Психологічні тренінги зі службовцями практичних підрозділів Національної поліції в Донецькому юридичному інституті вже стали традиційними. 23 квітня 2018 року старший психолог СКЗ КВП ГУНП в Дніпропетровській області, підполковник поліції Кендиш Олена та науковий співробітник ДЮІ МВС України, кандидат психологічних наук Когут Олександра провели тренінг на тему: «Імідж працівників відділення кадрового забезпечення».

За допомогою метафоричних асоціативних карт актуалізовано ряд важливих тем, які допомагають колективу стати високоорганізованим та згуртованим. Колективоутворення – вища стадія процесу групоутворення, на якій група у результаті виконання спільної соціально важливої діяльності перетворюється на колектив. При звичайному групоутворенні достатнім є бажання відособитися, увійти до складу однієї групи, щоб існували безпосередні стосунки і цілі спільної діяльності. У сформованій групі ролі диференціюються, виробляються спільні норми поведінки, певний психологічний клімат, група відокремлюється від інших спільнот, автономізується тощо. Часом згуртуватися колективу заважають такі фактори: обезцінювання значущості іншого поруч, заздрість, суперництво, неусвідомлення власної значущості для колективу, догматичне вірування в негативні фактори, невміння спілкуватися в діалозі, невміння озвучувати свої потреби, незнання як вплинути на іншого, від якого очікуєш визнання, як захиститися від обезцінювання тощо. Для колективу важливо, щоб групові цілі набули суспільної значущості, а міжособистісні стосунки опосередковувалися змістом спільної діяльності. Процеси колективоутворення повинні супроводжуватися підвищенням згуртованості і єдності групи, формуванням колективістичних норм поведінки, проявами колективістичної ідентифікації і колективного самовизначення. Стирання рис індивідуальності – «я у групі як всі» не сприяє колективності, радше є проявом несинкретичного мислення, як в давні історичні часи: «Ти чий?» переважало над «Ти хто?». Індивідуальність – це досвід, це чітке розуміння власної ролі і значення для колективу, власних очікувань від інших, розуміння своєї мети. Індивідуальність не піддається впливу інших, якщо цей вплив може їй нашкодити. Індивідуальність чітко відстоює межі свого «Я». Індивідуальність не фруструє: не страждає від розчарувань, тому що чітко розуміє що і від кого слід очікувати. А це досвід, який досягається і шляхом роботи в психологічних тренінгах.

Колектив – вищий рівень розвитку і функціонування групи. Це соціальна група високого рівня розвитку, в якій міжособистісні стосунки опосередковані суспільно цінним і особисто значущим змістом спільної діяльності. Найважливішими ознаками колективу є ставлення індивідів до змісту колективної діяльності, її мотивації, діючих у ньому норм і цінностей, які регулюють систему міжособистісних стосунків. Колектив відрізняється від інших груп наявністю  колективістичної ідентифікації, колективістичного самовизначення, ціннісно-орієнтаційної єдності, покладання відповідальності. Колектив створює найсприятливіші умови для всебічного розвитку особистості. Важливою для виконання завдань в умовах обмеженого часу є порада колег, а також вміння креативно мислити, не ставити себе в дихотомічні тупіки, де все або біле, або чорне…

Колективізм – рівень взаємин між людьми у групах високого рівня розвитку і колективах. Виявляється у дружньому співробітництві, взаєморозумінні, доброзичливості, тактовності у стосунках, свідомому підпорядкуванні власних інтересів інтересам колективу. Він є основою формування сприятливого соціально-психологічного клімату в групі, що створює оптимальні умови для її згуртування і функціонування. Колективізм виробляється в процесі виконання колективної діяльності, яка об’єднує всіх спільним бажанням і емоційними переживаннями при досягненні поставленої мети. За своєю сутністю колектив є протилежним до егоїзму та індивідуалізму. Важливо вміти прислухатися один до одного у колективі, а токож орієнтуватися на потреби, які є необхідними для учасників колективу.

Колегіальність – принцип управління, за яким керівництво здійснюється групою уповноважених осіб. Всі члени цієї групи повинні мати рівні права і обов’язки у розв’язанні питань, які належать до їх компетенції, а кожен з них несе персональну відповідальність за доручену йому сферу діяльності. Керівник повинен вміти розгледіти психологічні властивості кожного члену колективу та вміти застосувати їх у суспільно-значущій для організації діяльності. Нереалізовані здібності учасників колективу сприяють формуванню акцентуйованих рис характеру й девіантній поведінці.

Згуртованого вам колективу, колегіальності в управлінні колективом, творчої наснаги й креативного мислення, щоб подолати всі негаразди та досягнути спільної мети.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10

Науково-дослідна лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності ДЮІ

Real time web analytics, Heat map tracking