Історія створення, розвиток та основні напрями

Кафедра іноземних мов створена у 2017 році шляхом реорганізації кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Кафедра є базовим структурним підрозділом Донецького юридичного інституту МВС України, підпорядковується ректору та першому проректору інституту, взаємодіє з навчально-методичним відділом, відділом організації наукової роботи, факультетами та іншими відділами з питань, що належать до їх компетенції, у відповідності із законодавчими та нормативними документами Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти та науки.

Основними завданнями кафедри іноземних мов є: здійснення освітньої та наукової діяльності; удосконалення навчально-методичної бази; підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників; зміцнення кадрового складу кафедри; подальше посилення практичної спрямованості занять; підготовка сучасних підручників, навчальних посібників, тестових та практичних завдань.

Кафедра забезпечує вивчення таких навчальних дисциплін:

 1. Іноземна мова
 2. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 3. Іноземна мова професійного спрямування

Структура (штат, керівництво, співробітники)

Баланаєва Оксана Василівна – завідувач кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук

Тема дисертації «Лексико-семанична, словотворча і синтаксична структура сучасної юридичної терміносистеми (на матеріалі російської, української, німецької термінологій)», спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Захист відбувся у 2013 році.

Живіцька Інна Андріївна – доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук

Тема дисертації «Паремії на означення рис характеру людини в українській мові». Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Захист відбувся в 2013 році.

Лопатинська Ірина Сергіївна - доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації «Педагогічні умови підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика фахової освіти. Захист відбувся в 2015 році.

Салащенко Ганна Миколаївна - доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук

Тема дисертації «Дидактичні умови організації навчального діалогу в системі «вчитель-учень» в процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу». Спеціальність 13.00.09 - теорія навчання. Захист відбувся в 2008 році.

Наукова діяльність

Баланаєва Оксана Василівна

Тема дисертаційного дослідження «Лексико-семанична, словотворча і синтаксична структура сучасної юридичної терміносистеми (на матеріалі російської, української, німецької термінологій)», Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Захист відбувся у2013 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

 1. Баланаева О. В. Гиперо-гипонимические отношения в юридической терминологии / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 16. – С. 145-153.
 2. Баланаева О. В. Десимволизация лексики как фактор становления терминологии права / О. В. Баланаева // Лінгвістичні студії : [зб. наук. пр. /  наук. ред. Загнітко А. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – Вип 10. – С. 123-128.
 3. Баланаєва О. В. Десимволізація та юридична термінологія / О. В. Баланаєва // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах:  [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – Вип. 7. – С. 147-154.
 4. Баланаева О. В. От символа к термину / О. В. Баланаева // Лингвистическая организация дискурса: функциональные и содержательные аспекты: [межвуз. сб. тр. молодых учёных / под. ред. В. Тхорика и Н. Фанян]. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2004. –  Вып. 1. – С. 25-33.
 5. Баланаева О. В. Проблемы отбора лексических единиц для юридических словарей / О. В. Баланаева // Вестник международного славянского университета. Сер. Филология. – Х., 1999. – Т. 2. – Вып. 4. – С. 66-68.
 6. Баланаева О. В. Словообразовательный аспект в обучении иноязычной профессиональной лексики специалиста (на базе технической и юридической лексики) / О. В. Баланаева // Вестник Донбасской государственной академии строительства и архитектуры. Проблемы гуманитарной подготовки студентов в техническом вузе. – Макеевка : ДГАСА, 1998. – Вып. 98-5 (13). – С. 34-37.
 7. Баланаева О. В. Словообразовательный аспект юридической терминологии / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 28-38.
 8. Баланаева О. В. Сопоставительный анализ лексического состава юридических терминов (на материале русского, украинского и немецкого языков) / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 15. – С. 123-130.
 9. Баланаева О. В. Сопоставительный анализ многозначных терминов и терминов-омонимов юридической терминосистемы / О. В. Баланаева // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: [зб. наук. пр. / ред. кол. Каліущенко В. та ін.].  – Донецьк : ДонНУ, 2004. – Вип. 10. – С. 168-176.
 10. Баланаева О. В. Юридическая терминология: восстановление смысловых основ / О. В. Баланаева // Лінгвістичні студії: [зб. наук. пр. / наук. ред. Загнітко А. та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 242-246.
 11. Баланаева О. В. Смысловые основы юридических терминов / Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 62 - С. 130-136.
 12. Баланаева О. В. Синонимия и антонимия в сфере юридической лексики / Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. - 63 - С. 115-122.
 13. Баланаева О. В. Сравнительний анализ терминоэлементов и образование юридических терминов с помощью суффиксов / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. – Вип. 19. .– Т. 2. –  Одеса : МГУ, 2015. - С. 118-122.
 14. Баланаєва О.В. Юридическая терминология: синонимия и антонимия (на материале украинской терминологии) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Зб. наук. праць. - №.33. - Том 1. – Міжнар.гуман. ун-т, Одеса, 2018. – с. 154-157.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Баланаєва О. В. Юридична термінологія: процес становлення / О. В. Баланаєва // Право і лінгвістика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь – Ялта, 23‑26 вересня 2004р.): у 2-х ч. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2004 – Ч. 1. – С. 52-56.
 2. Баланаева О. В. Образование юридических терминов с помощью префиксов / О. В. Баланаева // Проблеми системного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення): матеріали міжвуз. конф. (Дніпропетровськ, 27 січня 2009 р.) / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 5-8.
 3. Баланаєва О. В. Процес становлення української юридичної термінології / О. В. Баланаєва // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. IV Міжвузівської наук.-практ. конф. (Київ, 7 листопада 2008 р.) / Київський національний університет внутрішніх справ. – К. : Київськ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 52-54.
 4. Баланаєва О. В. Символічні основи юридичних термінів / О. В. Баланаєва // Право і лінгвістика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь – Ялта, 18-21 вересня 2003р): у 2-х ч. – Сімферополь : ДОЛЯ, 2003. – Ч.2. – С. 59-62.
 5. Баланаева О. В. Терминологический аспект профессионального языка сотрудников ОВД / О. В. Баланаева // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали наук.-метод. конф. (Донецьк, 25 січня 2011 р.) / Дон. юрид. ін.‑т Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 77-82.
 6. Баланаева О. В. Украинская юридическая терминология : восстановление смысловых основ / О. В. Баланаева // Актуальні проблеми мови права : історія та сучасність. Studia linguistica et juridical : доп. Міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. питанням лінгвістики та права (Кіровоград, 8–9 грудня 2010 р.) / Кіровоград. юрид. ін.-т. ХНУВС. – Кіровоград : Кіровоград. юрид. ін.-т. ХНУВС, 2010. – С. 61-66.
 7. Баланаева О.В. Терминопроизводство сложных слов без соединительного гласного / Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 березня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 106-110.
 8. Баланаева О.В. О смысловых основах терминов немецкой юридической терминологии // The Thirteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference (November 23, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. . – Vienna, 2016. – С.45-49.
 9. Баланаева О.В. Відновлення смислових основ термінів німецької юридичної термінології // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України» (28-29 квітня 2017) м. Люблін, Республіка Польща.
 10. Баланаєва О.В., Мамонова О.І. CONTEXTUAL TEACHING OF ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES TO LAW-ENFORCEMENT CADETS // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів ХVІІІ Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф., 25 червня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 18. – c. 99-103.

Живіцька Інна Андріївна

Тема дисертаційного дослідження «Паремії на означення рис характеру людини в українській мові». Спеціальність 10.02.01 – українська мова. Захист відбувся в 2013 році.

 

ФАХОВІ СТАТТІ

 

1. Живіцька І. Жінка в українських та англійських прислів’ях : оцінна характеристика / І. Живіцька  // Мандрівець. – Тернопіль. – 2006. –  № 4. –
С. 66–70.

2. Живіцька І. Прислів’я-антитеза як засіб відображення фольклорної картини світу / І. Живіцька  // Мандрівець. – Тернопіль. – 2007. –  № 5. –
С. 31–34.

3. Живіцька І. Відображення протиставлення ”cвій – чужий” в українських пареміях / І. Живіцька  // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бурого,  2008. –  Вип. 10. – Т. V (105) : Мова і культура : [матеріали Міжнародної наукової конференції ім. проф. Сергія Бураго] (Київ, 25–29 червня 2007 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С. 76–80.

4. Живіцька І. Категорія оцінності у пареміях на означення рис характеру людини / І. Живіцька // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія ”Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград : РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (1): Мови і світ : дослідження та викладання : [матеріали Міжнародної наукової конференції]  (Кіровоград, 27–28 березня 2008 р.) / М-во освіти і науки України. – С. 116–120.

5. Живіцька І. Символ як стереотипізоване явище культури (на матеріалі українських паремій) / І. Живіцька  // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія ”Філологічні науки (мовознавство)”. – Кіровоград : РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81(1): Мови і світ : дослідження та викладання : [матеріали Міжнародної наукової конференції]  (Кіровоград,19–20 березня 2009 р.) / М-во освіти і науки України. – С. 271–275.

6. Живіцька І. Мовна картина світу як понятійна категорія /
І. Живіцька  // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах : [матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Харків, 1–2 жовтня 2009 р.) / М-во аграрної політики України; Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – С. 94–96.

7. Живіцька І. Мовна картина світу як відображення реальності /
І. Живіцька  // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. – Вип. 4 / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. – С. 20–25.

8. Живіцька І. Національно-культурний компонент у лексичному складі мови / І. Живіцька  // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах” [матеріали V Міжнародної наукової конференції]  (Дніпропетровськ, 7–8 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара; упоряд. :
Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2011. – С. 131–132.

9. Живіцька І. Композиційні моделі прислів’їв на означення рис характеру людини / І. Живіцька  // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць. – Вип. 8 / [редкол. :
Т. С. Пристайко (голова), С. М. Амеліна, А. В. Козлов та ін., О. Б. Каневська (відп. ред.), О. І. Гамалі (ред.)]. – Кривий Ріг, 2011. – С. 13–20.

10. Живіцька І. Застосування комп’ютерних технологій для навчання англійської мови / І. Живіцька  // Актуальні проблеми сучасної філології та методики викладання іноземних мов у навчальних закладах : [матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції]  (Харків, 10–12 жовтня
2011 р.) / М-во аграрної політики та продовольства України; Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – С. 81–84.

11. Zhyvytska I. Podcasts in Language Teaching / I. Zhyvytska // English in Globalised World : [the collection of abstracts of the reports made at The XVII-th International TESOL-Ukraine Conference] (Kamianets-Podilsky, March 15-16, 2012) / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine;  Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. – P. 202–203.

12. Живіцька І. Використання прислів’їв у процесі навчання граматиці англійської мови / І. Живіцька  // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов : зб. наук. праць. – Вип. 9 / [редкол. :
Т. С. Пристайко (голова), С. М. Амеліна, А. В. Козлов, О. І. Панченко та ін., О. Б. Каневська (відп. ред.), О. І. Гамалі (ред.), І. С. Зоренко (ред.)]. – Кривий Ріг, 2012. – С. 186–192.

13. Живіцька І. Національно-культурна своєрідність топонімів у прислів’ях на означення рис характеру людини / І. Живіцька  // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 4 / [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко,
В. П. Олексенко та ін.]. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – С. 20–25

14. Живіцька І. Концепт «Beauty / Краса» в пареміологічному уявленні (на матеріалі англійських та українських прислів’їв) / І. Живіцька // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Вип. 9. Ч. 2  [редкол. : Ж. В. Колоїз (відп. ред.), П. І. Білоусенко, А. З. Брацкі та ін.]. – Кривий Ріг, 2013. – С. 50–58.

15. Живіцька І. Ад’єктивні фразеологічні одиниці англійської й української мов (на матеріалі фразеологізмів із компонентом-зоонімом) /
І. Живіцька  // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 277–282.

16. Живіцька І. Семантична структура концепту «Time» і її відображення у фразеології англійської мови / І. Живіцька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. – Вип. 52. – Серія : Філологічні науки [укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк]. –  Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. – С. 107–109.

17. Живіцька І. Граматичні перетворення при перекладі прикметників (на матеріалі англійської та української мов) / І. Живіцька / Вісник Київського національного лінгвістичного університету: зб. наук. праць. – Том 18 №2. – Серія : Філологія : Видавничий центр КНЛУ, 2015. – С. 50–55.

 18. Живіцька І. Вербалізація концепту «Marriage» у пареміологічних одиницях англійської мови / І. Живіцька // Мови професійної комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти [матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції] (Київ, 21  квітня 2016 р.) / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». – С. 85–87.

19. Живіцька І. Засоби вираження політичної коректності в професійній сфері англійської мови / І. Живіцька // Наука і освіта : Новий вимір [матеріали Міжнародної наукової та професійної конференції «Проблеми гуманітарних та соціальних наук»] (Будапешт, Угорщина, 20 грудня 2016 р. ). – Том IV № 27. – Випуск 107. – Серія : Філологія, 2016. – С. 89–92.

20. Живіцька І.А. Англійська юридична термінологія в історичному розвитку / І. Живіцька // Роль іноземних мов у соціокультурному становленні особистості [збірник наукових праць ІІ Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю] (Київ, 29 березня 2018 р.) / Національний авіаційний університет. – С. 56–61.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 

 1. Участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ : Дослідження та викладання» (місто Кіровоград, 27-28 березня 2014 р.).
 2. Участь у IX Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація : Мова – Культура – Особистість» (місто Острог, 23-24 квітня 2015 р.).
 3. Участь у Ш Міжнародній науково-практичній конференції «Мови професійної комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти» (місто Київ, 21 квітня 2016 р.).
 4. Участь у Міжнародній науковій та професійній конференції «Проблеми гуманітарних та соціальних наук» (місто Будапешт, Угорщина, 20 грудня 2016 р.).

 

Лопатинська Ірина Сергіївна

Тема дисертаційного дослідження «Педагогічні умови підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі». Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика фахової освіти. Захист відбувся в 2015 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

 

1. Лопатинська І. С. Емоційно сприятливе середовище як умова результативності вивчення іноземної мови учнями/ І. С. Лопатинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. –
№8 (51). – Рівне. - 2014 р. – C.136-139.

2. Лопатинська І. С. Емоційно сприятливе середовище як фактор особистісного розвитку учня/ І. С. Лопатинська // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. – №28 (281). – Черкаси. – 2013р. –
C.51-54.

3. Лопатинська І. С. Про взаємодію управління та співуправління
в створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі гімназії /І. С. Лопатинська // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. - №20 (313). – Черкаси. – 2014. – C. 112-117.

4. Лопатинська І. С. Модель підготовки вчителів гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі / І. С. Лопатинська//. – Наукові записки [ред.. кол.: В. В. Радул, В. А. Кушнир
та ін.]. Серія педагогічні науки.– Вип. 134. – Кіровоград: РВВ КДПУ
ім. В. Винниченка, 2014. – С.152-156.

5. Лопатинська І. С. Формування готовності вчителя гімназії до створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі / І. С. Лопатинська //. – Педагогічні науки: теорія, історія,інноваційні технології. / [гол.ред. А. А. Сбруєва]. – №7(41). – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С.280-286.

6. Лопатинська І. С. Педагогічні умови створення емоційно сприятливого середовища в учнівському колективі гімназії./ І. С. Лопатинська//. – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький ДПУ імені Г.Сковороди». – Додаток 1 до випуску № 5. – Том ІІІ (54). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ: Вид-во Гнозис: 2014. – С.409-416.

7. Лопатинська І.С. Передумови ефективності соціально-психологічної адаптації курсантів першого курсу ВНЗ зі специфічними умовами навчання./ І.С. Лопатинська //.- Проблеми правознавства  та правоохоронної діяльності № 3 (57) 2016. – С. 167-172.

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1. Лопатинская И. С. Эмоциональные конфликты в системе отношений «учитель-учащиеся» и пути их преодоления./ И. С. Лопатинская // Образование в созданию. Современной действительности. Возможности и ограничения. – Том 1. – Седльце. – 2013. – С.155-160.

2. Лопатинская И. С. Эмоциональность как характеристика личности современного учителя-профессионала / И. С. Лопатинская // Формирование гражданина и професионалиста в условията на университетското образование. – Вторая книга, том первый. – Габрово. – 2013 г. – С.411-415.

3. Лопатинская И. С. Личностное благополучие учителя
как составляющее эмоционально благоприятной образовательной среды
в ученическом коллективе. / И. С. Лопатинская// Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. – Рубіжне. – 2013. – С. 70-73.

4. Лопатинская И. С. Эмоционально благоприятная среда обучения– условие результативности работы педагога. / И. С. Лопатинская // Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: международное сотрудничество и интеграция. – Минск. – 2013. – С. 112-114.

5. Лопатинська І.С. Соціально-психологічна адаптація курсантів ‒ передумова успішної професійної діяльності // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 15 лютого 2018 року). – Кривий Ріг, 2018. – С.394-396.

6.Лопатинська І.С. Роль преподавателя в создании эмоционально благоприятной среды в студенческом коллективе // Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали регіонального круглого столу (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 22 лютого 2018 року). – Маріуполь, 2018. – С.163-166.

7.Лопатинська І.С. Механизм социально-психологической адаптации курсантов к учебно-служебной деятельности в ВУЗе. // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; ISBN 978-83-62683-25-3; pp.210-212.

Салащенко

Ганна Миколіївна

Тема дисертаційного дослідження «Дидактичні умови організації навчального діалогу в системі «вчитель-учень» в процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу». Спеціальність 13.00.09 - теорія навчання. Захист відбувся в 2008 році.

ФАХОВІ СТАТТІ

1. Активізація творчої пізнавальної діяльності учнів засобами дидактичної взаємодії в системі «вчитель-учень» // Творча особистість вчителя: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип.7. – С.192-198.

2. Підвищення якості навчання засобами навчального діалогу // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2003. - № 5. – С. 146-153.

 3.Особливості використання навчального діалогу при вивченні іноземної мови  // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2004. - № 8 – С. 447-455.

4. Основні принципи організації навчального діалогу при вивченні гуманітарних дисциплін Ріг // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Бердянськ: БДПУ, 2005. - № 4. – С.34-38.

5. Особливості використання навчального діалогу на уроках англійської мови в старших класах // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – № 14. – С.299-304.

6. Ефективність використання діалогічних форм навчання учнів іншомовному спілкуванню // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2006. - № 15. – С.468-476.

7. Вдосконалення діалогічних умінь та навиків учнів на уроках іноземної мови // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. - № 17. – С.358  - 364.

8.Навчальний діалог як засіб вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції учнів старших класів // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – Кривий Ріг: КДПУ, 2012. – С.311 – 316

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ

1.Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу: проблеми та пошуки» Бердянськ, 2005р.

 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика» Суми, 2006р.

 

Кафедра іноземних мов проводить Всеукраїнську науково-практичну курсантську (студентську) інтернет-конференцію іноземними мовами.

Для курсантів кафедрою створена секція «Наукова стаття іноземною мовою».

Кафедра іноземних мов проводить тематичний колоквіум до Дня науки для курсантів «Наука на службі Британської поліції».

Виховна робота

Викладачі кафедри протягом навчального року проводять країнознавчий цикл бесід для курсантів та студентів «Велика Британія: історія, культура, традиції»

Real time web analytics, Heat map tracking