25 квітня 2018 року проведено чергове засідання Вченої ради закладу вищої освіти.

Робота засідання розпочалася з розгляду питання «Про стан та подальше вдосконалення документації з питань планування та методичного забезпечення організації навчального процесу в підрозділах інституту, планування та обліку навантаження науково-педагогічних працівників на кафедрах інституту у другому семестрі 2017/18 навчального року».

Начальник навчально-методичного відділу Лариса Лоц зазначила, що одним із головних чинників у підготовці майбутніх висококваліфікованих працівників для підрозділів Національної поліції України та цивільних юристів з високим рівнем фахової та соціальної компетенції є навчально-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу в інституті. З метою оптимізації освітньої діяльності та удосконалення навчально-методичних матеріалів у виші-переселенці протягом І семестру 2017/18 навчального року проводилася низка заходів спрямованих на виконання вимог МОН та МВС України у цьому напрямі, зокрема: планові та позапланові педагогічні контролі та взаємні відвідування, заходи з удосконалення методичної роботи, підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу інституту; ознайомлення науково-педагогічного складу з новими технологіями у галузі освітньо-виховного процесу, а також інформатизація освітнього процесу та активне впровадження елементів дистанційного навчання тощо.

Крім того, доповідач акцентувала увагу присутніх на подальших пріоритетних напрямах повноцінного та якісного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в закладі вищої освіти, серед яких: забезпечення використання  наукової та інноваційної  складової в освітній діяльності інституту; розробка системи управління інноваційними проектами; запровадження на кафедрах планування впровадження сучасних технологій навчання та інноваційних розробок у навчальний процес, удосконалення наявних навчально-методичних матеріалів; інформатизація освітнього процесу, підвищення престижу інституту в освітньому просторі країни шляхом залучення кращих здобувачів вищої освіти до участі в регіональних та Всеукраїнських освітніх заходах; створення належних умов та забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами осіб з особливими освітніми потребами тощо.

Також, Лариса Лоц звернула увагу на облік навантаження науково-педагогічного складу кафедр інституту, яке відповідає вимогам МОН України та на структуру навчальних планів здобувачів вищої освіти на 2018/19 навчальний рік.

Другим питанням порядку денного розглянуто питання «Про організацію діяльності факультету № 3 за всіма напрямами роботи та заходи щодо її поліпшення».

Декан факультету № 3 Олександр Ампілогов зазначив, що факультет № 3 є навчальним,структурним підрозділом вишу-переселенця, створеним для реалізації завдань з підготовки фахівців-юристів для установ усіх форм власності. Головними напрямками діяльності факультету є організація освітнього процесу студентів; контроль виконання студентами навчального плану, виявлення та усунення причин, що негативно впливають на успішність, створення найбільш сприятливих умов для навчання; організація та контроль проходження студентами практики для формування практичних умінь та навичок; здійснення виховної роботи зі студентами та організація взаємодії з відділенням соціально-гуманітарної роботи, кафедрами та підрозділами інституту, що забезпечують освітній процес; активне залучення студентів до науково-дослідницької роботи, участі у науково-практичних конференціях та роботи наукових гуртків кафедр; згуртування студентських колективів; залучення студентів до участі в громадському, творчому та спортивному житті факультету та інституту в цілому тощо.

Далі, Олександр Ампілогов доповів про роботу факультету № 3 за основними напрямками його діяльності, зокрема, кадрової, навчально-методичної, науково-дослідної, профорієнтаційної роботи та проведенні організаційних заходів на факультеті.

Так, за напрямом освітньо-виховного забезпечення діяльності факультету № 3 актуальним залишається відродження практики використання інноваційних технологій в освітньому процесі: створення електронних засобів навчання (електронних посібників, відео - та аудіо-лекцій), використання інтерактивних засобів навчання, відновлення практики створення навчальних полігонів, що передбачає реалізацію таких заходів: самоосвіту науково-педагогічного складу з питань впровадження інноваційних технологій в освітній процес, створення відповідних дидактичних матеріалів, використання інформаційних технологій на заняттях та під час самостійної роботи здобувачів вищої освіти тощо.

Олександр Ампілогов наголосив на тому, що одним із напрямків науково-дослідної роботи є активна наукова діяльність студентів факультету, яка сприяє забезпеченню наступності наукових поколінь як пріоритету розвитку навчального закладу та проявляється в щорічному представництві студентства у конкурсах наукових робіт, проведенні студентських наукових заходів. Так, до роботи у наукових гуртках кафедри цивільно-правових дисциплін факультету залучено – 52 студента, господарсько-правових дисциплін – 35, державно-правових дисциплін та міжнародного права –14.

Т.в.о. ректора – перший проректор інституту капітан поліції Єгор Назимко доповів «Про організацію міжнародної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України та перспективи її розвитку».

Єгор Назимко зазначив, що на сьогодні у виші-переселенці міжнародне співробітництво здійснюється за такими напрямами: участь інституту та його представників в міжнародних проектах; закордонні відрядження працівників навчального закладу; проведення міжнародних наукових заходів та участь представників вишу-переселенця в наукових заходах за кордоном; публікації наукових статей працівників закладу вищої освіти в міжнародних рецензованих виданнях, у тому числі й у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science; укладання Угод (Договорів, Протоколів) тощо.

Так, за напрямом участі інституту та його представників в міжнародних проектах, у червні 2017 року за підтримки програми «Активні Громадяни» Британської Ради в Україні та програмної ініціативи «Координаційний центр переміщених ВНЗ», ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» («CISID»)» у Донецькому юридичному інституті реалізовано Пітчинг Проекти Соціальної Дії: «Кімната для психологічного консультування та тренінгової роботи», який презентовано доцентом кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Галиною Мухіною та «Семінари з заходів безпеки поводження зі зброєю» - презентовано старшим викладачем кафедри спеціальних дисциплін та фізичного виховання Володимиром Голиком.

Крім того, у рамках трьохсторонньої угоди про співпрацю між Криворізькою міською радою, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), що діє за дорученням уряду Німеччини та Донецьким юридичним інститутом МВС України в навчально-виховному комплексі інституту (вул. Співдружності, 92а) проводяться ремонтні роботи. На сьогодні відремонтовано приблизно 85% від загальної площі всієї споруди, у тому числі  навчальні аудиторії, зала прийому їжі, які устатковані меблями, малий та великий спортивні зали медико-санітарна частина, яка включає маніпуляційний кабінет, 2 палати для хворих з душовою кімнатою, процедурні кабінети. Також, відповідно до гігієнічних вимог організації роботи харчоблоку здійснено перепланування блоку приготування їжі на окремі цехи, встановлено та введено в експлуатацію устаткування.

Доповідач звернув увагу на те, що у травні 2017 року за підтримки Фонду Ганса Зайделя у м. Маріуполь Донецької області проведено міжнародний круглий стіл «Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення антитерористичної операції (збройного конфлікту)». Також працівники інституту протягом 2016/17 навчального року взяли участь у наукових заходах (семінарах, тренінгах, круглих столах) з питань реформування поліції в України, що проводилися за підтримки Фонду Ганса Зайделя за участю фахівців з поліції Баварії у Національній академії внутрішніх справ.

На теперішній час міжнародними партнерами інституту є 21 навчальний заклад та правоохоронні органи 14 держав, серед яких і вищі навчальні заклади країн-членів ЄС, зокрема, Академія поліції Чеської Республіки у Празі, Академія поліції «Олександра Іоанна Кузи» МВС Румунії, Академія внутрішніх справ Республіки Естонія та Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка).

Четвертим питанням порядку денного розглянуто питання «Про заходи з підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів інституту щодо попередження корупційних правопорушень та службових зловживань».

Проректор інституту полковник поліції Микола Панченко під час своєї доповіді зазначив, що забезпечення виконання вимог МВС України щодо дотримання чинного антикорупційного законодавства в 2017/18 навчальному році здійснюється в рамках виконання «Антикорупційної програми Донецького юридичного інституту МВС України», яку розроблено закладом вищої освіти та погоджено з Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації МВС України.

Програма складається з 17 розділів та двох додатків – заходів з виконання Антикорупційної програми МВС України та заходів щодо запобігання і протидії корупції в підрозділах вишу-переселенця.

Микола Панченко звернув увагу присутніх на те, що у закладі вищої освіти систематично проводяться заняття зі службової підготовки, під час яких висвітлюються питання пов’язані з попередженням корупційних проявів та службових зловживань. Щотижнево на засіданнях ректорату вишу-переселенця до особового складу інституту доводиться інформація стосовно вчинення корупційних правопорушень працівниками Національної поліції України, інших правоохоронних органів, посадовців, державних органів влади, вищих навчальних закладів тощо.

Наприкінці доповіді полковник поліції Микола Панченко наголосив на тому, що за звітний період порушень чинного антикорупційного законодавства серед курсантів, слухачів та працівників інституту не виявлено.

Наступне питання порядку денного засідання було присвячене результатам діяльності спеціалізованих вчених рад у Донецькому юридичному інституті МВС України.

Перший проректор інституту капітан поліції Єгор Назимко зазначив, що у виші-переселенці функціонує дві спеціалізовані Вчені ради К 11.737.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» та К 11.737.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

За час роботи спеціалізованої вченої ради К 11.737.01  на її засіданнях успішно захищено 22 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. При цьому 11 захистів дисертаційних досліджень відбувались у м. Маріуполь Донецької області та м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Єгор Назимко акцентував увагу на те, що усі без винятку дисертації підготовлено у Донецькому юридичному інституті, а рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукових ступенів були підтримані Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України. Серед здобувачів наукових ступенів, оцінку наукових робіт яких було дано на засіданнях ради – працівники навчальних та наукових закладів України, співробітники Національної поліції України, інших правоохоронних органів та судів, органів законодавчої й виконавчої влади. Результати, які були отримані дисертантами в дослідженнях, що пройшли захист в раді, є вагомим внеском у розвиток наук кримінального процесу та криміналістики, а також практики протидії злочинності.

Теми захищених дисертацій входять до програм фундаментальних наукових досліджень МВС України, Національної академії правових наук України, Донецького юридичного інституту. Результати досліджень здобувачів широко впроваджуються в діяльність структурних підрозділів МВС України, а також використовуються в законотворчій роботі та навчальному процесі. У роботі спеціалізованої вченої ради беруть участь провідні науковці не лише інституту, а й інших вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.

Що стосується діяльності спеціалізованої вченої ради К 11.737.02, то за час свого існування  проведено 29 засідань спеціалізованої вченої ради, на яких захищено 17 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Персональний склад спеціалізованої вченої ради сформований з науково-педагогічних і наукових працівників Донецького юридичного інституту МВС України та представників інших юридичних наукових шкіл – харківської, київської, львівської та одеської. Вони – авторитетні вчені, які активно проводять наукову роботу в галузі юридичної науки, мають публікації, монографії зі спеціальностей за профілем спеціалізованої вченої ради.

У роботі спеціалізованої вченої ради К 11.737.02, як офіційні опоненти та рецензенти монографій й авторефератів дисертаційних досліджень, активно беруть участь представники інших вищих навчальних закладів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна академія внутрішніх справ, Сумський державний університет, Міжрегіональна Академія управління персоналом тощо) та державних органів і правоохоронних відомств (МВС України, Прокуратура України, Служба безпеки України тощо).

Т.в.о. завідувача науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності Андрій Червінчук доповів «Про роль та завдання науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності з удосконалення та посилення практичної спрямованості наукових досліджень інституту».

Під час своєї доповіді керівник структурного підрозділу зазначив, що діяльність науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності здійснюється за двома науковими секторами: сектор вивчення проблем безпеки дорожнього руху та сектор психологічного забезпечення діяльності працівників правоохоронних органів.

За напрямом вивчення проблем безпеки дорожнього руху структурним підрозділом вишу-переселенця проводиться наступна робота: виконання науково-практичних досліджень, у тому числі, на замовлення правоохоронних органів; співпраця та взаємодія з практичними підрозділами Національної поліції України та обмін практичним досвідом у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; популяризація правил дорожнього руху, а також попередження дорожньо-транспортного травматизму; постійна участь представників науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності у заходах присвячених Тижням безпеки дорожнього руху, які проводяться щорічно у травні та листопаді у межах Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху на 2011-2020 роки.

Окремо доповідачем акцентовано увагу присутніх на тому, що за напрямом психологічного забезпечення діяльності працівників правоохоронних органів лабораторією проводиться системна робота щодо співпраці та взаємодії вишу-переселенця з практичними підрозділами Національної поліції України та обміну практичним досвідом у сфері психологічного забезпечення діяльності працівників правоохоронних органів. Так, працівниками науково-дослідної лабораторії з проблемних питань правоохоронної діяльності з поліцейськими Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області проведено тренінги на тему: «Формування навичок самопрезентації та підвищення іміджу працівника в колективі», «Розвиток стресостійкості за допомогою усвідомлення своїх ресурсів, застосування тілесних психопрактик та інших методів самозахисту в агресивному середовищі» тощо. Крім того, структурним підрозділом вишу-переселенця здійснюється підготовка науково-практичного посібника «Розвиток професійної спрямованості курсантів та слухачів магістратури факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України», а також проведення Міжнародних, Всеукраїнських наукових та науково-практичних заходів тощо.

Під час розгляду питань у «Різному» порядку денного засідання шляхом таємного голосування обрано кандидатів на вакантні посади науково-педагогічного складу кафедр факультетів інституту; рекомендовано до друку: 1) збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку» ( 23 березня 2018 року, м. Кривий Ріг); 2) збірник матеріалів регіонального круглого столу молодих вчених «Гуманітарні студії в сучасному світі» (18 березня 2018 року, м. Кривий Ріг); 3) навчально-методичний посібник з дисципліни «Соціологія» для студентів та слухачів заочної форми навчання (укладачі: Суюсанов Л.І.,Титаренко Д.М., Титаренко О.О.); 4) навчальний посібник «Історія вчень про державу і право» (укладачі: Зозуля Є.В., Туренко О.С., Іванов І.В.); 5) монографію провідного фахівця редакційно-видавничого відділення відділу організації наукової роботи, кандидата філологічних наук Федоренко Ольги Борисівни «Козаки-характерники в українському романі другої половини XX ст.» тощо.

Члени Вченої ради брали активну участь в обговоренні важливих питань порядку денного засідання та ухваленні рішень, надавали слушні фахові пропозиції до них. Безперечно, прийняті під час роботи рішення сприятимуть подальшому вдосконаленню діяльності інституту за усіма напрямками роботи.

Робота Вченої ради пройшла у дружній, творчій обстановці, всі присутні приймали активну участь в обговоренні питань порядку денного та ухваленні рішень, надавали слушні, фахові пропозиції до них.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Секретаріат Вченої ради

Real time web analytics, Heat map tracking