Історична довідка

Утворення й розвиток кафедри соціально-гуманітарних дисциплін безпосередньо пов’язані з переміщенням та кадровою реорганізацією Донецького юридичного інституту МВС України в 2014-2015 рр.

За рішенням Вченої ради  від 28 січня 2015 р. в її межах було об’єднано  колишні кафедри: українознавства, філософії та політології, іноземних мов, психології та соціології, спеціальної фізичної підготовки.

Перед кафедрою постало завдання щодо відновлення в повному обсязі необхідної документації, методичного забезпечення закріплених за нею дисциплін, провадження дистанційного навчання студентів 2014 року набору, формування кадрового потенціалу тощо.

Кафедра пройшла непростий шлях перетворень у процесі свого формування та розвитку. Після роз’єднання кафедр соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов та спеціальної фізичної підготовки в березні 2017 року штат кафедри складається з 8 науково-педагогічних працівників, з-поміж яких 2 мають науковий ступінь доктора наук та 6 – кандидата наук.

Це колектив науково-педагогічних працівників, наукові здобутки якого знані не лише в рідному навчальному закладі. Кафедрою багато зроблено для покращення освітнього процесу, піднесення якості освітніх послуг, поглиблення зв'язку здобутків теоретичної науки з юридичною практикою.

Кафедра продуктивно працює в усіх напрямах організаційної, науково-дослідницької, навчально-методичної та виховної роботи.

Головний набуток кафедри і справжній її скарб - це її люди, кадровий потенціал, самодостатній науково-педагогічний колектив, структурний підрозділ інституту, здатний до виконання складних завдань щодо гуманітарної підготовки фахівців різного профілю для роботи, перш за все, у підрозділах Національної поліції України, інших правоохоронних органах та загалом у юрисдикційних органах нашої країни

Міжкафедральні зв'язки

Кафедра успішно співпрацює із суміжними кафедрами інших вищих навчальних закладів України, а зокрема: з кафедрою української мови Київського університету імені Бориса Грінченка (д.філол.н., проф. Вінтонів М.О.), кафедрою історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (д.іст.н., проф. Луняк Є.М.), кафедра історії України та правознавства Криворізького національного університету (д. іст. н., проф. Стецкевич В.В.), кафедра політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (д. політ. н., проф. Третяк О.А.), кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (д. філос. н., проф. Овчаренко С.В.) та ін.

Основними завданнями кафедри є:

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців;

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами, які викладаються кафедрою, з метою поєднання теоретичного навчання із практичною спрямованістю підготовки фахівців;

- організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни;

- розробка й затвердження єдиних критеріїв оцінки та засобів діагностики рівня засвоєних здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок;

- здійснення контролю та аналізу рівня здобутих особою знань, умінь та навичок через систему поточного, проміжного і підсумкового контролю, захисту курсових робіт та атестації;

- розробка й систематичне оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;

- формування, під час забезпечення освітнього процесу, особистості шляхом патріотичного, правового виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

- впровадження нових методів та засобів навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

- організація роботи здобувачів вищої освіти у роботі наукових гуртків, проведенні олімпіад, «круглих столів», конференцій, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності працівників у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданні кафедри;

- вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного досвіду, юридичної практики з метою підвищення наукового рівня, професійної культури та педагогічної майстерності працівників кафедри;

- виконання планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, їх стажування у практичних підрозділах та за напрямком спеціальності, організація наставництва;

- організація самостійної роботи студентів, курсантів, слухачів через систему індивідуальних занять і консультацій;

- керівництво підготовкою фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі права та наукового ступеня доктора наук, рецензування, обговорення на засіданнях кафедри і міжкафедральних семінарах представлених досліджень;

- підготовка відгуків, рецензій на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, які надійшли до академії;

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, «круглих столів» тощо;

- внесення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника науково-педагогічним працівникам кафедр;

- надання допомоги підрозділам органів внутрішніх справ у вивченні тематики занять службової підготовки за профілем кафедри у разі їх звернення;

- опрацювання та надання рекомендацій щодо підготовки документів, які надходять з МОН України, МВС України, інших державних органів та організацій;

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення освітньої і наукової діяльності вищих навчальних закладів МВС України;

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення професіограм, кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізацією, організаційно-методичних документів;

- підготовка обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми;

- залучення провідних науковців, фахівців правоохоронних органів до проведення навчальних занять, контролю знань здобувачів вищої освіти, участі у проведенні атестації здобувачів вищої освіти;

- забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти до проходження атестації.

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх інформаційних та комп’ютерних технологій.

Структура (штат, керівництво, співробітники)

На кафедрі працюють доктори та кандидати наук, серед них:

Кононенко Тетяна Володимирівна, профессор кафедри. У 1994 р. закінчила Володимирівський державний педагогічний університет. Доктор філософських наук (2012 р.), доцент (2005 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Філософія», «Методологія наукового дослідження».

Титаренко Дмитро Миколайович, професор кафедри. У 1998 р. закінчив Донецький державний університет. Доктор історичних наук (2015 р.), доцент (2011 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Політологія», «Соціологія», «Методологія наукового дослідження».

Новікова Ольга Олександрівна, доцент кафедри. У 2003 р. закінчила Донецький національний університет. Кандидат філологічних наук (2006 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Основи лінгвістики юридичного тексту», «Основи наукового стилю мовлення», «Комунікативна компетентність працівників Національної поліції», «Удосконалення мовної компетенції юриста».

Сабельникова Тамара Миколаївна, доцент кафедри. У 1988 р. закінчила Донецький державний університет. Кандидат філологічних наук (2000 р.), доцент (2008 р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Історія української культури», «Етика та естетика», «Професійна етика працівників Національної поліції», «Професійна риторика».

Мухіна Галина Вікторівна, доцент кафедри. У 1989 році закінчила Ворошиловградський педагогічний інститут імені Т. Г. Шевченка. Кандидат педагогічних наук (2012 р.) Викладає такі навчальні дисципліни: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Психологія управління», «Психологія», «Конфліктологія», «Юридична психологія».

Сусликов В’ячеслав Євгенійович, доцент кафедри. У 2000 р. закінчив історичний факультет Донецького державного університету. Кандидат історичних наук (2005 р.). Викладає навчальні дисципліни: «Історія України», «Логіка» («Юридична логіка»)

Пономаренко Катерина Вікторівна, доцент кафедри.  У 2004 р. закінчила Донецький національний університет. Кандидат філологічних наук (2010р.). Викладає такі навчальні дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Судова риторика», «Удосконалення мовної компетентності юриста».

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін забезпечує викладання таких курсів:

 • «Українська мова за професійним спрямуванням»;
 • «Удосконалення мовної компетенції юриста»;
 • «Основи лінгвістики юридичного тексту»;
 • «Основи наукового стилю мовлення»;
 • «Судова риторика»;
 • «Професійна риторика»;
 • «Історія та культура України»;
 • «Політологія»;
 • «Соціологія»;
 • «Філософія»;
 • «Філософія науки»;
 • «Методологія наукового дослідження»;
 • «Основи наукового дослідження»;
 • «Основи інформаційно-бібліографічного пошуку джерел і літератури»;
 • «Логіка»;
 • «Психологія»;
 • «Юридична психологія»;
 • «Педагогіка та психологія вищої школи»;
 • «Психологія управління»;
 • «Конфліктологія»;
 • «Методика викладання навчальних дисциплін»
Real time web analytics, Heat map tracking