Офіційна пошта        postmaster@dli.donetsk.ua

Телефон приймальної ректора   (0564) 94-70-21

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ДЮІ МВС України проводиться на підприємствах і в організаціях, правоохоронних та судових органах, органах державного управління та самоврядування. Практика є складовою частиною освітнього процесу підготовки студентів інституту, обов’язковим компонентом освітньо-професійних програм для здобуття освітніх ступенів бакалавра та магістра. Вона проводиться з метою набуття, закріплення й удосконалення студентами отриманих знань, формування у них професійних умінь і навичок, потреби їх застосування в практичній діяльності. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці, формування у них професійних умінь і навичок, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Крім того, метою проходження практики є реалізація знання нормативно-правових актів і вироблення навичок складання різних правових договорів, трудових договорів та інших локальних документів.

Разом з тим, у практичній підготовці здобувачів зацікавлені не тільки самі студенти, а й інші стейкхолдери – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають інтерес до якісної підготовки майбутніх фахівців. Такі стейкхолдери поділяються на зовнішніх та внутрішніх. До перших належать держава, регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування; роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні підприємства; організації соціальної сфери), які зацікавлені в компетентних спеціалістах; різноманітні громадські організації та об’єднання, які також зацікавлені у соціальному партнерстві. До внутрішніх належать різні категорії осіб, що отримують освіту, науково-педагогічні працівники, та адміністративно-управлінський персонал. Основним інтересом стейкхолдерів є набуття здобувачами якісної освіти, оволодінні ними передбаченими компетентностями, формуванні якісного та кваліфікованого ринку праці, можливості самозайнятості тощо.

Розуміючи важливість практичної складової у підготовці конкурентоспроможного фахівця діяльність Донецького юридичного інституту МВС України спрямована на забезпечення якісного підбору баз практики. Так, за сприяння кафедр кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 та господарсько-правових дисциплін факультету № 3 було укладено договори на проведення практики з незалежним професіоналом – адвокатом Андрухом Віталієм Васильовичем та ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ», Криворізьким районним відділом державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Один з найважливіших правових інститутів – адвокатура, основним завданням якої є забезпечення права на захист та надання правової допомоги. У будь-якому правовому суспільстві адвокату належить особлива роль. Він має діяти не тільки в інтересах клієнта, а й у інтересах права в цілому. Проходження практичної підготовки у одного з провідних адвокатів м. Кривий Ріг є запорукою закріплення отриманих теоретичних знань та застосування їх у реальному житті.

 

Торгова мережа Ашан – одна з найбільших мереж гіпермаркетів в Україні, є одним з лідерів у цій сфері, а отже співпраця провідної компанії з нашим закладом вищої освіти дозволить отримати зворотній зв’язок від одного з потенційних роботодавців наших майбутніх випускників.

Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб (далі – рішень) відповідно до законів України. Виконавче провадження це завершальна стадія судового провадження по примусовому виконанню судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб). Проходження практичної підготовки в державній виконавчій службі забезпечить здобувачів зв’язком отриманих знань, під час вивчення процесуальних дисциплін та їх застосування під час здійснення реальних виконавчих дій.

 

Укладення таких договорів з одного боку, буде сприяти проходженню виробничих практик та ознайомленню здобувачів вищої освіти з останніми досягненнями галузей господарства у різних сферах: управління, правового забезпечення, економічного супроводження діяльності тощо, а з іншого, дозволить стейкхолдерам надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та здобуття ними необхідних компетенцій.

 

З огляду на це, зазначені структурні підрозділи факультетів №1 та №3 здійснюють подальший пошук зацікавлених стейколдерів з метою забезпечення тісних зв’язків між закладом вищої освіти та потенційними роботодавцями.

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету №1

Кафедра господарсько-правових дисциплін факультету №3