Удосконалення професійної підготовки спеціалістів стає одним з пріоритетних напрямів у держаній політиці з реформування вищих начальних закладів і підвищення соціального статусу професіоналів інтелектуальної праці. Для спеціалістів формування професійної успішності особистості є значущим і, в першу чергу, для осіб, пов'язаних із соціальною діяльністю. Становлення особистості відбувається у процесі розвитку способу ставлення суб'єкта діяльності, у нашому випадку майбутнього юриста, до зовнішнього світу, і в цьому процесі проявляються його загальнолюдські знання та досвід, уміння спілкуватися рідною та іноземною мовами. Отже, "реалізація особистісно орієнтованого навчання студентів, спрямованого на удосконалення їхньої професійної культуромовної компетентності" стає одним із найважливіших завдань в умовах  реформування вищої освіти.

Тому під час підготовки фахівця-юриста важливим питанням у процесі професійного становлення особистості є підвищення рівня мовленнєвої компетентності. У сучасній методиці питання мовленнєвої компетентності  та компетенції розглядається багатьма дослідниками (М.О. Орап, Л.М. Артюшкіна, О.М. Рудь, М.І. Пентилюк та інші). Ми поділяємо думку М.О. Орап, яка розмежовує мовну і мовленнєву компетентність. Мовна компетентність являє собою знання про мову та мовні знаки, а мовленнєва компетентність визначається як "знання правил використання мовних засобів сполучуваність, точність, адекватність, влучність використання виражальних засобів мови тощо". Мовленнєва компетентність розглядається як поняття, що є ширшим за мовну компетентність. У структурі мовленнєвої компетентності виділяють мовну (когнітивну та лінгвістичну) і власне мовленнєву компетентність. Слід чітко розмежовувати мовленнєву компетенцію (суспільно обумовлені вимоги до мовлення суб'єкта) та мовленнєву компетентність (рівень відповідності суб'єкта цим вимогам і, одночасно, суб'єктна характеристика). Вважається, що в ролі показника рівня мовленнєвої компетентності виступає рівень ознайомлення суб'єкта із правилами сполучуваності та виражальними можливостями мовних одиниць у мовному потоці. Для досягнення відповідного рівня необхідно оволодіти певними базовими знаннями.

На заняттях з мовної підготовки у майбутніх фахівців розвивається здатність формувати та інтерпретувати певні висловлювання з урахуванням знання правил використання мовних засобів. Студент-юрист оволодіває певними знаннями про засоби представлення ціннісних орієнтацій конкретної культури та іноземної мови, яка вивчається, про засоби представлення ціннісних орієнтацій  рідної культури в рідній мові та вчиться використовувати їх на практиці у процесі комунікації.

Удосконаленню мовленнєвої компетентності фахівця сприяє вивчення хоча б однієї класичної мови й однієї сучасної іноземної мови. У юридичному вищому навчальному закладі курс латини, який базується на вивченні термінології права, надає широкі можливості для забезпечення поглибленого вивчення як основних дисциплін, так і прикладних (іноземна мова). Професійно орієнтована лексика латинської мови служить основою в процесі формування професійної мови фахівця, його мовленнєвої компетентності.

Термінологія є невід'ємною складовою професійної мови фахівця. Знайомство з новою юридичною термінологією на заняттях з іноземної мови бажано здійснювати з позицій становлення термінологічної одиниці, уведення додаткової інформації про слово з інших мов. У процесі вивчення іноземної мови постає необхідність ознайомити студентів з такими поняттями як "юридичний термін","юридична термінологія", з основними властивостями термінів (номінативність, дефінітивність, системність, моносемантичність, стилістична нейтральність, незалежність від контексту). Пропонований матеріал для його кращого засвоєння рекомендується вводити поетапно, щоб до моменту завершення вивчення мовного курсу у студентів сформувати певні навички розмежування слова-терміна і слова-нетерміна.

Формування в майбутніх юристів мовленнєвих умінь та навичок є обов'язковою умовою в процесі становлення фахівця. Вивчення латини, іноземної мови (за основною програмою) і навчання у групах з поглибленим вивченням іноземних мов зможуть забезпечити формування вказаних вище навичок.

 

Кафедра іноземних мов

Real time web analytics, Heat map tracking