Наукова діяльність (досягнення)

Наукова діяльність кафедри адміністративно-правових дисциплін відбувається відповідно до затвердженого Вченою Радою інституту плану науково-дослідної роботи інституту та плану науково-дослідної роботи кафедри. Проводиться діяльність щодо розробки теми науково-дослідної роботи кафедри «Організаційно-правове та тактичне забезпечення адміністративної діяльності органів внутрішніх справ» (0115U007085).

В межах науково-дослідної роботи науково-педагогічний склад кафедри постійно працює над підготовкою навчальної та наукової літератури. Так, протягом 2015-2019 року науково-педагогічним складом підготовлено навчальний посібник «Основи прийняття рішення працівниками ОВС щодо вибору алгоритму дій у типових та екстремальних умовах правоохоронної діяльності» (2015 рік), навчальний посібник «Адміністративна відповідальність» (2015 рік), навчальний посібник «Правова статистика» (2016) навчальний посібник «Юридичне документознавство» (2016 рік); навчальний посібник «Адміністративна діяльність Національної поліції України: загальна частина» (2017 рік), навчально-методичний посібник «Цивільний захист» (2017 рік), навчально-методичний посібник «Фінансове право у схемах» (2018 рік).

У складі авторських колективів як інституту, так і інших навчально-наукових закладів України вийшли друком монографія «Адміністративно-правові гарантії права на звернення до органів внутрішніх справ України» (2015 рік), навчальний посібник «Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів ОВС України у протидії злочинності» (2015 рік), навчальний посібник «Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях» (2016 рік), Науково-практичний коментар Митного кодексу України (2016 рік), «Довідник патрульного поліцейського з оформлення адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку» (2016 рік); навчальний посібник «Організаційно-правові засади запобігання корупції» (2016 рік), навчальний посібник «Вогнева підготовка» (2017 рік), довідкове видання «Рекомендації для працівників Національної поліції України щодо забезпечення охорони публічної безпеки та порядку під час перебування на виборчій дільниці» (2019 рік), колективна монографія «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права: колективна монографія» (2019 рік).

У 2016 році видання кафедри, а саме навчальний посібник «Адміністративна відповідальність» (автори В.М. Бесчастний, О.М. Мердова, А.П. Сахно) зайняв ІІІ місце у другому турі конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в навчальних закладах та наукових установах у 2016 році.

На сьогодні на кафедрі ведеться робота над підготовкою наукових статей, які виходять у фахових наукових виданнях України, в електронних фахових наукових виданнях України, у міжнародних наукових виданнях, у інших виданнях; тез виступів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях тощо.

На виконання вимог нового Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань в Україні завідувачем кафедри Мердовою О.М. виконані всі вимоги вищезазначеного порядку та в жовтні 2018 року отримано вчене звання «доцент».

Науково-педагогічний склад кафедри активно веде наукову роботу щодо опублікування наукових доробок у фахових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science:

 1. Mykhailo Medvid, Oleksander Komisarov, Оlga Merdova Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable development strategy of Ukraine in the light of central place theory. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 (2018). No. 2. C. 134-140.
 2. Samchuk Zhanna, Zharovskaya Irina, Оlga Merdova Corruption as a negative social phenomenon that impedes economic development of the state. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 (2018). No. 4. C. 154-169.
 3. Aleksandra Kuzior, Bartosz Sobotka, Аnastasiіа Filipenko, Paulina Kuzior. Marketing communications of administrative organs of local governance and local community. Marketing and Management of Innovations. № 2. 2019. P. 314-325

Науково-педагогічний склад веде активну роботу над виконанням вимог вищезазначеного Порядку для отримання вчених звань.

Окремим напрямком науково-дослідної роботи кафедри є підготовка дисертаційних досліджень. Так, завідувачем кафедри Мердовою О.М. проводиться дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Проблеми становлення сучасної системи правоохоронних органів України в умовах євроінтеграційних процесів». Науково-педагогічний склад кафедри є науковими керівниками аспірантів (ад’юнктів) та докторантів. На сьогоднішній день на кафедрі проводять наукові дослідження вісім аспірантів (ад’юнктів), три докторанти.

На кафедрі функціонує науково-дослідний гурток курсантів та студентів, який станом на 01 жовтня 2019 року налічує 27 осіб. Члени науково-дослідного гуртка постійно займають призові місця в інститутському конкурсі наукових робіт курсантів та студентів, приймають активну участь у ІІ етапі конкурсу наукових робіт студентів, курсантів, слухачів вищих закладів освіти зі специфічними умовами навчання. На весні 2019 року члени наукового гуртка, за підтримки науково-педагогічного складу кафедри, прийняли активну участь у проекті «Права ВПО = \+\ - Права людини: що відбувається сьогодні», який реалізувався в межах Плану дій Ради Європи для України 2018-2021. Член науково-дослідного гуртка кафедри курсант факультету № 1 Трандафілова С.В. зайняла 1 місце у  Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів 1-4 курсів (бакалаврат) усіх спеціальностей. (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрНУ та ПАТ ФАРМАК) «Доброчесність у професії. Есе».

Кафедрою щороку проводиться всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Актуальні питання адміністративного права та процесу», всеукраїнська науково-практична конференція «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку», а також науково-практичні конференції з найбільш актуальних питань адміністративної діяльності Національної поліції України.

 

 

 

Структура (штат, керівництво, співробітники)

МЕРДОВА Ольга Миколаївна - завідувач кафедри, підполковник поліції. У 2004 році закінчила Донецький юридичний інститут МВС України. Кандидат юридичних наук (2009 р.), доцент (2018). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративне право, Адміністративна діяльність НП, Юридичне документознавство, Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції, Запобігання та протидія домашньому насильству.

БЕСЧАСТНИЙ Віктор Миколайович –ректор інституту. У 1989 році закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського; у 2006 - Донецький державний університет управління. Доктор наук з державного управління (2010 р.), доктор юридичних наук (2018 р.), професор (2012 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Управління підрозділами НП, Основи управління підрозділами НП, Актуальні питання поліцейської діяльності.

МАКАРЕНКО Олеусандр Юрійович - професор кафедри. У 2005 році закінчив Одеська національна юридична академія. Доктор юридичних наук (2013 р.), доцент (2013 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративне право і процес. Адміністративне право, Адміністративний процес, Адміністративно-правова доктрина, Організаційно-правове регулювання освіти в Україні.

ТУЛІНОВ Валентин Сергійович – доцент кафедри, підполковник поліції. У 2003 році закінчив Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті. Кандидат юридичних наук (2009 р.). Викладає такі дисципліни: Адміністративна діяльність Національної поліції, Юридичне документознавство, Організація роботи підрозділів превентивної діяльності, Адміністративно-юрисдикційна діяльність НП, Основи запобігання та протидії корупції.

ФІЛІПЕНКО Анастасія Сергіївна - доцент кафедри. У 2004 році закінчила Донецький юридичний інститут МВС України. Кандидат юридичних наук (2008 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: Фінансове право, Міграційне право, Адміністративна діяльність НП, Юридичне законодавство, Публічне адміністрування, Контроль і нагляд в професійній діяльності.

ВЕСЕЛОВ Микола Юрійович - доцент кафедри. У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук (2009 р.), старший науковий співробітник (2009), доцент (2013). Викладає такі навчальні дисципліни: Адміністративне право, Адміністративний процес, Основи запобігання та протидії корупції, Кваліфікація адміністративних правопорушень, підвідомчих НП, Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції.

КЛАПОЩУК Микола Миколайович – викладач кафедри. У 2001 році закінчив Дніпропетровський національний університет (спеціаліст). У 2008 році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Має 25 років практичного досвіду роботи у правоохоронних органах України. Викладає такі навчальні дисципліни: Організація забезпечення публічної безпеки і порядку, Адміністративна діяльність підрозділів Національної поліції

ДОРОШЕНКО Вадим Анатолійович – викладач кафедри. У 2016 році закінчив магістратуру Харківський національний університет внутрішніх справ. Має понад 12 років практичного досвіду роботи в органах внутрішніх справ України. Здійснюється робота над дисертаційним дослідженням на тему «Адміністративно-правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України». Викладає такі навчальні дисципліни: Організація діяльності дільничних офіцерів поліції, Організація роботи підрозділів превентивної діяльності.

Кафедра забезпечує вивчення таких навчальних дисциплін:

 • Адміністративна діяльність Національної поліції
 • Адміністративна діяльність Національної поліції (загальна частина)
 • Адміністративна діяльність Національної поліції (особлива частина)
 • Адміністративне  право і процес
 • Адміністративне право
 • Адміністративний процес
 • Адміністративно-правова доктрина
 • Адміністративно-юрисдикційна діяльність
 • Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції
 • Актуальні питання поліцейської діяльності
 • Взаємодія підрозділів НП з громадськістю. Профілактика правопорушень
 • Запобігання та протидія домашньому насильству
 • Кваліфікація адміністративних правопорушень
 • Контроль і нагляд в професійній діяльності
 • Міграційне право
 • Організаційно-правове регулювання освіти в Україні
 • Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції
 • Організація діяльності дільничних офіцерів поліції
 • Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції
 • Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку
 • Організація забезпечення публічної безпеки і порядку
 • Організація роботи підрозділів превентивної діяльності
 • Основи запобігання та протидії корупції
 • Публічне адміністрування
 • Управління підрозділами НП
 • Фінансове право
 • Юридичне документознавство

Співпраця з практичними органами, організаціями, установами:

Кафедра адміністративно-правових дисциплін тісно співпрацює з Криворізьким відділом ГУ НП в Дніпропетровській області, ГУНП Донецької області й іншими підрозділами Національної поліції України, зокрема з Управлінням превенції Департаменту превентивної діяльності.

У 2019 році на замовлення Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області виконані 2 наукових дослідження з актуальних проблем практичної діяльності підрозділів Національної поліції, а саме:

Алгоритм дій поліцейських за фактами вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 89 та ст. 154 КУпАП.

Забезпечення публічного порядку й безпеки під час перебування на виборчій дільниці.

Співпрацює з адвокатським об’єднанням «Альфа Лекс» (м. Кривий Ріг), ТРК «Рудана» (м. Кривий Ріг), Криворізьким міським товариством захисту безпритульних тварин «Наші друзі», а також з іншими кафедрами ЗВО України.

Здійснює профорієнтаційні заходи у навчальних закладах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області й Донецької області. Постійно запрошує практикуючих юристів та представників правоохоронних органів до проведення навчальних занять з метою ознайомлення з різними аспектами майбутньої професії та особливостями юридичної діяльності.

Real time web analytics, Heat map tracking