

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами кафедри цивільно-правових дисциплін:

 • Співпрацює з представниками комітетів Верховної Ради України, заступниками профільних міністрів,
 • Інститутом політико-правових та релігійних досліджень,
 • Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України,
 • З головним науковим консультантом відділу з аграрних і екологічних питань та природокористування Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України;
 • З кандидатом юридичних наук, науковим співробітником Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України;
 • з адвокатом, співробітником апарату Ради адвокатів Одеської області, консультантом-кодифікатором Об’єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів», іншими юридичними компаніями та адвокатами, адвокатськими об’єднаннями, нотаріусами, фіскальними службами, суддями та помічниками суддів, прокурорами, органами юстиції, міграційними службами, органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами,
 • з іншими кафедрами ЗВО України,
 • з Першим Криворізьким місцевим центром з надання вторинної безоплатної правової допомоги,
 • Другим Криворізьким центром з надання вторинної правової допомоги,
 • Громадською організацією «Волонтерська платформа»

Запрошення практикуючих юристів безпосередньо на лекційні та семінарські заняття – основа майбутнього працевлаштування, ознайомлення з практичними аспектами реалізації правових норм.

Кафедра цивільно-правових дисциплін забезпечує вивчення наступних навчальних дисциплін:

 1. Аграрне право
 2. Виконавче провадження
 3. Екологічна безпека
 4. Житлове право
 5. Міжнародне приватне право
 6. Мікроекономіка
 7. Нотаріально-процесуальне право
 8. Основи римського приватного права
 9. Порівняльне судове право
 10. Право соціального забезпечення
 11. Правова охорона інтелектуальної власності
 12. Правове регулювання відносин власності
 13. Правове регулювання органічного господарювання
 14. Правочини з нерухомістю
 15. Проблеми міжнародного приватного права
 16. Розгляд окремих категорій цивільних спорів
 17. Складання цивільно-процесуальних документів
 18. Спадкове право
 19. Трудове право
 20. Фінанси, гроші та кредит
 21. Цивільне право (загальна, особлива частини)
 22. Цивільне право та процес
 23. Цивільне та сімейне право
 24. Цивільний процес

ГРАФІК

проведення консультацій та методичні дні науково-педагогічного складу

кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 ДЮІ МВС України у м. Кривий Ріг

№ з/п

ПІБ науково-педагогічного працівника кафедри

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

1

Піддубна

Дар’я Сергіївна

 

(вул. Степана Тільги, 21)

 

 

методичний день

2

Колєснік

Тетяна Володимиріна

методичний день

 

(вул. Степана Тільги, 21)

 

 

3

Ямковий Владислав Іванович

 

 

методичний день

 

(вул. Степана Тільги, 21)

4

Мажара

Світлана Борисівна

 

 

 

методичний день

(вул. Співдружності, 92а)

 

5

Склема

Тетяна Юріївна

 

 

 

(вул. Степана Тільги, 21)

методичний день

6

Абдель Фатах Анна Станіславівна

(вул. Степана Тільги, 21)

методичний день

 

 

 

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking